Lungfunktionsundersökningar

Medicinskt område:
Andningsorganen

Minispirometri (COPD-6 eller FEV1/FEV6-mätning)


Kan användas som ett snabbt och enkelt screeninginstrument vid misstanke om KOL.

Vid värde under 0,73 bör man gå vidare med dynamisk spirometri för definitiv diagnos.

Dynamisk spirometri

Ger objektiv information om lungvolymer och luftflöden vid maximal utandning. I praktiken används FVC (forcerad vitalkapacitet), FEV1 (forcerad expiratorisk volym på 1 sekund) samt kvoten FEV1/FVC. Diagnostiserar och följer sjukdomsförlopp för astma och KOL.

Lathund för tolkning av spirometrikurva (pdf) Pdf, 245 kB.

Spirometriinställningar i Cardio Perfect (pdf) Pdf, 92 kB.

Indikationer

 • Utredning vid misstanke om lungsjukdom som orsak till en patients symtom till exempel hosta, andfåddhet eller ansträngningsutlösta besvär
 • Följa behandlingseffekten hos patienter med astma
 • Följa lungfunktionen hos patienter med KOL
 • Följa lungfunktionen hos personer som arbetar med potentiellt lungskadliga ämnen
 • Följa patienter som behandlas med läkemedel som kan ge lungskador

Kontraindikationer

 • Om patienten av någon anledning inte ska utsätta sig för en kraftig ansträngning

Relativa kontraindikationer

 • Nyligen genomgånget större kirurgiskt ingrepp
 • Känt aortaaneurysm
 • Vid pågående luftvägsinfektion rekommenderas att man väntar några veckor med undersökningen för att få ett rättvisande resultat

Reversibilitetstest med bronkvidgare beta-2-stimulerare

Patienten bör undvika kortverkande bronkvidgare samma dag (8 timmar innan) för att reversibilitetstest ska kunna utföras. Om övrig astma/KOL-medicin ska tas beror på om syftet är diagnos eller behandlingskontroll. För diagnos bör man även ha uppehåll med långverkande beta-2-stimulerare och antileukotriener i 24 timmar.

Mät FEV1 före medicinering samt 15 minuter efter inhalation av kortverkande B2-stimulerare. Se till att dosen är tillräckligt hög (3 doser för pulver och 6-8 doser för aerosol). Förbättring motsvarande 12 procent i FEV1 och samtidigt minst 200 ml är signifikant.

Observera att även KOL ofta har signifikant reversibilitet.

Reversibilitetstest med steroider

Vid fortsatt stark misstanke om astma trots negativa diagnostiska test kan man göra ett steroidtest. Ge inhalationssteroider i medelhög till hög dos i två till tre månader, till exempel budesonid 400-800 ug/dag.

I enstaka fall, främst vid påtagliga obstruktiva symtom, kan 20-30 mg prednisolon ges peroralt dagligen i 2 veckor.

Använd FEV1 före dilatation på första spirometrin och jämför med FEV1 efter dilatation i den andra spirometrin. Efter steroidbehandlingen görs ny spirometri med reversibilitetstest på motsvarande sätt. Förbättring på 12 procent och samtidigt minst 200 ml i FEV1 jämfört med första testet är signifikant.

PEF-mätning

PEF (Peak Expiratory Flow) är ett mått på det maximala utandningsflödet och mäts i liter/minut.

Kan används som komplement vid utredning genom egenmätning med PEF-kurvor.

Kan också kopplas till instruktioner i patientens egen behandlingsplan.

Utförande

Patienten kan stå eller sitta. Det är lättare att blåsa PEF stående men det viktiga är att det görs på samma sätt inför varje mätning.

 1. Nollställ mätaren inför varje mätning
 2. Andas in maximalt
 3. Slut läpparna tätt kring munstycke
 4. Blås ut så snabbt och så hårt som möjligt genom mätaren. Någon sekunds utblås räcker
 5. Läs av värdet på mätaren
 6. Gör om 3 gånger. Det högsta av 3 värden noteras.

PEF-kurva

Kartlägger variabiliteten i utandningsförmågan i de stora luftvägarna över tid.

Patienten mäter PEF hemma under en period på till exempel två veckor, åtminstone morgon och kväll samt vid symtom. Använder patienten bronkvidgande medicin är det även informativt med mätningar före och 15 minuter efter inhalation. Värdena ska noteras med angivelse av symtom och yttre faktorer som påverkar andningen som till exempel ansträngning, förkylning, allergiexponering.

Patienten uppmanas mäta PEF-värdet vid symtomfrihet (max-PEF), liksom PEF vid symtom (lägsta-PEF).

PEF-kurva (pdf) Pdf, 47 kB.

Beräkning av PEF-variabilitet

(högsta PEF - lägsta PEF) x 100
——————————————
(högsta PEF + lägsta PEF) x 0,5

Bedömning

Det är viktigt att jämföra PEF-värdet mot patientens maxvärde och att man använder samma mätare varje gång (patientens egna PEF-mätare).

För diagnos

 • En variabilitet över hela mätperioden på mer än 20 procent stödjer diagnosen astma. Negativt testresultat utesluter inte astma
 • En sänkning av PEF-värdet på mer än 15 procent efter ansträngning stödjer diagnosen astma
 • En ökning av PEF med minst 15 procent efter inhalation av beta-2-stimulerare tolkas som signifikant reversibilitet och indikerar astma

Vid kontroll av känd astma

 • Eftersträva dygnsvariabilitet under 15 procent
 • Flera värden <80 procent av bäst uppnådda värde talar för underbehandling
 • Ovanstående riktvärden kan med fördel kopplas till patientens behandlingsplan för medicinoptimering

Förskrivning av PEF-mätare

Det finns flera olika PEF-mätare att välja på båda för barn och vuxna. Dessa kan förskrivas som hjälpmedel.

Provokation med histamin/metacholin/mannitol/torrluft

Utförs vid misstanke om hyperreaktivitet eller kvarstående misstanke om astma trots normala undersökningar. Utförs vid specialmottagningar eller fysiologiska laboratorier.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.