Nageltrång och paronyki

Medicinskt område:
Hud och kön

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Primär bedömning och handläggning

Medicinsk fotvård

För de patienter som husläkarmottagningen har medicinskt ansvar för:

 • Vid uttalade och återkommande besvär
 • Vid samtidig diabetes fotriskgrupp 2-3, cirkulationsrubbning som riskerar att förorsaka sår eller grava fotproblem p.g.a. reumatiska, ortopediska eller neurologiska sjukdomar.

Remiss till specialiserad öppenvårdsmottagning kirurgi

 • Vid behov av hel eller partiell evulsio, om detta inte går att få utfört i primärvården

Remissinnehåll

 • Relevant anamnes och status. OBS: Stor försiktighet med fotkirurgi om samtidig perifer kärlsjukdom som vid exempelvis diabetes
 • Aktuella läkemedel
 • Genomförd behandling och effekt av denna

Bakgrund

Definition

Vid nageltrång trycker och traumatiserar nageln intilliggande vävnad.

Paronyki är en avgränsad infektion, oftast orsakad av Staphylococcus aureus, i nagelvall eller nagelband på tår eller fingrar, som ibland kan utvecklas till en abscess.

Etiologi

Orsaker till nageltrång:

 • Nagelklippning/petning
 • Trauma t.ex. i samband med idrott
 • Spontant

Paronyki orsakas ofta av sår i nagelbandet eller i huden kring nageln, som blir en ingångsport för bakterier och svamp. Vanligast är inåtväxande nagel på stortån och hos barn oftast nagelbitning eller fingersugning.

Riskfaktorer

 • Trånga skor
 • Felklippta naglar
 • Övervikt
 • Eftersatt fothygien
 • Överdriven svettning

Utredning

Symtom

 • Ömhet och smärta, framför allt vid tryck
 • Stortån vanligaste lokalisationen

Status

 • Aktuella symtom; debut, duration, förlopp
 • Tidigare och nuvarande sjukdomar

Handläggning vid utredning

 • Klinisk diagnos
 • Beakta komorbiditet med ökad risk för fotkomplikationer såsom diabetes, cirkulationsrubbning, reumatisk eller neurologisk sjukdom

Differentialdiagnoser

 • Svampinfektion
 • Psoriasis
 • Malignitet

Behandling

Handläggning vid behandling

Nageltrång

 • I de flesta fall tillräckligt med egenvård och konservativ behandling. Utvalda fall kan behöva kirurgisk åtgärd.
 • Fotterapeut - om svårigheter till egenvård (egen bekostnad).
 • Medicinsk fotvård – om diabetes fotriskgrupp 2-3 , cirkulationsrubbning som riskerar att förorsaka sår eller grava fotproblem p.g.a. reumatiska, ortopediska eller neurologiska sjukdomar.

Paronyki

 • I första hand omläggning med alsolsprit, eventuell lokalbehandling med Pevison eller Terracortril med polymyxin B 1 x 2-3.
 • Om detta inte räcker och purulent infektion föreligger rekommenderas att infekterad vävnad incideras och lämnas öppen. Evulsio kan göras akut eller i lugnare skede.

Vid recidiverande nageltrång och paronyki på stortå orsakat av inåtväxande naglar är första hands behandlingen partiell eller hel evulsio i kombination med fenolpensling* (kemisk Königs).

*Det finns inget regionalt förbud mot fenol, men det är ett riskminskningsämne då den klassas som mutagen och miljöfarlig. Man bör minimera risken att ämnet hamnar i miljön, kommer i kontakt med huden eller inandas. Som alternativ till fenol kan Natriumhydroxid användas.

Abscess ger sällan upphov till allvarlig komplikation. Behandlingen är incision och spolning utan tillägg av antibiotika. Vid utebliven förbättring efter 7-10 dagar överväg ny incision och antibiotikabehandling.

Systemisk antibiotikabehandling har blygsam effekt.

Flukloxacillin 1 g x 3 i 10 dagar kan övervägas vid komplicerade fall:

 • Feber eller allmänpåverkan
 • Hög ålder
 • Immunosuppression

Förebyggande åtgärder

 • Klipp naglarna på rätt sätt:
  • rakt och inte för kort, nagelns hörn ska vara utanför nagelbädden
  • fila ned vassa nagelkanter, fila nageln tunnare på mitten så att kanterna lyfter lättare
 • Rymliga skor och luftiga strumpor
 • God fothygien

Egenvård

 • Avlastning
 • Tvätta med tvål och vatten
 • Dagliga fotbad, mjuka upp nageln i ljummet vatten
 • Fila ned den del av nageln som trycker så den blir mindre vass, samt mitten av nageln tunnare.
 • Fuktad kompress under nagelkanten för att minska trycket
 • Skyddande förband v.b.
 • Alsolspritomslag

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.