Akuta leukemier SVF

Medicinskt område:
Cancersjukdomar

Vårdprogrammet baseras på Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner. Tillägg framtagna av Region Stockholm anges tydligt i texten.

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer

Följande fynd utan rimlig förklaring ska föranleda misstanke

 • Nytillkommen trötthet
 • Blåmärken eller blödningstendens
 • Infektioner, med eller utan feber, återkommande eller under lång tid (mer än 2 veckor)

Misstanke ska föranleda snar kontroll av

 • Blodstatus och B-celler
 • Fysikalisk status, särskilt lymfkörtel- och bukpalpation
 • Om patienten har blödningssymtom: koagulationsprover (PK-INR, APTT)

Om undersökningen inte resulterar i välgrundad misstanke finns inget akut behov av AML-utredning genom standardiserat vårdförlopp. Den som inlett utredningen ansvarar för fortsatt utredning av patientens symtom, vid behov i kontakt med en hematolog. Om patienten har persisterande lymfkörtelförstoring bör man överväga en biopsi för att utesluta lymfom.

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd:

 • Omogna vita blodkroppar i perifert blod (till exempel blaster eller promyelocyter)
 • Anemi i kombination med avvikande mängd vita blodkroppar eller trombocytopeni
 • Avvikande koagulationsprover i kombination med avvikande blodstatus

Observera: Vid påverkat allmäntillstånd eller alarmerande provsvar som talar för akut leukemi, ska hematologjouren, Karolinska Solna eller Huddinge, kontaktas även utanför kontorstid för akut bedömning då patienten snabbt kan försämras.

Remissinnehåll
 • Anamnes, ange särskilt symtom som ligger till grund för välgrundad misstanke och tidigare utredningar samt provsvar av dem, samsjuklighet, tidigare sjukdomar och behandlingar, läkemedel, social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter till patienten inklusive mobiltelefonnummer
 • Direktnummer till inremitterande/bemannad tjänstetelefon på vårdcentralen

Remissen skickas till

Enhet med specialistkompetens inom hematologiska sjukdomar

Områdesindelning för patienter


Capio S:t Görans Sjukhus
Hematologmottagningen
Sankt Göransplan 1
112 81 Stockholm

Kungsholmen, Bromma, Järva, Ekerö, Östermalm, VästerortKarolinska Universitetssjukhuset Huddinge
ME Hematologi
141 86 Stockholm

Huddinge, Botkyrka, Salem, Södertälje, Nykvarn, Skärholmen, Älvsjö, VantörKarolinska Universitetssjukhuset Solna
ME Hematologi
171 76 Stockholm

Norrmalm, Östermalm, Lidingö, Danderyd, Täby, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Järfälla, Upplands Bro, Upplands Väsby

Södersjukhuset
Hematologmottagningen
Södersjukhuset
118 83 Stockholm

Södermalm, Söderort, Haninge, Nynäshamn, Tyresö, NackaInför remiss till utredning, informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Samt dela ut skriftlig information till patienten: Patientinformation på svenska och flera andra språk för utskrift

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Till Cancerrådgivningen kan även vårdgivare vända sig med frågor som rör biverkningar från olika typer av cancerbehandlingar samt frågor gällande symtom som skulle kunna vara ett återfall.

Källa: Regionalt Cancercentrum

Bakgrund

Epidemiologi

Akut myeloisk leukemi, AML

I Sverige diagnostiseras varje år cirka 350 vuxna personer med AML, vilket motsvarar en incidens av 3–4 fall per 100.000 invånare och år. Incidensen ökar med stigande ålder och medianåldern vid diagnos är 71 år. Överlevnaden försämras med stigande ålder, men beror till stor del på sjukdomens karaktär och så kallade riskfaktorer varför relativt stor variation i överlevnad finns inom åldersgrupperna .

Akut lymfatisk leukemi, ALL

Cirka 50 vuxna personer insjuknar varje år i ALL, vilket motsvarar en incidens av 0,5/100.000 invånare och år. Medianåldern är drygt 50 år, så cirka hälften av de vuxna som insjuknar är under 50 års ålder. Överlevnaden försämras med stigande ålder, men beror till stor del på sjukdomens karaktär och så kallade riskfaktorer varför relativt stor variation i överlevnad finns inom åldersgrupperna.

Utredning

Symtom

Symtom som ger misstanke

 • Nytillkommen trötthet och allmän sjukdomskänsla
 • Blåmärken eller blödningstendens
 • Infektioner, med eller utan feber, återkommande eller under lång tid (> 2 veckor)

Andra symtom som kan förekomma vid akut leukemi är:

 • nattsvettningar
 • låggradig feber
 • värk och ömhet i skelettet.

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Riskfaktorer (genetik, tidigare blodsjukdom, ålder)

Status

 • Allmäntillstånd – allmänpåverkan
 • Bukpalpation – förstorad mjälte eller lever
 • Lymfkörtelpalpation – förstorade lymfkörtlar

Handläggning vid utredning

Akut handläggning

Kontakta hematolog (eller motsvarande) omgående för akut bedömning vid:

 • påverkat allmäntillstånd
 • alarmerande provsvar.

Handläggning vid misstanke

Vid symtom som ger misstanke, gör en klinisk bedömning med anamnes och status samt ta laboratorieprover.

Handläggning vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid ett eller flera av följande:

 • omogna vita blodkroppar i perifert blod (exempelvis blaster eller promyelocyter)
 • anemi i kombination med avvikande mängd vita blodkroppar eller trombocytopeni utan annan förklaring
 • avvikande koagulationsprover i kombination med avvikande blodstatus.

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss och ta kontakt med mottagande enhet då patienten snabbt kan försämras i väntan på bedömning.

Provtagningar

Laboratorieprover

 • Hb, leukocyter, differentialräkning, trombocyter
 • Vid blödningssymtom, ta även PK-INR, APTT

Differentialdiagnoser

 • Lymfom eller kronisk lymfatisk leukemi
 • Infektioner som exempelvis mononukleos
 • Andra blodsjukdomar

Komplikationer

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Relaterad information

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.