Torra ögon


Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Bör kunna diagnostisera och behandla de flesta fall av torra ögon.

Remiss till öppenvårdsmottagning ögon

 • Svåra besvär trots tårsubstitut
 • Ögonlockssjukdomar

Bakgrund

Etiologi

Torra ögon kan ha flera orsaker:

 • Ålder (tårproduktionen avtar med åldern)
 • Torr miljö
 • Långvarigt arbete framför bildskärm
 • Kontaktlinser
 • Läkemedel (till exempel antikolinergika, cytostatika, antidepressiva)
 • Systemiska inflammationer (till exempel Sjögrens syndrom, Reumatoid artrit, SLE, tyroidearelaterade ögonproblem)
 • Ögonlocksfelställningar
 • Dålig blinkfunktion/ofullständig slutning av ögat nattetid
 • Blefarit

Utredning

Symtom

 • Torrhetskänsla
 • Skav
 • Sveda
 • Brännande känsla
 • Trötthet i ögonen
 • Främmande kroppskänsla
 • Varierande dimsyn
 • Ökad blinkfrekvens
 • Ökat tårflöde

Anamnes

 • Ögonsymtom
 • Reumatisk sjukdom, annan systemsjukdom?
 • Läkemedel?
 • Kontaktlinser?

Status

 • Bulben kan vara blek eller lätt rodnad
 • Ögonlockskanter – tecken på blefarit, felställningar?
 • Eventuellt Schirmer test

Behandling

Handläggning vid behandling

Om tecken på blefarit, behandling av denna.

Egenvård

 • Icke-farmakologisk behandling
 • Undvik drag, torr luft, rök och damm
 • Tänk på att blinka vid långvarig fixation, till exempel vid bildskärmsarbete
 • Kontaktlinsanvändning är olämpligt vid torra ögon

Läkemedelsbehandling

Tårsubstitut. Vissa preparat är extemporetillverkade eller registrerade läkemedel och kan förskrivas på recept, om medicinska skäl finns. Alla preparat är receptfria. Patienterna får pröva sig fram till vilket preparat som känns bäst.

 • Vanligt doseringsintervall av ögondroppar är 4–6 gånger dagligen.
 • Doseringen ska dock alltid individualiseras. Preparaten kan inte överdoseras.
 • Vid frekvent och långvarig behandling med ögondroppar bör preparat innehållande konserveringsmedel undvikas, särskilt bensalkonklorid.
 • Samtliga preparat ger mer eller mindre symtom av övergående dimsyn.
 • Substanser med hög viskositet behöver inte droppas så frekvent, men ger å andra sidan mer dimsyn.
 • Salvberedningar bör helst endast användas till natten, då de kan medföra att tåruppsprickningstiden försämras.
 • Gå igenom medicinlistan för att se om läkemedel med torra ögon som biverkan kan bytas ut eller undvikas.
 • Behandla eventuella blefariter.

Svårbehandlade fall kan behöva annan åtgärd eller behandling, till exempel tårpunktsocklusion, lokala steroider, cyclosporindroppar eller perorala parasympatomimetika. Sådan behandling sköts lämpligast av specialist i ögonsjukdomar.

Se Preparatöversikt för behandling av torra ögon (Janusinfo).

Om innehållet

Författare: Leif Tallstedt, överläkare, S:t Eriks Ögonsjukhus

Granskare: Pierre Bergensand, specialist i allmänmedicin, Stuvsta vårdcentral

Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för ögonsjukdomar:
Anne Odergren, ordf, november 2017

Region Stockholms läkemedelskommitté, expertgruppen för ögonsjukdomar: Leif Tallstedt, ordf, november 2017

Uppdaterat enligt Kloka listan: Januari 2023

Publicerat:

Uppdaterat: