Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Handlägger okomplicerad sinuit
 • Remiss till specialiserad öppenvårdsmottagning

Remiss till öppenvårdsmottagning öron-näsa-hals

 • När det förväntade behandlingsresultatet uteblir, det vill säga kvarstående eller försämrade besvär efter minst en vecka
 • Vid upprepade, täta sinuiter
 • Vid misstanke om dental genes

Remissinnehåll

 • Anamnes
 • Status
 • Uppgifter om given behandling

Remiss till akutmottagning

Barn till och med 14 år till Astrid Lindgren Barnsjukhus, Karolinska Solna.

Barn över 15 år och vuxna till ÖNH-akuten, Karolinska Huddinge.

 • Alla allmänpåverkade och kraftigt smärtpåverkade patienter
 • Alla barn med misstanke om ethmoidit: feber och periorbial svullnad
 • Vuxna med sinuitsymtom och perorbital svullnad (mucocele?)

Remissinnehåll

Remissinnehåll som till specialiserad öppenvårdsmottagning.

Bakgrund

Epidemiologi

Oklara incidens och prevalenssiffror på grund av bristfälliga diagnostiska metoder.

Sinuit förekommer under hela året med en måttlig ökning vintertid.

Bakteriologi

Pneumokocker dominerar men Haemophilus influenzae kan förekomma (cirka 10 procent betalaktamasbildanden).

Moraxella catarralis (85 procent betalaktamasbildande) förekommer, men är ganska ovanlig som agens vid sinuit.

Utredning

Symtom

 • Tjock snuva - ofta ensidig varig sekretion från näsan
 • Duration av ”bihålebesvär” i över en vecka (8-10 dagar)
 • Kakosmi (dålig lukt i näsan, framförallt vid dental sinuit)
 • Dubbelinsjuknande, det vill säga föregås av en förkylning

Feber, allmänpåverkan, trötthet, ökad smärta vid framåtböjning förekommer vid sinuit men saknar diagnostisk betydelse.

Anamnes

Tidigare sinuiter, behandling, röntgen, tandstatus, tandläkarbehandling?

Uppgift om pågående eller nyligen genomgången förkylning krävs för diagnostik av (rinogen) sinuit.

Status

Osäkra tecken: Blek hängig patient med purulent snuva och feber. Perkussionsöm över kind och/eller panna (palpationsömhet som enda fynd saknar diagnostiskt värde. Var på bakre svalgväggen talar ej för sinuit).

Säkra tecken: Vargata i mellersta näsgången. Näsan undersöks med fördel efter avsvällning. Ge till exempel Nezeril endospipetter och vänta 15 min.

Handläggning vid utredning

Prognos

Spontanläkningsfrekvensen vid akut okomplicerad sinuit är mycket hög, varför symtomatisk behandling kan prövas i många fall.

Undersökningar

 • Lab-prover har begränsat värde. Högt CRP talar för allvarlig infektion. Vita, poly/mono har inget värde i diagnostiken vid akut sinuit.
 • Odlingar: Det finns ingen anledning att ta odling i det enskilda fallet.
 • Om odling är indicerat ska det göras på aspirat.
 • Odling från vargatan i meatus medius kan ha ett visst värde.
 • Nasofarynxodling ska ej utföras.
 • Vid dental sinuit kan anaeroba bakterier förekomma.
 • Röntgen (datortomografi) vid den akuta infektionen rekommenderas inte.
 • Ultraljud av sinus har ingen diagnostisk användning.

Differentialdiagnoser

Behandling

Handläggning vid behandling

Spontanläkningsfrekvensen vid akut okomplicerad sinuit är mycket hög, varför symtomatisk behandling kan prövas i många fall.

 • Högläge
 • Vila
 • Avsvällande näsdroppar eller spray
 • Analgetica
 • Koksaltsköljningar (0,5 l ljummet vatten + 1 tesked salt). Använd nässköljare

Läkemedelsbehandling

Vid stark misstanke om purulent sinuit ges: fenoximetylpenicillin (PcV) (till exempel Kåvepenin) 25 mg/kg x 3 (max 1,6 g x 3) i 7 dygn och mometason, till exempel Nasonex spray, 2 sprayningar i vardera näsborre x 2.

Vid PC-allergi typ 1 och ålder >8 år ges doxycyklin 200 mg x 1 i 3 dygn, sedan 100 mg x 1 i 4 dygn. Vid typ 2 kan cephalosporiner nyttjas.

Sjukskrivning

Att tänka på vid sjukskrivning

Sjukdomens konsekvenser för funktionstillståndet varierar från obetydligt till kraftig påverkan på allmäntillståndet.

Att tänka på vid bedömning av arbetsförmåga

Feber och påverkat allmäntillstånd nedsätter den allmänna fysiska prestationsförmågan.

Att tänka på vid utfärdande av sjukintyg

Beskriv noggrant hur sjukdomen tillsammans med komplicerande sjukdomar påverkar arbetsförmågan.

Rekommenderad tid för sjukskrivning, se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Sinuit

Uppföljning

Okomplicerad sinuit som blir bra behöver ej kontrolleras.

Terapisvikt

Försämring under pågående behandling

 • Ifrågasätt diagnosen
 • Överväg byte av antibiotika, datortomografi och kontakt med ÖNH-specialist

Recidiv

Nyinsjuknande inom 30 dagar

 • Överväg annan orsak, till exempel tandinfektion, näspolypos, allergisk/idiopatisk rinit, cancer
 • Vid behov remiss till ÖNH-specialist

Om innehållet

Författare: Karin Toll, överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Pär Stjärne, överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Granskare: Pierre Bergensand, distriktsläkare, Stuvsta vårdcentral

Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för öron-, näs- och halssjukdomar:
Mats Holmström, ordf, maj 2017

Uppdaterat enligt Kloka listan: Januari 2023

Publicerat:

Uppdaterat: