Klamydia

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Bedömning, provtagning, behandling, samt information och förhållningsregler till patienten och smittspårning
 • Anmälan via SmiNet till Smittskydd Stockholm, Region Stockholm

Remiss till specialist i dermatologi, venereologisk-/STI-mottagning

 • För remitterad smittspårning av klamydia, se Vårdgivarguiden.
 • Vid samtidig gonorré och/eller syfilis: remittera till venereologisk mottagning, som i sådana fall sköter smittspårningen och behandlingen även av klamydia.
 • Vid kvarstående symtom efter behandling.

Remissinnehåll

 • Kontaktuppgifter till patienten
 • Frågeställning? Smittspårning? Multipla STI-infektioner?
 • Datum för provtagning och för då patienten meddelats resultatet
 • Insatt behandling och om smittskyddsanmälan är utförd
 • Tidigare sexuellt överförda sjukdomar
 • Nuvarande väsentliga sjukdomar

Bakgrund

Definition

Klamydia räknas som en sexuellt överförbar sjukdom (STI). Den lyder under smittskyddslagen och är anmälningspliktig, smittspårningspliktig och allmänfarlig.

Epidemiologi

Med över 30.000 fall per år är klamydia vanligt förekommande, framförallt hos yngre. Det är den vanligaste anmälningspliktiga bakteriella sexuellt överförbara infektionen.

Etiologi

Klamydia orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis.

Samsjuklighet

En patient kan ha flera sexuellt överförbara sjukdomar samtidigt. Erbjud provtagning för annan STI utifrån sexualanamnes och symtombild.

Sjukdomsförlopp

Inkubationstiden är vanligen cirka en vecka.

Utredning

Symtom

 • Minst hälften är symtomfria.
 • Sveda eller obehag – i uretra, vagina eller rektum.
 • Miktionsträngningar.
 • Flytning – från uretra, cervix, vagina eller rektum.
 • Konjunktivit – ensidigt eller bilateralt.
 • Hos kvinnor – mellanblödning, kontaktblödning och lågt sittande buksmärta.
 • Hos män – epididymit.
 • Klamydia kan även överföras till barnet i samband med förlossningen och ge konjunktivit eller pneumoni.

Anamnes

 • Anamnes inklusive sexualanamnes.
 • Aktuella symtom.
 • Misstänkt smittotillfälle.
 • Förekomst av oral- och analsex för eventuell kompletterande provtagning.
 • Tidigare sexuellt överförbara sjukdomar.

Status

Fynd som kan förekomma vid undersökning:

 • Flytning från uretra, vagina, cervix eller anus, ofta sparsam
 • Kontaktblödning eller ruckömhet över cervix

Tecken på uppåtstigande infektion:

 • Feber och allmänpåverkan kan förekomma, men helt asymtomatisk uppåtstigande infektion är också vanligt
 • Buksmärtor uni- eller bilateralt
 • Smärta eller svullnad av bitestikel eller testikel

Handläggning vid utredning

 • Provta vid symtom eller tidigast en vecka efter misstänkt smittillfälle. Provet kan tas igen om det tagits tidigt.
 • Överväg kontakt med specialiserad vård vid tecken på salpingit eller epididymit.
 • Utvärdera eventuellt riskbeteende.
 • Överväg provtagning även för annan STI.
 • Ge förhållningsregler redan vid provtagningen.
 • Om symtom kvarstår men prov för klamydia och gonorré är negativa bör prov tas för Mycoplasma genitalium.

Laboratorieprover

 • DNA-test kvinnor: vaginalprov eller vaginalprov i urin (beroende på rutin vid lokalt lab), män: urinprov. Vid behov prov från rektum, konjunktiva och eventuellt svalg. Var generös med rektal provtagning hos kvinnor, då rektal klamydia kan förekomma även utan analsex. Kontrollera provtagningsinstruktioner med lokalt lab, kan variera.
 • Egenprovtagning via 1177 eller apotekstest är också tillförlitliga alternativ, men än så länge oftast begränsat till genital provtagning. Säkerställ att provet faktiskt var positivt, till exempel genom att patienten visar provsvar eller motsvarande. Provet ska vara analyserat på ackrediterat laboratorium. Om provet är taget via 1177, skicka en behandlingsremiss för att meddela att du övertagit behandlingsansvaret.
 • För prov som patienten själv analyserat (t.ex. genom att läsa av resultat på en sticka) ska kompletterande provtagning på mottagningen erbjudas.

Differentialdiagnos

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Behandla endast vid positivt odlingssvar.
 • Ombesörj SmiNet-anmälan. Ange om smittspårningen remitterats till annan klinik och i så fall vilken.
 • Ge information och förhållningsregler muntligt och skriftligt. Använd smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.
 • Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning blir genomförd, antingen genom att remittera smittspårningen eller ombesörja att den blir utförd på den egna mottagningen. I Region Stockholm finns möjlighet till remitterad smittspårning av klamydia för bland annat vårdcentraler och närakuter. Om smittspårningen görs på den egna mottagningen av en person som inte är läkare krävs att den som smittspårar har särskild kompetens (dvs har gått Smittskydd Stockholms STI-smittspårningskurs). Även läkare som smittspårar klamydia rekommenderas ha gått kursen.

SmiNet – elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar

Informera patienten om:

 • Diagnos.
 • Att patienten har informationsplikt gentemot sexualpartner samt är skyldig att använda skydd vid sex.
 • Att undersökning, diagnostik och behandling är kostnadsfri.

Smittskyddsblad med patientinformation och förhållningsregler vid klamydia (Smittskyddsläkarföreningen)

Översättningar på flera språk av smittskyddsbladen (Vårdgivarguiden)

Smittskyddsblad med läkarinformation om klamydia (Smittskyddsläkarföreningen)

Förebyggande åtgärder

För att skydda mot smitta bör kondom eller slicklapp användas under hela samlaget.

Läkemedelsbehandling

Behandla med peroralt doxycyklin i första hand. Azitromycin mot klamydia ska undvikas med tanke på resistensproblematik vid eventuell samtidig mycoplasma. Märk recept med Kostnadsfritt enligt Smittskyddslagen.

Vid dubbelinfektion med klamydia och mycoplasma rekommenderas tablett azitromycin 250 mg 2 tabletter första dagen, därefter 1 tablett dagligen i ytterligare fyra dagar.

Vid graviditet:

 • Doxycyklin kan ges till och med vecka 12
 • Azitromycin 1 g som engångsdos kan ges efter vecka 12
 • Amoxicillin kan ges oavsett graviditetsvecka

Behandla med doxycyklin 100 mg, 2 gånger dagligen i 7 dagar. Märk receptet med Kostnadsfritt enligt Smittskyddslagen.

Vid klamydia-epididymit ges längre kur, 200 mg x 1 i 3 veckor.

Till gravida ges amoxicillin 500 mg, 1 x 3 i 7 dagar.

Se även Information om klamydia (Smittskydd Stockholm)

Uppföljning

 • Ingen uppföljning behövs vid okomplicerad infektion.
 • Vid graviditet rekommenderas kontrollprov fyra veckor efter avslutad behandling.
 • Vid kvarstående uretrit- eller cervicitsymtom, kontakta mottagning med inriktning på STI.

Komplikationer

 • Uppåtstigande infektioner kan leda till infertilitet, extrauterin graviditet och kroniska buksmärtor.
 • Immunologiska komplikationer kan förekomma, oftast i form av reaktiv artrit.
 • Klamydia kan smitta den nyfödda i samband med vaginal förlossning och ge konjunktivit eller pneumoni.

Relaterad information

Sjukdomsinformation om klamydiainfektion (Folkhälsomyndigheten)

Rekommendation om klamydia (Svenska sällskapet för dermatologi och venereologi)

Smittskyddsblad klamydia och LGV (Smittskyddsläkarföreningen)

Klamydia och gonorré hemtest (Vårdgivarguiden)

Behandlingsremiss för klamydia hemtest (1177)

Klamydia (1177 för vårdpersonal)

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.