Nedsatt lukt- och smaksinne

Medicinskt område:
Öron-näsa-hals

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner. Tillägg framtagna av Region Stockholm anges tydligt i texten.

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Primär bedömning och utredning
 • Bedömning om det kan vara covid-19-relaterat

Remiss till öppenvårdsmottagning öron-näsa-hals

 • Fortsatt utredning och behandling i vissa fall.
 • Kvarvarande postinfektiös luktnedsättning efter 3 månaders luktträning.
 • Misstanke om näspolyper.
 • Samtidig ensidig nästäppa (vid luktnedsättning i kombination med kontinuerlig ensidig nästäppa ska tumör uteslutas).
 • Önskan om lukttester till exempel efter trauma, vid misstanke om medfödd luktnedsättning eller försäkringsärenden. Kan ibland bli aktuellt vid misstanke om Parkinsons eller Alzheimers sjukdom.

Bakgrund

Lukt och smak är väl sammankopplade. Det som uppfattas som smak förmedlas till stor del via luktsinnet. För att fungera normalt behöver både lukt- och smaksinne anfuktade slemhinnor.

Luktsinnet förmedlas från luktcellerna i näsan via olfactoriusnerven (N I) till hjärnan. Smaksinnet förmedlas från tungans främre 2/3 via chorda tympani (N VII) och den bakre tredjedelen av glossopharyngeusnerven (N IX).

Detta vårdprogram berör påverkat eller förändrat lukt- och smaksinne.

Definition

 • Hyposmi: nedsatt luktsinne
 • Anosmi: avsaknad av luktsinne
 • Hypogeusi: nedsatt smaksinne
 • Ageusi: avsaknad av smaksinne
 • Parosmi: onormalt/felaktig luktförnimmelse
 • Fantosmi: upplevelse av lukt trots avsaknad av odör

Etiologi

Orsakerna kan ge förlust av eller nedsatt lukt- eller smaksinne och vara övergående eller irreversibla.

Orsaker till hyposmi och anosmi

 • Virus: influensa, herpes simplex, covid-19
 • Lokalt i näsa: slemhinnesvullnad (allergi, rinit, sinuit, näspolyper), tumör
 • Läkemedel: biverkan eller överkonsumtion (nässpray, näsdroppar)
 • Rökning
 • Ökad ålder
 • Endokrina/metaboliska: diabetes, hypogonadism, binjurebarkinsufficiens, njursvikt, näringsbrist
 • Intracerebrala: tumör, trauma (skada på nervus olfactorius, N I), epilepsi, MS, Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom.

Orsaker till hypogeusi och ageusi

 • Ökad ålder: neuronalt eller genom försämrad salivproduktion
 • Läkemedelsbiverkan
 • Strålning: mot huvud eller hals

Utredning

Anamnes

 • Debut: akut, långsam
 • Förlopp: fluktuerande, konstant
 • Andra sjukdomar
 • Aktuella läkemedel

Status

 • Munhåla: slemhinna och tunga
 • Näsa: svullen eller rodnad slemhinna, näspolyper
 • Undersök om möjligt näshåla efter avsvällning (näsdroppar/nafazolin)
 • Kranialnervstatus rekommenderas vid misstanke om intracerebral tumör eller nervskada

Laboratorieprover

Ta prover utifrån misstänkt bakomliggande orsak, beakta särskilt vitamin B12-brist och diabetes.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Ge allmänna råd
 • Gör en läkemedelsgenomgång
 • Specifik behandling beror på orsak
 • Starkt nedsatt lukt- och smaksinne kan i vissa yrken omöjliggöra fortsatt yrkesutövning

Allmänna råd

Ge råd om att:

 • Sluta röka
 • Undvika överkonsumtion av avsvällande nässpray
 • Skölja näsa med saltvatten i kanna eller spruta
 • Prova näsoljedroppar
 • Fukta munslemhinnan med munfuktande gel eller matolja vid salivbrist

Egenvård

 • Märk upp öppnade livsmedel med datum för att undvika konsumtion av utgången mat
 • Se till att det finns fungerande brandvarnare
 • Lämna aldrig spis eller tända ljus
 • Sätt upp rutiner för personlig hygien, byte av kattlåda, uttag av sopor och annat som du kan glömma vid avsaknad av lukt

Nutrition

 • Tänk på att inte salta och sockra maten för excessivt för att öka smaken, jobba med konsistenser och färger
 • Vid viktnedgång till följd av lukt- och smakförändringar kan dietist behöva involveras

Patientinformation

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.