Nya riktlinjer för njursjukdom

Kunskapsstödet ”Njursvikt och albuminuri” har uppdaterats och bytt namn till ”Njursjukdom – nedsatt njurfunktion och/eller albuminuri”.

Några av nyheterna i det uppdaterade kunskapsstödet

  • Ändrade gränser i Vägledning för remittering, på basen av nedsatt eGFR och/eller albuminuri.
  • Sjunkande njurfunktionen är en del av normalt åldrande, GFR uppskattas sjunka med 0,5-1 ml/min/1,73 m² årligen fr.o.m cirka 50-årsåldern. Därför finns många äldre patienter med måttligt nedsatt njurfunktion enbart på grund av åldern. Namnet "Njursvikt" används enbart för njursjukdom i slutstadiet CKD5 (GFR <15 ml/min). För övriga diagnoser bör termen kronisk njursjukdom stadium 1-4 användas.
  • Målblodtryck <130/80 mmHg för alla patienter med CKD, oberoende av om de har hypertonidiagnos.
  • Tilläggsbehandling med SGLT2-hämmaren, dapagliflozin, om kvarstående makroalbuminuri trots högsta tolerabla dos RAAS-blockad och optimalt blodtryck eller om nedsatt njursjukdom och samsjuklighet med diabetes typ 2.
  • Uppdaterade laboratoriekontroller i samband med uppföljning

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.