Graviditet och diabetes

Remiss mellan mödra- och primärvård

Vårdnivå och remissrutin

Efter förlossning ska alla kvinnor som under graviditeten utvecklat en nedsatt glukostolerans (mätt med oralt glukostoleranstest - OGTT) eller som utvecklat graviditetsdiabetes (GDM) följas upp. De olika kvinnoklinikerna i Stockholmsregionen gör olika avseende denna uppföljning men gemensamt är att alla dessa kvinnor följs upp efter förlossningen på specialist-MVC, hos endokrinolog eller på MVC.

Remiss till husläkarmottagning

Primärvårdsläkare kräver remiss för övertagande av glukoskontroller efter förlossningen.

I remissen anges vilken vårdcentral patienten är listad på, en beskrivning av patientens diabetessjukdom samt hur tillståndet ska följas upp enligt nedan. Rutiner för vem som inom förlossningsvården skriver remiss får verksamheten själv utarbeta.

Remissrutin

Följande förslag på remissrutin vid utskrivning efter förlossning kan tills vidare gälla i Stockholms läns landsting:

A. Remiss till ordinarie diabetesläkare

Alla kvinnor som har en känd typ 1-diabetes eller typ 2-diabetes remitteras till patientens ordinarie diabetesläkare eller diabetessjuksköterska för uppföljning.

B. Remiss till vårdcentralen primärvården vid eftervårdsbesöket på mödrahälsovård

 1. De kvinnor som under graviditeten insulinbehandlats eller behandlats med metformin och där behandlingen antingen pågår eller har satts ut, remitteras till primärvården för kontroll inom 3 månader och därefter för regelbunden kontroll.
  Åtgärd: Patientuppgifter läggs in i den ordinarie kallelserutinen för personer med diabetes. Provtagning enligt rubrik Uppföljning nedan.
 2. Kvinnor som utvecklat GDM men där glukosnivån har normaliserats med kostbehandling remitteras till primärvården för uppföljning inom ett år och därefter regelbunden kontroll.
  Åtgärd: Patientuppgifter läggs in i den ordinarie kallelserutinen för personer med diabetes. Provtagning enligt rubrik Uppföljning nedan.
 3. Kvinnor som utvecklat en glukosrubbning men som inte behövt läkemedelsbehandling ska remitteras till primärvården för årlig kontroll även om glukosnivån har normaliserats.
  Åtgärd: Patientuppgifter läggs in i den ordinarie kallelserutinen för personer med diabetes. Provtagning enligt rubrik Uppföljning nedan.
  Har glukosnivån normaliserats kan kontrollerna därefter glesas ut till vart annat år.
 4. Överviktiga kvinnor (BMI >40) remitteras till vårdcentralen för råd om livsstil och eventuell erbjudande av remiss för bariatrisk kirurgi. Remiss till sköterska eller läkare.

Bakgrund

Epidemiologi

Graviditetsdiabetes, GDM, orsakas av en nedsättning av glukostoleransen under graviditeten som sedan vanligen normaliseras efter förlossningen så att behandlingen ofta kan sättas ut. Om glukostoleransen inte normaliseras efter graviditeten görs en omklassificering till typ 1- eller typ 2-diabetes. GDM är ett allvarligt tillstånd som drabbar 2-6 procent av gravida och som kan påverka både mor och barn under graviditeten. Den vanligaste komplikationen under graviditeten är accelererande fostertillväxt.

Riskfaktorer

GDM ökar avsevärt kvinnans risk att utveckla typ 2-diabetes senare i livet. De kvinnor som drabbas ska därför följas upp efter förlossningen samt därefter årligen. Nationella riktlinjer för hur denna uppföljning ska utföras saknas ännu och därför ges här råd om hur kontrollen av glukosnivån kan tas över av primärvården efter förlossningen. Råden kan gälla i SLL tills nationella riktlinjer fastställs.

Utredning

På MVC görs på varje gravid kvinna postprandiella slumpmässiga blodsockermätningar vid fem tillfällen. Glukosbelastning (oralt glukostoleranstest - OGTT) utförs på de kvinnor som tidigare haft GDM eller då det finns speciella skäl till provtagning såsom vid fetma (BMI >35), tidigare stort barn eller accelererad tillväxt hos barnet, hos kvinnan eller där man av andra skäl kan misstänka ett patologiskt OGTT eller GDM. Kvinnor som utvecklar GDM och inte normaliserar sitt blodsocker med enkla kostråd remitteras till endokrinolog eller specialistmödravård (spec-MVC).

Uppföljning

 • På vårdcentralen läggs patientuppgifterna in i den normala kallelserutinen för personer med diabetes för att kallas enligt råd på remissen alternativt inom 3 månader eller 1 år
 • Vårdcentralen kallar enligt instruktion på remissen
 • Kontroll på vårdcentralen: HbA1c, fP-glukos, blodfetter, mikroalbuminuri, blodtryck, vikt, längd, BMI och midjemått
 • De kvinnor som remitteras till vårdcentralen ska erbjudas livsstilsråd

Kvalitetsindikatorer

 • Samtliga kvinnor som under graviditeten utvecklat en glukosrubbning (mätt med OGTT) eller graviditetsdiabetes (GDM) ska remitteras till primärvården för vidare uppföljning
 • På vårdcentralen ska dessa kvinnor läggas in i den sedvanliga kallelserutinen för personer med diabetes och följas upp enligt råd på remissen
 • Remissvar ska skickas till mödravården

Om innehållet

Författare: Elisabeth Storck Lindholm, överläkare, Mödrahälsovården SLL, Carina Ursing, överläkare, VO Internmedicin, Södersjukhuset, Jonas Tovi, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Solna, Eva Litnäs, specialist i allmänmedicin, Gustavsbergs vårdcentral

Granskare: Eva Nord, sektionschef, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Karin Pettersson, sektionschef, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Sophia Brismar Wendel, sektionschef, Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus, Eva Östlund, sektionschef, Kvinnokliniken, Södersjukhuset, Roger Bottinga, sektionschef, Kvinnokliniken, Södertälje sjukhus, Arif Halimi, överläkare, Kvinnokliniken, Södertälje sjukhus, Anna Andersen, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Kungsholmen, Anna Siebermann, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Kungsholmen, Jakob Nowakowski, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Kungsholmen, Henrik Hallberg, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Kungsholmen

Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för endokrinologi och diabetologi: Ingrid Dahlman, ordf, december 2017

Publicerat:

Uppdaterat: