Husläkarmottagning

 • Primär bedömning och behandling

Remiss till MR

Primärvården ombesörjer MR av ländrygg. Indikation för MR ländrygg är:

 • Smärttillstånd i >3-4 veckor och minst en röd flagga
 • Radikulära smärtor – som inte kan behandlas eller som ej förbättrats på 6 veckor (trots behandling)

Remiss till akutmottagning

 • Ta kontakt med akutklinik/ortopedkonsult utan fördröjning vid tecken på cauda equina-påverkan, se Alarmerande statusfynd underrubrik Utredning nedan

Remiss till öppenvårdsmottagning ortopedi

 • Vid uttalade bortfallssymtom, till exempel total droppfot, omfattande sensibilitetsstörningar, bör halvakut remiss övervägas
 • Vid så uttalade smärtbesvär att patienten inte kan skötas i öppenvården, telefonkontakt med akutklinik rekommenderas
 • Vid klar neurogen bensmärta och/eller neurologiska symtom >2 månader. Behov av remiss med frågeställning operation beror förstås på graden av besvär och om förbättring skett

Remissinnehåll

 • Aktuell och eventuell tidigare smärtanamnes och förlopp
 • Eventuella neurologiska bortfall, positiv SLR (Straight Leg Raise) eller Lasegues test
 • Övriga relevanta bakgrundsfakta, mediciner och behandling
 • MR-fynd (be om länkning om möjligt)

Remiss till multimodal behandling

 • Om patienten ej bedömts som operationsfall, men besvären inte går över, rekommenderas remiss till ryggrehabiliteringscentrum