Tillgänglighetsredogörelse

Region Stockholm redovisar på övergripande nivå brister inom digital tillgänglighet för Viss, samt arbetssätt för att åtgärda bristerna.

Region Stockholm strävar efter att Viss ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av så många användargrupper som möjligt, oavsett funktionsvariationer och tekniska hjälpmedel. Målet är att uppnå en grundläggande nivå genom att följa WCAG 2.1 nivå AA (Web Content Accessibility Guidelines).

Brister i digital tillgänglighet

Tills vidare redovisar vi brister på ett övergripande plan. För närvarande uppfyller vår webbplats delvis lagkravet för digital tillgänglighet inom offentlig service.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga och inte uppfyller alla kriterier i WCAG 2.1 nivå AA .

Språk

  1. Långa texter

Hur åtgärdar Region Stockholm brister?

Region Stockholm arbetar löpande med tillgänglighet i den digitala utvecklingen på följande sätt:

  • Kompetenshöjande insatser, till exemepel utbildningar på Region Stockholms intranät.
  • Utveckling av rutiner och arbetssätt.
  • En central kravställning för WCAG.

På Viss nya, moderna plattform ligger stort fokus på tillgänglighet. Den nya plattformen innehåller automatiska funktioner som bevakar WCAG vid varje publicering.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Kontakta redaktionen om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen. Vi kommer då att åtgärda problemen och se till att du kan ta del av innehållet.

Viss redaktion: viss.hsf@regionstockholm.se

Mer information om tillgänglighet

Tillgänglighet (digg.se)

Tillgänglighet offentliga aktörer (digg.se)

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.