Livmoderhalscancer SVF

Cervix

Medicinskt område:
Cancersjukdomar

Standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke, SVF

I detta vårdförlopp kan välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp inte fastställas i primärvården. Vid misstanke enligt nedan skickas remiss till gynekologisk öppenvårdsmottagning, där det avgörs om välgrundad misstanke föreligger och om standardiserat vårdförlopp ska inledas.

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer

Följande inger misstanke om cancer

 • Kontaktblödningar (till exempel blödning vid samlag)
 • Postmenopausal blödning
 • Upprepade blödningar under graviditet utan obstetrisk orsak
 • Ihållande, vattniga flytningar
 • Uni- eller bilateral hydronefros utan annan rimlig förklaring
 • Bilddiagnostiskt fynd talande för livmoderhalscancer.

Vid misstanke ska följande utföras

Remiss skickas till gynekologisk öppenvårdsmottagning.

Remissinnehåll

 • Anamnes, ange särskilt symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke, eventuell företagen utredning, tidigare sjukdomar och behandlingar, läkemedelsöverkänslighet, läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia), social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter till patienten inklusive mobiltelefonnummer
 • Direktnummer till bemannad tjänstetelefon till inremitterande/vårdcentralen

Remissen skickas till

Gynekologisk öppenvårdsmottagning enligt vårdval gynekologi, se Vårdgivarguiden (pdf)

Tid ska erbjudas inom en vecka efter mottagen remiss.

Inför remiss till utredning, informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
 • samt dela ut skriftlig information till patienten: Patientinformation på svenska och flera andra språk för utskrift

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Till Cancerrådgivningen kan även vårdgivare vända sig med frågor som rör biverkningar från olika typer av cancerbehandlingar samt frågor gällande symtom som skulle kunna vara ett återfall.

Källa: Regionalt Cancercentrum

I detta förlopp är det öppenvårdsgynekolog som kan ta beslut om välgrundad misstanke.

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd:

 • Stark klinisk misstanke om livmoderhalscancer vid gynekologisk undersökning, till exempel synlig tumör på livmoderhalsen
  Histopatologiskt fynd av livmoderhalscancer

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.

Har du frågor, förslag eller feedback?

Till toppen