Behandling

Handläggning vid behandling

Akut urtikaria


 • Handlägg akut anafylaxi enligt särskild rekommendation.
 • Identifiera eventuella utlösande orsaker och rekommendera patienten att undvika dem.
 • Informera patienten om att lindriga besvär sällan kräver behandling.
 • Ge läkemedel vid måttliga och svåra besvär samt vid angioödem.

Kronisk urtikaria


 • Identifiera eventuella utlösande orsaker och rekommendera patienten att undvika dem.
 • Råd patienten att undvika NSAID. NSAID kan ge en icke-allergisk hypersensitivitetsreaktion som kan utlösa eller försämra en kronisk spontan urtikaria.
 • Sätt ut eventuella ACE-hämmare vid angioödem.
 • Informera patienten om att spontan läkning sker, men kan ta tid. Cirka 50 % är bra inom ett halvår.
 • Ge symtomatisk läkemedelsbehandling.

Läkemedelsbehandling

Akut urtikaria


 • Rekommendera antihistamin vid måttliga besvär, finns receptfritt.
 • Ge dubbel dos vid behov, till barn. Desloratadin kan ges från 1 års ålder.
 • Ge upp till fyrdubbel dos vid behov till vuxna.
 • Överväg perorala steroider vid svåra besvär eller angioödem.

Kronisk urtikaria

Behandling för vuxna:


 • ge i första hand icke-sederande H1-antihistamin i normal dos
 • vid otillräcklig effekt efter 2–4 veckor, öka dosen upp till fyrfaldig normaldos hos vuxna. Det brukar ha god effekt hos 45–65 % av patienterna
 • vid otillräcklig effekt av fyrfaldig dos efter 2–4 veckor – överväg andra behandlingsalternativ via specialiserad vård.