Mycoplasma genitalium

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Primär bedömning, utredning och behandling
 • Infektion med Mycoplasma genitalium omfattas inte av smittskyddslagen men aktuella partners bör provtas

Remiss till öppenvårdsmottagning venereologi

 • Behandlingssvikt
 • Antibiotikaresistens
 • Tecken på uppåtgående infektion (endometrit, salpingit, balanit, epididymit)

Remiss till:

 • Specialistmottagning sexuell hälsa Huddinge: I TakeCare: H Sesam hud mott Karolinska Universitetssjukhuset eller
 • Hudkliniken med specialistcentrum sexuell hälsa, Ersta sjukhus: I TakeCare: Ersta Spec sexuell hälsa) eller
 • Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset för män som har sex med män (MSM)

Remissinnehåll

 • Frågeställning
 • Relevant anamnes och status inklusive misstänkt smittotillfälle
 • Tidigare sexuellt överförda sjukdomar
 • Nuvarande väsentliga sjukdomar
 • Utförda utredningar och relevanta fynd inklusive mycoplasma DNA
 • Effekt av given behandling

Bakgrund

Epidemiologi

 • Mycoplasma genitalium uppskattas vara ungefär lika vanligt som klamydia i Sverige, men säkra siffror saknas.
 • Antibiotikaresistens är vanligt och ökar.

Etiologi

Mycoplasma genitalium är en bakterie som orsakar en sexuellt överförbar infektion (STI).

Samsjuklighet

Samtidig infektion med flera sexuellt överförda sjukdomar förekommer.

Sjukdomsförlopp

Inkubationstiden är inte helt klarlagd, men troligen 10–14 dagar.

Utredning

Symtom

Många patienter kan vara symtomfria.

Symtom som kan förekomma:

 • Sveda eller obehag – i urinrör, vagina eller ändtarm (proktit).
 • Flytning.
 • Kvinna – mellanblödning, kontaktblödning och lågt sittande buksmärta.
 • Man – svullnad och värk i testikel, epididymis eller prostata.
 • Överväg mycoplasma vid återkommande uvi-symtom och negativ urinodling.
 • Ledinflammation kan förekomma.

Handläggning vid utredning

Ta prov på Mycoplasma genitalium vid:

 • Symtom på uretrit, cervicit eller proktit med negativt prov för klamydia och gonorré.
 • Kvarstående symtom trots behandling mot konstaterad klamydia eller gonorré.
 • Konstaterad infektion hos aktuell partner (erbjud provtagning).
 • Recidiverande bakteriell vaginos och negativt prov för klamydia och gonorré.

Positivt provsvar ska föranleda bestämning av antibiotikaresistens innan behandling.

Laboratorieprover

Prov tas från vagina hos kvinnor och urinprov hos män. Hemtest för mycoplasma rekommenderas inte.

Diagnostik av Mycoplasma genitalium inklusive resistensbestämning sker med hjälp av DNA-test eftersom bakterien är svårodlad.

Differentialdiagnos

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Invänta svar på resistensbestämning före insättning av antibiotika.
 • Informera patienten om att använda barriärskydd vid vaginal- och analsex från påbörjad behandling till besvärsfrihet, minst tio dagar.
 • Rådgör med specialist om patienten har fortsatta besvär trots behandling.
 • Erbjud aktuell partner provtagning.
 • Mycoplasma genitalium omfattas inte av smittskyddslagen (ingen smittspårning och ingen kostnadsfri behandling).

Läkemedelsbehandling

 • Vid makrolidkänslighet – ge tablett azitromycin 500 mg x 1, dag 1. Därefter 250 mg x 1, dag 2–5. Denna behandling fungerar även vid samtidig klamydia.
 • Vid makrolidresistens – kontakta i första hand specialiserad vård eller ge tablett moxifloxacin 400 mg x 1 i 7 dagar.

Observera att azitromycin och moxifloxacin kan ge förlängt QTc-intervall med risk för hjärtarytmier och bör användas med försiktighet, särskilt vid samtidig behandling med andra läkemedel som kan förlänga QTc. Patienter som redan står på ett potentiellt QTc-förlängande läkemedel bör utredas med EKG och förbehandlas med doxycyklin innan riktad behandling ges.

Uppföljning

Kontrollprov rekommenderas fyra veckor efter påbörjad behandling om patienten har kvarstående besvär.

Komplikationer

Kunskapen om komplikationer är otillräcklig. Uppåtstigande infektion såsom salpingit och epididymit, med risk för nedsatt fertilitet och extrauterin graviditet finns beskrivet.

Relaterad information

Patientinformation

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.