Synbesvär

Medicinskt område:
Ögon

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Amaurosis fugax
 • Migrän

Remiss till optiker

 • Långsamt tilltagande synnedsättning bägge ögonen
 • Patienter som troligen har refraktionsfel skickas i första hand till optiker
 • Hyperopi - myopi, alla över 8 år

Har skyldighet skicka till ögonläkare om ej god synskärpa kan nås.

Remiss till öppenvårdsmottagning ögon

 • Diabetesretinopati
 • Glaskroppsavlossning
 • Hyperopi - barn under 8 år
 • Katarakt (synnedsättning ofta i kombination med bländningsbesvär)
 • Opticusinfarkt
 • Retinalartärocklusion
 • Retinalvenstrombos
 • Senil maculadegeneration ("gula fläcken"), ange om krokseende, det vill säga raka linjer upplevs som krokiga
 • Synbaneskada
 • Temporalisarterit
 • (Öppenvinkel) glaukom, rutinmässig kontroll vid hereditet ej nödvändig

Remissinnehåll

 • Önskvärda uppgifter vid synnedsättning:
 • Synskärpa på långt håll för vardera öga, med egna avståndsglas. Kan patienten läsa tidningen med egna läsglas?
 • Hur länge har synnedsättningen förelegat. Har det gällt båda ögonen?
 • Långt och/ eller nära håll?
 • Akut eller successivt?
 • Synfältspåverkan - bilateralt eller ett öga?
 • Finns hereditet för glaukom?
 • Har patienten ont i ett eller båda ögonen? Sedan hur länge?

Remiss till akutmottagning

Akut handläggning vid plötslig synnedsättning

Snabb remiss till ögonläkare vid:

 • Snabbt insättande synnedsättning
 • Plötslig ensidig synnedsättning alltid suspekt! Akut kontakt med ögonläkare!
 • Ridåfenomen (misstänkt näthinneavlossning)
 • Temporalisarterit med synpåvkerkan

Utredning

Symtom

Synnedsättning, med eller utan värk.

Handläggning vid utredning

I regel specialistfall, men mycket varierande angelägenhetsgrad.

 • Plötslig ensidig synnedsättning alltid suspekt!
 • Kärlocklusioner i retina ej mycket att göra åt akut men diagnos måste ställas.
 • Åldersrelaterad degeneration av gula fläcken eller katarakt, ofta båda ögonen men i "otakt".

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.

Har du frågor, förslag eller feedback?