Huvud- och halscancer inklusive SVF

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Bedömning av patienten med ÖNH-status. Eventuell akutmärkt remiss för finnålspunktion vid knöl på halsen.
 • Beroende av fynd remitteras patienten till ÖNH-specialistmottagning eller Huvud- och halscancer mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Se ruta nedan.

Öppenvårdsmottagning öron-näsa-hals

 • Bedömning och undersökning vid lägre misstankegrad om huvud- och halscancer.
 • Patienter som uppvisar fynd som inger stark misstanke om cancer, remitteras till Huvud- och halscancer mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
 • Huvud- och halscancermottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Huvud- och halscancermottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 • Bedömning och ställningstagande till om välgrundad misstanke om cancer föreligger.
 • Vidare utredning enligt standardiserat vårdförlopp eller utredning enligt vanliga rutiner.

Följande symtom hos vuxna ska föranleda stark misstanke om huvud- och halscancer

Omedelbar remiss till Huvud- och halscancermottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna:

 • Synlig eller palpabel tumör i näsa, munhåla eller svalg.
 • Nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knöl på halsen där punktionssvar visar malignitet. Specifikation: Oklara knölar remitteras för cytologpunktion med akutmärkt remiss. För vidare information angående handläggning efter cytologisvar, se vårdprogram Knöl på halsen hos vuxna. Om resistens i tyreoidea, se vårdprogram Knöl i tyreoidea.
 • Sår i munhåla, på tunga eller läppar som inte läker. Specifikation: Gäller ej sår som kommer och går utan sådana som står kvar över tid >3 veckor.
 • Knöl i öronspottkörtel, med eller utan facialispares. Specifikation: Gäller inte fluktuerande, ofta måltidsrelaterad svullnad, som vid vissa icke maligna spottkörtelsjukdomar.

Följande symtom hos vuxna ska föranleda viss misstanke om huvud- och halscancer, om inte anamnes eller status ger annan förklaring, till exempel pågående infektion.

Remiss till ÖNH-specialistmottagning med förtur

 • Nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knöl på halsen utan infektion eller annan förklaring med benignt cytologiskt punktionssvar. Specifikation: Oklara knölar remitteras för cytologpunktion med akutmärkt remiss. För vidare information angående handläggning efter cytologisvar, se vårdprogram Knöl på halsen hos vuxna. Om resistens i tyreoidea, se vårdprogram Knöl i tyreoidea.
 • Ensidig nästäppa utan förklaring. Specifikation: Nästäppan ska vara nytillkommen och inte vara sidoväxlande (värdera i relation till nästa punkt).
 • Ensidig återkommande blodig sekretion från näsan utan infektion eller annan förklaring. Specifikation: Gäller blodtillblandad sekretion, inte näsblödning.
 • Heshet i mer än 3 veckor utan förklaring eller förbättring.
 • Sväljningsbesvär eller klumpkänsla med smärta upp mot öronen. Specifikation: Inte isolerad klumpkänsla. Värdera om det finns någon förklaring annan än huvud- och halscancer.
 • Ensidiga obehag eller smärtor i halsen utan infektion eller annan förklaring.
 • Serös mediaotit (otosalpingit) utan infektion eller annan förklaring. Specifikation: Gäller patienter >12 år. Gäller ensidiga symtom. Gäller inte patienter där kronisk öronsjukdom kan identifieras som orsak.

Vid osäkerhet kan ÖNH-läkare kontaktas för konsultation, antingen specialist i öppenvård eller dagbakjouren, Karolinska Universitetssjukhuset Solna: 08-517 784 41.

Remissinnehåll

 • På remissen ska det tydligt anges att det finns misstanke om malignitet.
 • Anamnes, ange särskilt symtom och fynd som ligger till grund för misstanke och tidigare utredningar av dem, samsjuklighet, tidigare sjukdomar och behandlingar, läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia), rökning och andra riskfaktorer, social situation, eventuella språkhinder (tolkbehov) eller funktionsnedsättningar.
 • Kontaktuppgifter till patienten inklusive mobiltelefonnummer.
 • Direktnummer till bemannad tjänstetelefon till remitterande/vårdcentralen.

Det här händer vid Huvud- och halscancermottagningen Karolinska Universitetssjukhuset Solna:

 • Om remissgranskningen bekräftar misstanken om cancer kallas patienten till en klinisk undersökning på Huvud- och halscancer mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, inom några dagar.
 • Denna undersökning avgör om malignitetsmisstanken är så stark (välgrundad misstanke) att det är motiverat att utreda patienten enligt standardiserat vårdförlopp.
 • Om utredning enligt standardiserat vårdförlopp inte är motiverad utreds patienten enligt normala rutiner.
 • Om misstanken om cancer enligt remissen bedöms ringa kommer patienten remitteras vidare till ÖNH-specialist i öppenvård.

