Stäng

Uppdaterade vårdprogram: KOL och KOL - akut exacerbation

De nya versionerna av programmen har bland annat uppdaterats enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation 2023.

Anatomiillustration av lungor

KOL - kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Den nya version av KOL bygger på Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation 2023, Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK, 2020 och på tidigare Viss-version från 2019. Informationen under rubrik Bakgrund, bland annat epidemiologi och riskfaktorer, är uppdaterad baserat på LMV 2023 och omskrivet för bättre stringens till rubrikerna.

Diagnoskriterier är ändrade enligt LMV 2023 till triad med riskfaktorer, symtom och spirometri. Ttidigare baserades diagnos enbart på spirometri.

Ändring av GOLD-grupper till A, B och E (tidigare ABCD) enligt LMV, för större fokus på att förebygga exacerbationer. Läkemedelsbehandling presenteras i en ny trappmodell.

Karolinska Svår KOL Centrum är ny remissinstans.

KOL - akut behandling exacerbation

Justeringar och mindre ändringar har gjorts för samstämmighet med Läkemedelsverkets rekommendationer 2023.

Förtydligande om att exacerbation är ett farligt tillstånd med hög dödlighet i framförallt kardiovaskulär komplikation och att detta måste beaktas om patienten skickas hem.

Förtydligande om att remittera till Karolinska Svår KOL Centrum vid frekventa exacerbationer.

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.