Bettskador

Medicinskt område:
Infektion och smittskydd

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner. Tillägg framtagna av Region Stockholm anges tydligt i texten.

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Omhändertar och behandlar bettskador med och utan infektionssymtom.

Remiss till akutmottagning

Remissinnehåll

 • Bett av djur eller människa
 • Om bett av djur utomlands eller av djur som inte genomgått särskild kontroll
 • Tidpunkt för skadan, eventuell kontamination av jord
 • Relevanta sjukdomar
 • Läkemedel och vaccinationsstatus (ffa tetanus och rabies)

Återremiss till specialist i allmänmedicin

Remissinnehåll

 • Behandlingsmeddelande eller slutanteckning med rekommendation kring
  • såromläggning
  • behandlingstid
  • kontrollintervall
  • när specialiserad vård bör kontaktas på nytt.

Bakgrund

Rekommendationen ger vägledning i hur infektionsrisk i samband med bettskador bör handläggas.

Bettskador innebär, förutom själva sårskadan, en infektionsrisk som bör beaktas. Infektionen orsakas av bakterier i munhålefloran hos den som tillfogat bettet eller bakterier på huden hos den bitne.

Epidemiologi

Hundbett utgör majoriteten av akutbesök för bettskador och cirka 25 % infekteras. Bett av katt medför uppemot 50 % infektionsrisk och människobett 25 %.

Etiologi

Vilken infektion ett bett ger upphov till varierar med munfloran hos den som bitit. Infektionerna är ofta polymikrobiella. Vid katt- och hundbett är Pasteurella multocida den vanligaste och mest virulenta bakterien.

Kattbett

 • Pasteurella multocida är den viktigaste bakterien
 • Capnocytophaga canimorsus förekommer
 • Bartonella henselae kan orsaka Cat Scratch Disease, särskilt vid immunsuppression
 • Stafylococcus aureus är mycket ovanligt vid kattbett
 • Vid bett utomlands eller av katt som inte genomgått särskild kontroll vid införsel till Sverige, behöver rabies ingå i riskbedömningen

Hundbett

 • Pasteurella-arter är vanligast vid allvarlig infektion
 • Andra agens som förekommer är olika sorters streptokocker, stafylokocker, Neisseria, Eikenella samt Capnocytophaga canimorsis
 • Vid bett utomlands eller av hund som inte genomgått särskild kontroll vid införsel till Sverige, behöver rabies ingå i riskbedömningen

Människobett

 • Infektion orsakas främst av streptokocker eller bakterier i HACEK-gruppen (Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae)
 • Stafylokocker är också vanligt
 • Även blodsmitta kan överföras vid bett
 • Hiv och hepatit behöver ingå i riskbedömningen

Riskfaktorer

Infektionsrisken efter bett är högst vid:

 • djupt penetrerande punktionssår
 • bett med omfattande vävnadsskador
 • lokalisation på händer, fötter och genitalia
 • lednära eller protesnära bett.

Utredning

Symtom

Infektionstecken ses redan inom 4 timmar vid pasteurellainfektioner efter katt- och hundbett. Vid infektioner med andra bakterier blir tecken synliga tidigast efter 8 timmar.

Symtom vid infektion efter bett:

 • Rodnad
 • Svullnad
 • Smärta
 • Värmeökning
 • Purulent sekretion
 • Feber

Vid Cat Scratch Disease ses en papel vid bettet/rivsåret samt feber och regional lymfkörtelsvullnad. Infektionen är oftast självläkande.

Anamnes

 • Vilket djur tillfogade bettet
 • Tidpunkt för skadan
 • Relevanta sjukdomar och läkemedel

Status

 • Bedöm allmäntillstånd
 • Bedöm bettets djup och närhet till leder
 • Kontrollera distalstatus vid extremitetsskada

Handläggning vid utredning

 • Diagnosen ställs kliniskt
 • Det är viktigt att odla från infekterat sår eller abscess inför eventuell antibiotikabehandling och då komplikationer kan utvecklas
 • Risken för rabies bör beaktas efter djurbett utomlands eller av djur som inte genomgått särskild kontroll vid införsel till Sverige

Patient med ledskada, omfattande skada, allmänpåverkan eller tecken på komplikation: Överväg bedömning akut inom specialiserad vård.

Laboratorieprover

 • Sårodling, aerob och anaerob, rekommenderas vid infektionstecken. Ange att det är ett bett, djurart och bettets lokalisation på odlingsremissen.
 • Vid människobett, överväg provtagning för blodsmitta.
 • Överväg provtagning för hiv och hepatit B+C vid människobett

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Rengör och lägg om såret
 • Överväg att konsultera specialiserad vård vid skada som kräver slutning
 • Överväg antibiotika som profylax eller behandling
 • Överväg vaccin mot stelkramp vid sår kontaminerat med jord

Rengöring av sår

 • Spola såret noggrant och rikligt med koksalt (med spruta)
 • Dränera eventuell abscess
 • Revidera genom att skära bort all död vävnad
 • Tejpa eller suturera endast reviderade sår och aldrig punktionssår

Läkemedelsbehandling

Antibiotikaprofylax

Förebyggande antibiotikabehandling rekommenderas vid katt- och hundbett i ansikte eller lednära, vid människobett eller vid immunsuppression. Profylax rekommenderas inom 24 timmar med samma preparatval som vid manifest infektion och ges i tre dygn.

Antibiotika vuxna och barn

Antibiotika vuxna och barn

Typ av bett

 

Antibiotikum

 

Dos vuxna

 

Dos barn

 

Behandlingstid (dygn)

Katt

PcV*

1g x 3

25 mg/kg x 3

10

Hund**

 

amoxicillin-klavulansyra

500 mg x 3

 

20 mg + 5 mg/kg x 3

10

 

Människa

 

amoxicillin-klavulansyra

500 mg x 3

 

20 mg + 5 mg/kg x 3

10

 

Alla bett

vid pc-allergi typ 1

trimetoprim-sulfametoxazol

 

800 mg + 160 mg x 2

 

15 mg + 3 mg/kg x 2

 

10

 

 


doxycyklin

 

 

200 mg dag 1,

sedan 100 mg x 1


9

 

 

* Vid sent debuterande infektion (> 2 dygn), lednära infektion, bett i ansikte eller immunsuppression kan amoxicillin-klavulansyra övervägas.

Detta p.g.a. ökad förekomst av stafylococcus aureus. Heracillin, Klindamycin och perorala cefalosporiner saknar effekt på pasturella multocida.

** Bett från mindre sällskapsdjur som kanin och hamster behandlas som hundbett.

Komplikationer

Komplikationer som förekommer, särskilt efter kattbett, är:

 • tenosynovit
 • artrit
 • osteit
 • abscessutveckling
 • endokardit (sällsynt)
 • rabiessmitta (efter djurbett utomlands).

Patientinformation

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.

Har du frågor, förslag eller feedback?