Herpes zoster oftalmicus

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner. Tillägg framtagna av Region Stockholm anges tydligt i texten.

Vårdnivå och remissrutiner

Obs! För herpes zoster på andra lokalisationer än ögonnära, se vårdprogram Bältros.

Husläkarmottagning

 • Primär bedömning och omgående insättning av peroral behandling

Remiss till ögonakut

Remittera vid misstänkt herpes zoster med:

 • Ögonsymtom eller statusfynd i ögon
 • Statusfynd med blåsor på nästipp

Kontakta tjänstetelefon innan remittering kvällstid (kl. 16.00-08.00), ofta sker undersökningen påföljande dag.
Obs! Peroral behandling ska sättas in utan dröjsmål av primärvårdsläkare oavsett utbredning.

Bakgrund

Den här rekommendationen avser bältros vid eller i ett öga. För bältros på andra delar av kroppen, se vårdprogram Bältros.

Definition

Herpes zoster oftalmicus är bältros som engagerar trigeminusnervens översta gren, n. oftalmicus.

Epidemiologi

Cirka 20% av befolkningen drabbas av bältros. Enstaka personer får bältros upprepade gånger. Herpes zoster oftalmicus utgör 10% av all bältros.

Etiologi

Bältros orsakas av en reaktivering av varicella zoster-virus i sensoriska nervganglier. Insjuknandet förutsätter att patienten har haft en primär varicellainfektion (vattkoppor).

Riskfaktorer

Riskfaktorer för herpes zoster är:

 • Hög ålder
 • Nedsatt immunförsvar

Utredning

Symtom

 • Debut – sjukdomskänsla och ensidig smärta kring öga, näsa, panna, tinning eller skalp
 • Förlopp – tillkomst av hudutslag och ögonsymtom
 • Hudutslag – kring öga, näsa, panna, tinning eller skalp
 • Smärta – i eller bakom öga
 • Ögon – ljuskänslighet, synpåverkan

Hudutslag på näsa utgör ökad risk för ögonpåverkan.

Anamnes

 • Tidigare vattkoppor och herpes zoster
 • Riskfaktorer

Status

 • Allmäntillstånd
 • Hud – gruppvisa utslag med blåsor, krustor och rodnad
 • Ögon – eventuellt blandinjektion, engagemang av kornea med färgupptag, ljusväg, tryckstegring
 • Ögonlock – svullnad
 • Synskärpa – ofta synnedsättning

Handläggning vid utredning

 • Herpes zoster oftalmicus är en klinisk diagnos.
 • Utslag på näsa utgör ökad risk för ögonpåverkan.
 • I vissa fall vid oklar diagnos kan laboratorieprov behövas. Behandling ges direkt, utan att invänta svar.

Laboratorieprover

För att påvisa varicella-zostervirus tas blåsbottenskrap.

Differentialdiagnoser

 • Impetigo
 • Herpes simplex

Behandling

Handläggning vid behandling

Behandla med antiviralt läkemedel, även om det gått mer än 72 timmar från debut av utslag.

 • Vid misstänkt ögonengagemang – starta behandlingen omedelbart och remittera till ögonläkare akut för uppföljning.
 • Vid avsaknad av ögonengagemang – informera patienten om att bör höra av sig vid nya symtom på näsa eller i öga, även vid inledd behandling.
 • Vid immunsuppression – kontakta specialiserad vård, mer skyndsam handläggning kan behövas.

Läkemedelsbehandling

Ge Valaciklovir 500 mg, 2 x 3 i 7 dygn. Reducera dosen vid nedsatt njurfunktion.

Komplikationer

 • Sekundär bakteriell keratit
 • Uveit
 • Nedsatt korneal sensibilitet, som kan ge kroniska kornealsår
 • Sekundärglaukom
 • Orbital inflammation
 • Akut retinal nekros
 • Postherpetisk neuralgi

Patientinformation

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.