Trombocytos

Höga trombocyter

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Behandling av grundsjukdomen.

Remiss till öppenvårdsmottagning hematologi

  • Patient med TPK 400-600x109/l och symtom i form av stickningar i ansikte, fingrar eller tår, yrsel
  • Patient med TPK >450x109/l vid upprepade mätningar utan uppenbar anledning till trombocytos
  • Patient med TPK >1500x109/l utan känd orsak, oavsett om symtom eller ej. Vid TPK >1500 bör telefonkontakt tas med hematologkonsult. Det finns inte anledning att i dessa fall starta behandling med lågmolekylärt heparin i primärvården, utan en adekvat behandling bör omedelbart initieras via specialist i hematologi

Remissinnehåll

  • Aktuellt blodstatus - Hb, EVF, LPK, TPK, CRP, SR
  • Uppgift om hur dessa värden legat tidigare vid eventuella kontakter med primärvården
  • Eventuella symtom (se ovan)
  • Aktuella mediciner och nuvarande sjukdomar. Eventuell tidigare tromboembolisk sjukdom eller blödning

Remiss till akutmottagning

Karolinska Universitetssjukhuset/Södersjukhuset

Patient med känd essentiell trombocytos (ET) eller patient med förhöjt TPK av oklar anledning, med symtom talande för hotande eller manifest tromboembolisk sjukdom. Detta gäller oavsett nivå av trombocytos.

Bakgrund

Etiologi

Lätt förhöjda TPK-värden (>450x109/l) är vanligt förekommande både i primärvård och i slutenvård. Det stora flertalet av dessa patienter är symtomlösa, och kan vara fullt friska.

80-90 procent med måttlig trombocytos (6-800x109/l) har detta sekundärt till annan sjukdom. Här kan nämnas infektion, inflammation, blödning, postoperativt trauma, känd malignitet samt patienter som tidigare har splenektomerats. Ofta är det då uppenbart vad som orsakar trombocytosen.

Behandling

Vid förhöjda TPK-värden (>450x109/l) rekommenderas omkontroll av TPK efter 2 månader.

Vid måttlig trombocytos (6-800x109/l) sekundär till uppenbar annan sjukdom ska behandlingen riktas mot grundsjukdomen. Sådana patienter behöver sällan bedömas av hematolog.

Patienter med förhöjt TPK och samtidig CRP-stegring har oftast reaktiv trombocytos och här rekommenderas omkontroll av prover i första hand. Om värdet fortfarande är förhöjt på samma nivå utan tendens till sjunkande värde, rekommenderas remiss till specialistmottagning för att utesluta tidig ET, polycytemia vera vere eller myelofibros. Givetvis kan även en lindrig trombocytstegring vara orsakad av blödning eller malignitet och eventuella symtom på dessa sjukdomar bör noga penetreras. Vid sådana symtom genomförs riktad utredning i primärvården.

Läs mer om essentiell trombocytos (pdf) - artikel från Läkartidningen 2009 Pdf, 758 kB..

Om innehållet

Författare: Jan Samuelsson, överläkare, Medicinkliniken, Södersjukhuset, Åsa Rangert Derolf, överläkare, Hematologiskt centrum, Karolinska Universitetssjukhuset

Granskare: Eli Westerlund, överläkare, Medicinkliniken, Danderyds sjukhus, Åsa Rangert Derolf, överläkare, Hematologiskt centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Tobias Öhman, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Kungsholmen, Eva Espmark, specialist i allmänmedicin, Ektorps vårdcentral, Lisa Sjönell, specialist i allmänmedicin i närakutverksamhet

Publicerat:

Uppdaterat: