Bakgrund

Definition

Urtikaria delas in i akut och kronisk utifrån symtomduration.


 • Akut urtikaria har en kortare duration. Ofta förekommer symtomen i 1-3 dygn, men besvären kan komma och gå under några veckor med fria intervall på några dagar.
 • Kronisk urtikaria ger dagliga eller nästan dagliga symtom i minst sex veckor och kan delas in i spontan och inducerbar.

Vid kronisk inducerbar urtikaria finns en utlösande orsak, exempelvis kyla, värme eller tryck. Vid kronisk spontan urtikaria kan ingen säker utlösande orsak påvisas.

Epidemiologi

Urtikaria är en vanlig hudsjukdom. Nästan 20 % av befolkningen insjuknar någon gång. Kronisk urtikaria beräknas ha en livstidsprevalens på 1–2 %.

Etiologi

Patofysiologin vid urtikaria är en hudreaktion orsakad av frisättning av histamin och andra mediatorer. Reaktionen ger upphöjda kvaddlar och/eller angioödem beroende på hur djupt i huden den ligger.

En person kan ha två eller flera subtyper av kronisk urtikaria samtidigt.

Orsaker till akut urtikaria


 • Okänd – vanligast
 • Infektion – särskilt virus hos barn
 • Allergisk reaktion – snabb- eller senallergisk reaktion exempelvis av föda, läkemedel (oftast antibiotika), latex, geting- eller bistick
 • Toxisk eller annan reaktion – exempelvis föda, insektsbett

Orsaker till kronisk urtikaria


 • Okänd – vanligast
 • Läkemedel – särskilt NSAID, salicylater
 • Infektion – exempelvis övre luftvägsinfektion, tarminfektion (bakterier och parasiter), hepatit, Helicobacter pylori
 • Andra sjukdomar – ovanligt, exempelvis kollagenos eller malignitet

Kronisk inducerbar urtikaria finns i flera former:


 • tryckurtikaria – utlöses av åtsittande kläder, belastning av väskor, ryggsäckar
 • dermografism – är en variant av tryckurtikaria vid rivning eller irritation (urticaria factitia)
 • kolinerg urtikaria – utlöses vid värme, ansträngning, ofta vid svettning
 • köldurtikaria – uppkommer vid hastiga temperaturförändringar eller kyla.

Samsjuklighet

Tyreoidearubbning kan förekomma parallellt med kronisk urtikaria. Tyreoideabehandling påverkar sällan urtikarians förlopp. Stress kan troligen försämra urtikaria.