Analcancer SVF

Medicinskt område:
Cancersjukdomar

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer

Följande ska föranleda misstanke oavsett ålder

 • Nytillkommen knöl/förändring analt
 • Anal smärta
 • