Om Viss

Viss är ett kliniskt kunskapsstöd för primärvården i Region Stockholm.

Målgrupp och syfte

Innehållet på Viss fungerar som ett stöd i mötet med patienten. Målet är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet. Fokus ligger på samverkan mellan olika vårdnivåer inom primärvården.

Informationen om vårdnivå och remissrutiner och handläggningsrekommendationer gäller för vårdgivare som har vårdöverenskommelse/avtal med Region Stockholm.

Innehåll

Viss innehåller över 300 aktuella kunskapsstöd, kontaktuppgifter till telefonkonsulter samt blanketter och länkar till regionala och nationella vårdprogram.

Kunskapsstöden produceras inom Region Stockholm eller hämtas in från 1177 för vårpersonal och kompletteras med regionala tillämpningar. Texterna granskas av berörda Regionala programområden (RPO).

Innehållet på Viss är kommersiellt obundet och Viss länkar inte till kommersiella webbplatser. Detsamma gäller för rekommendationer av litteratur eller annat som involverar kommersiella intressen.

Webbplatsen har funnits sedan 1996 och är ett samarbete mellan specialister i allmänmedicin och sjukhusspecialister. Förkortningen Viss står för Vårdinformation i Storstockholm. I dag har Viss omkring 230.000 besök per månad.

Illustrationerna på startsidan är gjorda av Stina Wirsén. Foton på webbplatsen är hämtade från Johnér bildbyrå och iStock (Getty Images), om inget annat anges.

Ansvarsförhållanden

Information som visas på webbplatsen hämtas från olika källor. Viss ansvarar inte för fel eller brister i källornas innehåll. Det gäller oavsett om felet beror på nya vetenskapliga rön, brister i bearbetat underlag, misstag vid sammanställningar eller uppkomna tryckfel. Ansvaret för felaktigt givna rekommendationer och skador uppkomna till följd av användning av informationen på webbplatsen ligger på den enskilde vårdgivaren.

Att citera Viss

Det går bra att använda Viss som källa eller att citera kortare textutdrag. Ange då Viss.nu som källa eller att citatet kommer från Viss.nu. Komplettera gärna citatet med en länk till relevant del på webbplatsen. Du får däremot inte ändra i texterna eller använda dem, helt eller delvis, i något kommersiellt syfte utan skriftligt tillstånd.

Jävsdeklaration

Sakkunniga inom Region Stockholm ska deklarera jävsförhållanden. Vi ber dig därför att fylla i en digital jävsdeklaration. Deklarationen kommer ligga till grund för den enskilda regionens bedömning av om det föreligger en risk för jäv.

Den digitala deklarationen och information om hur du går tillväga hittar du på Vårdgivarguiden: Digitalt system för jävshantering

Ersättning för sakkunniga i primärvård

Ersättning för sakkunniga i primärvård som ledamöter i Regionala programområden (RPO) och som författare/granskare till kunskapsstöd i Viss respektive i Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) faktureras Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ersättning utgår till arbetsgivare och kompenserar för lönekostnader och produktionsbortfall vid klinisk tjänstgöring. Vid fortlöpande engagemang ska fakturering ske kvartalsvis, senast dag 10 i mars, juni, september respektive december. Nedanstående blankett bifogas fakturan.

Fakturan som skickas av arbetsgivaren/ vårdcentralen ska specificera följande:

  • Den sakkunniges namn, yrkestitel och arbetsplats
  • Vad uppdraget avser och den sakkunniges roll
  • Vilket möte ersättningen avser
  • Ersättning utgår för faktisk mötestid inklusive 30 minuters restid till och från mötet

För författare/granskare till Viss/NKK som har sin dagliga verksamhet inom primärvården, ska arbetsgivaren/vårdcentralen fakturera till:

SLL/HSF
Ref. 1500705
Frikod: 8635 Viss
Box 12081
102 23 Stockholm

Timredovisning avseende engagemang för Viss eller 1177 för vårdpersonal - blankett att fylla i Excel, 15 kB.

För ledamöter i RPO som har sin dagliga verksamhet inom primärvården, ska arbetsgivaren/vårdcentralen fakturera till:

SLL/HSF
Ref. 1500705
Frikod: 8634 RPO
Box 12081
102 23 Stockholm

Timredovisning avseende RPO-engagemang - blankett att fylla i Excel, 15 kB.

Ersättningsnivåer enligt överenskommelse

  • 1.900 kr/tim till arbetsgivaren för läkare i primärvård
  • 1.100 kr/tim till arbetsgivaren för övriga yrkeskategorier i primärvård

Tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse för Viss

Kakor

Om kakor

Kontakta redaktionen

E-post: viss.hsf@regionstockholm.se

Region Stockholm, växel: 08-123 100 00

Besöksadress

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Lindhagensgatan 98
112 18 Stockholm

Postadress

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 30017
104 25 Stockholm

Redaktion

Jennie Cardell
Medicinskt ansvarig, specialist i allmänmedicin
072-468 97 65
jennie.cardell@regionstockholm.se

Carina Ekner
Redaktör och webbansvarig
070-737 31 61
carina.ekner@regionstockholm.se

Karin Eklöf Lignell
Redaktör
072-468 99 34
karin.eklof-lignell@regionstockholm.se

Panteha Hatefi
Specialist i allmänmedicin
panteha.hatefi@regionstockholm.se

Tomas Carlsson
Teknisk koordinator och förvaltare
070-303 26 91
tomas.carlsson@regionstockholm.se

Redaktionsråd

Anna Barnéus Lendau, specialist i allmänmedicin
anna.barneus@lendau.se

Carina Ekner, redaktör, webbansvarig
carina.ekner@regionstockholm.se

Erika Malmberg, specialist i allmänmedicin
erika.malmberg@ptj.se

Jennie Cardell, specialist i allmänmedicin
jennie.cardell@regionstockholm.se

Karin Eklöf Lignell, redaktör
karin.eklof-lignell@regionstockholm.se

Ove Oksvold, specialist i allmänmedicin
ove@oksvold.com

Panteha Hatefi, specialist i allmänmedicin
panteha.hatefi@regionstockholm.se

Pontus Boström, specialist i allmänmedicin
pontus.almer-bostrom@regionstockholm.se

Stephanie Liotier, specialist i allmänmedicin
stephanie.liotier@regionstockholm.se

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.