Frusen skuldra

Frozen shoulder

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Utredning och primär behandling.

Remiss till öppenvårdsmottagning ortopedi

Injektion eller kirurgisk behandling.

Remissinnehåll

 • Aktuella symtom
 • Besvärens genes och duration (Traumatyp? Atraumatisk debut?)
 • Status (Smärta? Svaghet? Rörelseomfång?)
 • Röntgenutlåtande, (Röntgen var?)
 • Yrke/aktivitetsnivå
 • Dominant hand

Bakgrund

Riskfaktorer

Förekommer oftare hos kvinnor och diabetiker (ffa vid insulinanvändning >10 år) och vid hypotyreos. Diabetiker har sämre prognos

Utredning

Symtom

Frusen skuldra (även kallad adhesiv kapsulit) är en form av ledkapselinflammation med tilltagande fibrotisering av ledkapseln. Inskränkt utåtrotation är det klassiska diagnostiska symtomet. Över tid återfår den stora majoriteten ett nära nog normalt rörelseomfång.

Förloppet startar ofta smygande och kan delas in i tre faser:

 1. Smärtfas: Ökande måttliga-svåra smärtor och tilltagande stelhet. Ofta nattlig smärta (1-9 månader).
 2. Stelhetsfas: Avtagande smärtor men kvarstående stelhet (4-18 månader).
 3. Läkningsfas: Lindrig smärta, ökad rörlighet till normalt (8-36 månader).

Prevalens cirka 2 procent och drabbar oftast personer i åldern 40-70 år.

Handläggning vid utredning

Anamnes

Sakta tilltagande smärta och stelhet (veckor-månader)
Ibland nattsmärtor (när patienten ligger på påverkade sidan) och vilovärk

Undersökningar

Slätröntgenundersökning för att utesluta skada, artros och tumör
MR tillför inget, förutsatt att inget i anamnesen talar för kuffruptur

Differentialdiagnos

 • Axelledsluxation
 • Impingementsyndrom/skulderbursit
 • Rotatorkuffruptur
 • Cervikal rizopati (C4/C5-påverkan)
 • Artros
 • Tumör i axelledens ben

Behandling

Läkemedelsbehandling

Intraartikulär kortisoninjektion under den initiala smärt-/värkfasen kan eventuellt lindra förloppet både avseende smärta och progress. Till exempel Depomedrol, 40mg/ml, 1-2 ml blandat med Xylocain, 10 mg/ml, 4-5 ml.

Vid svårighet att injicera, överväg remiss till ortoped subakut.

NSAID kan eventuellt provas under kort period som smärtlindring.

Egenvård

Lätt träning/rörelse för att upprätthålla den rörlighet som finns kvar och för att underhålla muskulaturen och/eller pendelövningar till smärtgräns som behandling.

Obs! Träning och aktivitet över smärtgränsen kan förvärra tillståndet och öka smärtorna.

Utvärdera efter 1-2 månader.

Kirurgisk behandling

Om uttalad smärta eller om besvärande, kvarstående rörelseinskränkning efter att smärta/värk gått i regress (sällan innan 3-4 månader), kan patienten remitteras till en ortopedisk klinik för ställningstagande till mobilisering i narkos. Denna kan utföras med eller utan samtidig artroskopisk kapselklyvning.

Patienter som ska genomgå operation

Alla patienter som ska opereras bör informeras om att alkohol och tobaksrökning kan påverka organen och viktiga funktioner i kroppen, och att det finns god kunskap om att komplikationsrisken är förhöjd vid riskbruk av alkohol.

 • Personer med riskbruk bör erbjudas rådgivande samtal och rekommenderas alkoholuppehåll under minst fyra veckor före operation och en tid efter.
 • Personer med lägre konsumtion bör informeras om att det inte finns någon känd gräns för riskfritt intag och att man därför rekommenderas alkoholuppehåll fyra veckor före operation.
 • Rökstopp rekommenderas 4-6 veckor före och efter operation.

Patientinformation Rökfri och alkoholfri operation (pdf)

Personalinformation Rökfri och alkoholfri operation (pdf)

Om innehållet

Författare: Karol Zyto, överläkare, Ortopediska kliniken, Södersjukhuset

Reviderat: Kadir Kakili, specialist i allmänmedicin, Doktor Kom Hem, Ove Oksvold, specialist i allmänmedicin, Capio Vårdcentral Slussen

Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för ortopediska sjukdomar: Karl-Åke Jansson, ordf, juni 2019

Sjukskrivning

Att tänka på vid sjukskrivning

Oftast relativt snabbt tilltagande (dagar) värk och smärta, Efterhand ökande rörelseinskränkning och svårighet att lyfta armen.

Att tänka på vid bedömning av arbetsförmåga

Beroende på intensitet av smärta, värk i relation till arbetsuppgifterna och dominant hand, är sjukskrivningsbehovet mycket varierande.

Rekommenderad tid för sjukskrivning, se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Skulder- och axelledsbesvär

Publicerat:

Uppdaterat: