Husläkarmottagning

 • Bedömning och behandling i de flesta fall

Remiss till öppenvårdsmottagning dermatologi

 • Vid terapisvikt
 • Vid misstanke om urtikariavaskulit
 • Kronisk urtikaria, för bedömning och hjälp med behandling
 • Återkommande urtikaria av oklar genes

Remissinnehåll

 • Frågeställning
 • Relevant anamnes och status
 • Nuvarande väsentliga sjukdomar
 • Utförda undersökningar och fynd
 • Hur lång behandling med antihistamin som givits
 • Effekt av given behandling