Urinvägsinfektion hos barn och ungdomar

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Diagnostiserar och behandlar:

 • barn 2-18 år med afebril UVI
 • barn 2-18 år med afebrilt recidiv (akutbehandling sker via allmänläkare, vidare utredning i samråd med pediater i öppenvård)
 • barn 15-18 år med febril UVI

Det är av stor vikt att genomföra urinodling när barn har en urinvägsinfektion. Alla barn (även blöjbarn) kan lämna mittstråleprov (se nedan under "Utredning" för instruktion). Ett rent, kastat mittstråleprov skickas för odling. Påsprov för diagnostik av urinvägsinfektion tas inte längre då det alltför ofta är kontaminerat.

Om barnets allmäntillstånd är gott och misstanken om UVI är låg, kan familjen ta prov till nästa dag. Provet ska förvaras kallt i kylskåp och transporteras kallt, till exempel med kylklamp.

Remiss till barnakutmottagning

 • Alla barn <2 år där allmänläkare bedömt att UVI kan föreligga
 • Alla barn 2-15 år med feber där allmänläkare bedömt att UVI kan föreligga

Remiss till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)

 • För utredning och uppföljning av barn med recidiverande UVI och febril UVI enligt rekommendation nedan

Bakgrund

Epidemiologi

Prevalens cirka 1,5 procent före 2 års ålder. Vanligare med pojkar före 6 månaders ålder, därefter dominerar flickorna. Hos yngre barn dominerar febrila infektioner.

Riskfaktorer

Urologiska avvikelser som obstruktion och massiv reflux, liksom låg ålder och fördröjd behandling, medför ökad risk för permanent njurskada.

Utredning

Symtom

 • Buksmärtor, inkontinens, enures, miktionssveda, illaluktande urin, täta trängningar
 • Oklar feber, det vill säga utan tecken till fokal manifestation, är ofta viktigaste symtomet vid UVI hos mindre barn
 • Hos spädbarn ofta ospecifika symtom som dålig viktökning, allmänt missnöje eller långdragen ikterus

Laboratorieprover

Diagnosen baseras på säkerställd bakteriuri.

Urinsticka/urinstatus, nitrittest, urinodling (mittstråleprov) och CRP.

Påsprov för odling och diagnostik är olämpligt då drygt 60 procent av proverna är kontaminerade.

Urinprov för UVI-diagnostik tas som mittstråleprov. Tvätta genitalia noggrant. Trycktorka. Håll en mugg redo för att fånga upp urinen. Blöjbarn (det vill säga barn som inte är pottränade) kan också lämna mittstråleprov. Föräldern sitter med barnet naket i sitt knä med plastat papper eller blåvit blöja som skydd eller så får föräldern följa det nakna barnet i rummet för att fånga ett urinprov. Ge rikligt med dryck.

Nivådiagnostik

 • Barn under 2 år utreds och behandlas hos barnläkare som pyelonefrit oavsett temperatur och CRP
 • För barn 2-15 år styrs behandling och uppföljning av adekvat nivådiagnostik
 • Barn 15-18 år med febril UVI kan behandlas akut i primärvård. Detta förutsatt att CRP kan kontrolleras och urinodling skickas
Skriv tabellbeskrivning här

Pyelonefrit

Feber >38,5

CRP >20

Cystit

Feber <38,5

CRP <20

Notera speciellt tecken till septisk infektion med påverkat allmäntillstånd och nedsatt perifer cirkulation.

Utredning av UVI hos barn 0-15 år

Behandling

Läkemedelsbehandling

Primärvård

Alla barn över 2 år med UVI utan feber och barn 15-18 år med UVI med feber.

Afebril UVI - odla först

Skriv tabellbeskrivning här

Tablett Furadantin

1,5 mg/kg x 2 i 5 dygn (max 50 mg x 3)

Furudantintabletterna kan krossas och blandas i vatten eller mat. Ges ej vid eGFR <40 ml/min.

Tablett Pivmecillinam

200 mg x 3 i 5 dygn till barn >30 kg


Tablett Cefadroxil

15 mg/kg x 2 i 5 dygn (max 500 mg x 2)

Använd restriktivt för att minska risk för selektion av ESBL-producerande bakterier.

Alternativ vid odlingsverifierat känslig stam:

Skriv tabellbeskrivning här

Mix Trimetoprim

3 mg/kg x 2 i 3 dygn (max 160 mg x 2)

Observera hög andel Trimetoprimresistens hos E. coli (cirka 20%).

Febril UVI hos barn 15-18 år

Skriv tabellbeskrivning här

Tablett

Ciprofloxacin

10 mg/kg x 2, max 500 mg x 2 i 10 dygn.

Efter odlingssvar kan också ges:

Skriv tabellbeskrivning här

Tablett Sulfametazol 400/800 mg) + Trimetoprim (80/160 mg)

Observera hög andel Trimetoprimresistens hos E. coli (cirka 20%).

T Sulfametazol (400 mg) + Trimetoprim (80 mg) 2 x 2 i 10 dygn eller T Sulfametazol (800 mg) + Trimetoprim (160 mg) 1 x 2 i 10 dygn.

Behandling och uppföljning av UVI hos barn 0-15 år 

Uppföljning

Uppföljning efter första afebrila UVI

Alla barn: Urinkontroll behövs inte under pågående behandling om barnet snabbt blir besvärsfritt och behandlingen stämmer med resistensmönster. Återbesök ges för genomgång av miktions- och infektionsanamnes. Har barnet haft tidigare UVI? Finns svårigheter att tömma blåsan eller dålig stråle? Kissar patienten glest? Tendens till obstipation? Obstipation är en vanlig bidragande orsak och ska behandlas om det föreligger. Är patienten besvärsfri behöver man inte kontrollera nya urinprover eller ny urinodling.

Uppföljning efter recidiverande afebril UVI

Pojkar: Remitteras efter första recidiv av afebril UVI.

Flickor: Remitteras till BUMM efter tredje recidiv av afebril UVI.

Uppföljning efter febril UVI, barn 15-18 år

Kontrollera att ordinerat preparat stämmer med resistensbestämning. Ny bedömning och ställningstagande till inläggning bör göras av barn som försämras eller inom 2 dygn inte svarat adekvat på insatt behandling. Dessa barn remitteras efter avslutad behandling till BUMM för uppföljning.

Komplikationer

 • Störst risk för njurskador hos yngre barn
 • Urosepsis är ovanligt men förekommer hos späda barn med urologiska avvikelser

Kvalitetsindikatorer

 • Adekvat diagnostik inklusive nivådiagnostik
 • Snabbt insatt behandling på rätt vårdnivå, det vill säga afebril UVI hos barn över 2 år behandlas av allmänläkare, övriga remitteras direkt till barnakut

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.