Ögonskador

Medicinskt område:
Ögon

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Bulbkontusion

Mindre, trubbigt trauma, där bulben är lätt injicerad, främre kammaren, iris och pupill u a, det vill säga yttre delar av bulben u a. Normal syn.

Främmande kropp

Ytlig och inte centralt i kornea framför pupillen.

Kemisk skada

Där man efter 20 minuters spolning ser en helt klar hornhinna och inga bleka/svullna områden i konjunktiva.

Kornealerosion

Efter bagatellartat trauma, till exempel kvist eller nagel.

UV-ljusskada

Snöblindhet efter solexposition eller svetsning.

Remiss till öppenvårdsmottagning ögon

Bulbkontusion

Vid kraftigare trauma med subkonjunktival blödning eller uttalad kärlinjektion. Patologi i främre kammare, blödning, oregelbunden pupillform. Svårighet att oftalmoskopera. Nedsatt syn. Värk.

Bulbperforation

Vid misstanke om perforation alltid AKUT remissfall till ögonklinik med operationsresurser.

Främmande kropp

Som inte kan borttorkas med öronpinne, rostring. Grad som sitter fast på kornea. OBS! Trauma efter metall mot metall/sten skall perforation misstänkas - remissfall.

Kemisk skada

Med bleka områden i konjunktiva som tyder på vävnadsdöd. Oklarhet i kornea.

Remissinnehåll

Utredning

Symtom

Skriv tabellbeskrivning här

Bulbkontusion • Subkonjunktival blödning
 • Kraftig kärlinjektion
 • Blödning i främre kammaren, ej fri ljusväg
 • Oregelbunden pupill
 • Nedsatt syn

Bulbperforation


 • Smärta, svullnad
 • Deformerad ögonbulb
 • Utplånad främre kammare, pupilldeformation
 • Prolaps av iris eller andra intraokulära strukturer
 • Misstanke om perforation vid metall mot metall/sten
 • Nedsatt syn

Främmande kropp

 • Skavkänsla
 • Tårflöde, ljuskänslighet
 • Ensidig

Kemisk skada
 • Sveda, tårflöde
 • Blandinjektion, eventuellt konjuktival svullnad
 • Bleka områden talar för allvarlig skada
 • Frätsår på och/eller grumling av kornea
 • Synnedsättning

UV-ljusskada • Besvär i båda ögonen några timmar efter exposition
  med smärta, tårflöde och ljuskänslighet
 • I svåra fall blepharospasm

Status

 • Visus
 • Undersökning med luppglas eller spaltlampa
 • Undersökning i genomfallande ljus
 • Evertering av ögonlocket vid misstanke om främmande kropp
 • Fluoresceinfärgning vid misstanke på hornhinnesår
 • Oftalmoskopi om möjligt. Var ej rädd dilatera pupillen om inte blödning finns i främre kammaren

Behandling

Handläggning vid behandling

Bulbkontusion: Handläggning av ögonläkare. Akut dagtid.

Bulbperforation: Handläggning av ögonläkare. AKUT till ögonklinik med operationsresurser!

Främmande kropp: Borttorkas med öronpinne i lokalanestesi. Om det inte lyckas, remiss till specialist.

Kemisk skada: Skölja och åter skölja. Har man tillgång till NaCl används denna men kranvatten duger. Spola i 20 minuter. Man bör evertera ögonlocket en del av spolningstiden. Vid okomplicerade fall - antibiotikasalva i några dagar. Kontroll efter ett dygn om ej subjektivt bra!

Kornealerosion: Behandling med neutral ögonsalva några dagar till symtomfrihet. Information om smärta i 1-2 dygn. Lätta analgetika. Eventuellt ögonförband.

UV-ljusskada: I samband med undersökning - lokalbedövning - vilket ger momentan smärtlindring. Neutral ögonsalva till symtomfrihet, eventuellt engångskapsel med Cincainsalva. Analgetika. Eventuellt ögonförband.

Relaterad information

Allmänna remisser

Remissinnehåll

  • Aktuella ögonsymtom
  • Synnedsättning. Debut, akut/successiv försämring?
  • Heriditet för glaukom
  • Ytlig inspektion
  • Synskärpa höger resp. vänster öga (med bästa TV-glasögogen på 5 meters håll)
  • Aktuella allmänna sjukdomar + aktuell medicinlista
  • Rullstolsbunden patient
  • Tolk, vilket språk?

  Diabetesremisser

  Remissinnehåll

  • Tidigare undersökningar? (foto eller klinisk us) pga diabetes? Var? När?
  • Regelbundna ögonundersökningar pga annan ögonsjukdom? Var?
  • Aktuella ögonsymtom
  • Aktuella allmänna sjukdomar + aktuell medicinlista
  • Diabetstyp
  • Typ av diabetesbehandling
  • Kosttabletter eller insulinbehandlad
  • Debutår
  • HbA1c
  • Blodfetter
  • Hypertoni
  • Graviditet, vilken vecka
  • Körkort, när aktuellt med nytt intyg

  Sidfot

  Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

  Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.

  Har du frågor, förslag eller feedback?