Frusen skuldra

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner. Tillägg framtagna av Region Stockholm anges tydligt i texten.

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning eller primärvårdsrehabilitering

 • Primär handläggning
 • Fysioterapi

Remiss till öppenvårdsmottagning ortopedi

 • Bedömning vid oklar diagnos
 • Ställningstagande till kirurgi, se rubrik Handläggning vid behandling
 • Postoperativ uppföljning

Remissinnehåll

 • Frågeställning
 • Relevant information från symtom, anamnes och status enligt rubrik Utredning
 • Behandling och utvärdering av denna
 • Aktivitetsnivå och relevanta tidigare/nuvarande sjukdomar
 • Dominant hand
 • Anamnes för fysisk aktivitet, rökning och alkohol
 • Röntgenutlåtande, plats och datum för röntgen (ej äldre än 1 år)

Återremiss till primärvård

 • Sammanfattning av bedömning och behandling
 • Ändringar i läkemedelslista
 • Plan för uttrappning av insatta beroendeframkallande läkemedel
 • Förslag på lämplig uppföljning i primärvård
 • När specialiserad vård bör kontaktas på nytt

Bakgrund

Definition

Frusen skuldra (adhesiv kapsulit) är ett smärtsamt tillstånd i axeln med progressiv aktiv och passiv rörelseinskränkning.

Epidemiologi

Prevalensen är vanligast i åldern 40-60 år. Tillståndet förekommer oftare hos kvinnor än hos män.

Etiologi

Frusen skuldra innebär en tilltagande fibrotisering och kontraktur av den glenohumorala ledkapseln och kan vara:


 • primär – idiopatisk
 • sekundär – efter trauma eller immobilisering.

Riskfaktorer


 • Diabetes
 • Hypotyreos

Utredning

Symtom

Smärta och stelhet som förändras under 3 faser:


 • fas 1 (0-6 månader) – tilltagande smärta i rörelse och vila samt rörelseinskränkning
 • fas 2 (4-18 månader) – avtagande smärta med kvarstående rörelseinskränkning
 • fas 3 (8-36 månader) – ökande rörlighet och utläkning.

Anamnes


 • Smärta – lokalisation, duration, intensitet, rörelsekorrelation
 • Riskfaktorer
 • Bakomliggande orsaker

Status

Bilateralt axelstatus:


 • inspektion – asymmetri, muskelatrofi
 • rörlighet – aktiv och passiv rörelse, rörelseomfång
 • palpation
 • distalstatus – puls (radialis), sensibilitet i hand och arm.

Fynd vid frusen skuldra


 • Smärta – både vid aktiv och passiv rörelse utifrån symtomduration (särskilt fas 1-2)
 • Kapsulärt mönster – initialt inskränkning vid utåtrotation, därefter även vid abduktion och sist vid inåtrotation

Handläggning vid utredning


 • Frusen skuldra är primärt en klinisk diagnos.
 • I tidigt skede kan diagnosen vara svårbedömd, upprepa bedömningen efter 2-3 veckor vid osäkerhet.
 • Överväg slätröntgen endast vid oklar diagnos eller inför konsultation med specialiserad vård.

Laboratorieprover

Överväg glukos, CRP och TSH.

Differentialdiagnoser


 • Impingement i axelled
 • Rotatorkuffruptur
 • Luxation i axelled
 • Akromioklavikularledsskada/-artros
 • Artros i axelled
 • Artrit
 • Kalkaxel
 • Bursit
 • Nackrelaterad smärta

Behandling

Handläggning vid behandling


 • Smärtlindring – COX-hämmare (NSAID) eller paracetamol peroralt kan provas vid behov.
 • Fysioterapi – rekommenderas för att bibehålla rörlighet och minska muskelatrofi.
 • Kortisoninjektion intraartikulärt – kan övervägas för att minska smärta och öka rörlighet.
 • Kirurgisk behandling – kan övervägas i sällsynta fall för mobilisering eller kapsellösning.

Kortisoninjektion intraartikulärt kan ha effekt tidigt i förloppet (inom 1 år) och bör kombineras med hemövningar/fysioterapi.

Patienter som ska genomgå operation

Alla patienter som ska opereras bör informeras om att alkohol och tobaksrökning kan påverka organen och viktiga funktioner i kroppen, och att det finns god kunskap om att komplikationsrisken är förhöjd vid riskbruk av alkohol.

 • Personer med riskbruk bör erbjudas rådgivande samtal och rekommenderas alkoholuppehåll under minst fyra veckor före operation och en tid efter.
 • Personer med lägre konsumtion bör informeras om att det inte finns någon känd gräns för riskfritt intag och att man därför rekommenderas alkoholuppehåll fyra veckor före operation.
 • Rökstopp rekommenderas 4-6 veckor före och efter operation.

Patientinformation Rökfri och alkoholfri operation (pdf)

Personalinformation Rökfri och alkoholfri operation (pdf)

Om innehållet

Författare: Ämnesgrupp Rörelseorganen

Medicinskt godkänt: 2021-01-08

Ansvarig: Sveriges regioner

Kontakt: kunskapsstyrning-vard@skr.se

Publicerat: 2021-02-10

Författare: Specialister i allmänmedicin, Viss redaktion, i samråd med Regionalt programområde (RPO) Rörelseorganen, Stockholm-Gotland
Godkänt av: Regionalt programområde Rörelseorganen, Stockholm-Gotland
Uppdaterat enligt Kloka listan: Januari 2023
Publicerat: 2022-05-06