Klamydia

Medicinskt område:
Hud och kön

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner. Tillägg framtagna av Region Stockholm anges tydligt i texten.

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Bedömning, provtagning, behandling samt information till patienten och smittspårning.
 • Anmälan via SmiNet till Smittskydd Stockholm, Region Stockholm.

Remiss till specialist i dermatologi, venereologisk-/STI-mottagning

För remitterad smittspårning av klamydia, se Vårdgivarguiden.

Vid samtidig gonorré och/eller syfilis: remittera till venereologisk mottagning, som i sådana fall sköter smittspårningen och behandlingen även av klamydia.

Remissinnehåll

 • Frågeställning? Smittspårning? Multipla STI-infektioner?
 • Tidigare sexuellt överförda sjukdomar
 • Relevant anamnes och status
 • Nuvarande väsentliga sjukdomar
 • Utförda utredningar och relevanta fynd

Bakgrund

Definition

Klamydia räknas som en sexuellt överförd sjukdom (STI) och klassas som en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Epidemiologi

 • Med cirka 35000 fall per år är klamydia vanligt förekommande, framförallt hos yngre.
 • Det är den vanligaste anmälningspliktiga bakteriella sexuellt överförda infektionen.

Etiologi

 • Klamydia orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis.
 • Inkubationstiden är vanligen 1 vecka.

Samsjuklighet

Patienter kan ha flera sexuellt överförbara sjukdomar samtidigt.

Utredning

Symtom

 • Nästan hälften är symtomfria
 • Sveda eller obehag – i urinrör, vagina eller ändtarm
 • Miktionsträngningar
 • Flytning – från urinrör, cervix, vagina eller rektum
 • Konjunktivit – ensidigt eller bilateralt
 • Hos kvinnor – mellanblödning, kontaktblödning och lågt sittande buksmärta

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Misstänkt smittotillfälle
 • Förekomst av oral- och analsex för eventuell kompletterande provtagning
 • Tidigare sexuellt överförbara sjukdomar

Status

Fynd som kan förekomma vid undersökning:

 • flytning ur uretra, vagina, cervix eller anus, ofta sparsam
 • kontaktblödning eller ruckömhet över cervix.

Tecken på uppåtstigande infektion:

 • Feber, allmänpåverkan
 • Buksmärtor uni-, eller bilateralt
 • Smärta eller svullnad bitestikel eller testikel

Handläggning vid utredning

 • Provta vid symtom eller tidigast 1 vecka efter misstänkt smittotillfälle.
 • Överväg kontakt med specialiserad vård vid tecken på salpingit eller epididymit.
 • Utvärdera eventuellt riskbeteende.
 • Överväg provtagning även för annan STI.
 • Ge förhållningsregler redan vid provtagningen.
 • Om symtom kvarstår men prov för klamydia och gonorré är negativt bör prov tas för Mycoplasma genitalium

Laboratorieprover

 • Provta med DNA-test efter sexualanamnes eller symtom: urin, vagina, rektum, konjunktiva och eventuellt svalg.
 • Kontrollera provtagningsrutiner med lokalt lab då det är vanligt med fel vid provtagningen.

Differentialdiagnoser

 • Gonorré
 • Mycoplasma genitalium
 • Cystit
 • Ospecifik uretrit/cervicit – till exempel HSV eller HPV infektion
 • Bakteriell vaginos

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Ombesörj SmiNet-anmälan.
 • Ge information om förhållningsregler.
 • Smittspåra 1 år tillbaka eller till senast negativa prov.
 • Erbjud behandling.

Informera patienten om:

 • diagnos
 • att patienten har informationsplikt gentemot sexuell partner samt är skyldig att minimera risk för smittspridning
 • att undersökning, diagnostik och behandling är kostnadsfri.

Förebyggande åtgärder

För att skydda mot smitta bör kondom eller slicklapp användas under hela samlaget.

Läkemedelsbehandling

Behandla med peroral doxycyklin i första hand. Märk recept med ”Kostnadsfritt enligt Smittskyddslagen”.

Vid graviditet:

 • doxycyklin kan ges till och med vecka 12
 • azitromycin 1g som engångsdos kan ges efter vecka 12
 • amoxicillin kan ges oavsett graviditetsvecka.

Vid dubbelinfektion med klamydia och mycoplasma rekommenderas tablett azitromycin 250 mg 2 tabletter första dagen, därefter 1 tablett dagligen i ytterligare 4 dagar.

 

Behandla med doxycyklin 100 mg, 2 gånger dagligen i 7 dagar. Märk receptet med Kostnadsfritt enligt Smittskyddslagen.

Till gravida ges amoxicillin 500 mg 1x3 i 7 dagar.

Se även Smittskydd Stockholm: Information om klamydia

Komplikationer

 • Uppåtstigande infektioner kan leda till infertilitet, extrauterin graviditet och kroniska buksmärtor.
 • Immunologiska komplikationer kan förekomma, oftast i form av reaktiv artrit.
 • Klamydia kan smitta den nyfödda i samband med vaginal förlossning och ge konjunktivit eller pneumoni.

Klinisk uppföljning

 • Ingen uppföljning behövs vid okomplicerad infektion.
 • Vid graviditet rekommenderas kontrollprov 4 veckor efter avslutad behandling.
 • Vid kvarstående uretrit- eller cervicitsymtom, överväg bedömning inom specialiserad vård.

Patientinformation

Klamydia, 1177Klamydia, UMO

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.