Nytt om urinvägssjukdomar

Vårdprogrammet Hematuri hos vuxna är nu tillbaka på Viss i uppdaterad version och ytterligare fyra urinvägsprogram har uppdaterats.

Illustration njurar och urinblåsa

Hematuri

Nytt i programmet:

Avseende patienter med makropskopisk hematuri bör alla individer utredas vidare.

Det enda undantaget är kvinnor ≤40 år med förstagångs klassisk hemorragisk cystit som blir symtomfria på behandling.

För patienter ≥50 år, se standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna.

För patienter <50 år utredning utanför standardiserat vårdförlopp med datortomografi njurar/urinvägar i flerfas som beställs av vårdgivaren som först möter patienten samt cystoskopi som utförs av urologen.

När ovan utredning ej visat genes till makroskopisk hematuri hos yngre bör man överväga IgA-nefrit och remittera patienten till njurmedicinspecialist.

Läs mer i vårdprogrammet:

UVI och urininkontinens

Vårdprogrammen Cystit hos vuxna och Febril urinvägsinfektion hos vuxna har avpubliceras och ersatts av följande program från Nationellt kliniskt kunskapsstöd:

En ny version av vårdprogrammet Urininkontinens hos kvinnor har också publicerats:

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.