Remissen skickas till

Huvud- och halscancer mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna elektroniskt via TakeCare eller via fax: 08-517 742 65.

Inför remiss till öron-näsa-hals-mottagning, informera patienten om att

 • det finns anledning att utreda vidare för att utesluta cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer samt
 • dela ut skriftlig information till patienten, se länk: Patientinformation på svenska och flera andra språk för utskrift

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Till Cancerrådgivningen kan även vårdgivare vända sig med frågor som rör biverkningar från olika typer av cancerbehandlingar samt frågor gällande symtom som skulle kunna vara ett återfall.

Källa: Regionalt Cancercentrum

Bakgrund

Epidemiologi

Andelen huvud- och halscancerfall utgjorde 2,6 procent (1543 fall) av den totala cancerincidensen i Sverige 2016. Huvud- och halscancer incidensen ökar i Sverige, under perioden 2008-2016 ökade den med 25 procent. Ökningen rör framförallt cancer i tonsiller och tungbas relaterad till HPV (humant papillomvirus), samtidigt minskar huvud- och halscancer som inte är relaterade till HPV.

I Sverige domineras insjuknande i huvud- och halscancer av män i förhållandet 2:1 till kvinnor, denna kvot varierar dock kraftigt mellan olika tumörlokalisationer. Medianålder vid diagnos för män är 65 och för kvinnor 68 år.

Den relativa överlevnaden var 67 procent för all huvud- och halscancer i Sverige under perioden 2008-2016.

Riskfaktorer

 • Rökning och alkohol, var för sig och i kombination.
 • HPV (humant papillomvirus).
 • Dålig munhälsa.
 • Premaligna förändringar (leuko- och erytroplakier, oral lichen planus, inverterade papillom).
 • Tidigare malignitet i ÖNH-regionen.
 • Andra riskfaktorer som exponering för damm från ädelträ, joniserande strålning, Epstein-Barr-virus (EBV).

Utredning

Handläggning vid utredning

På vårdcentralen tas anamnes, ÖNH-status och eventuell akutmärkt remiss för finnålspunktion vid knöl på halsen. Vidare utredning sker via ÖNH-specialistmottagning eller Huvud- och halscancermottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Se rosa rutan ovan.

Undersökningar

Den första undersökningen på Huvud- och halscancermottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna avgör om patienten skall utredas enligt standardiserat vårdförlopp (välgrundad misstanke). Här görs en utvidgad klinisk ÖNH-undersökning som innefattar fiberskopi, cytologi och eventuell provbiopsi. Ofta utförs en panendoskopi i narkos för kartläggning av tumörutbredning och biopsier.

Bilddiagnostik

Radiologisk utredning utförs för att detektera och kartlägga primärtumörens utbredning och infiltration i omkringliggande vävnad samt påvisa regional metastasering i lymfkörtlar på halsen eller fjärrmetastaser. Datortomografi (DT) med kontrast av skallbas, hals och thorax utgör grunden och kan kompletteras med magnetröntgen (MR) och positronemissionstomografi med DT (PET-CT). Ultraljud kan användas för att detektera och finnålspunktera metastaser i halsens lymfkörtlar.

Behandling

Handläggning vid behandling

När utredningen är klar diskuteras patienten vid en multidisciplinär konferens (MDK) som hålls två gånger i veckan på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. I konferensen deltar ÖNH-specialister med tumörkirurgisk inriktning, onkolog med huvud- och halsinriktning, radiolog, patolog och kontaktsjuksköterska. Vid behov deltar andra inbjudna specialister. Tumören TNM-klassificeras enligt UICC och beslut fattas om vilken behandling som rekommenderas.

Kirurgisk behandling

Kirurgi och strålbehandling utgör basen för att behandla cancer i huvud- och halsområdet. Kirurgi är vanligare vid munhålecancer och spottkörtelcancer, medan strålning är vanligare vid cancer i svalget. Ofta ges en kombinationsbehandling med kirurgi och strålning, ibland med komplement av medicinsk tumörbehandling. Kirurgi och strålning kan även användas som behandlingsalternativ vid palliativ intention.

Uppföljning

Kontroller utförs av ÖNH-läkare och onkologer med huvud- och halsinriktning regelbundet i 5 år efter avslutad behandling.

Majoriteten av patienterna får en kombinationsbehandling vilket ofta medför behandlingskrävande biverkningar. Kontrollernas syfte är att behandla biverkningar samt att detektera lokala eller regionala recidiv. Cirka 30 procent av patienter som behandlats för huvud- och halscancer får recidiv inom 3 år.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.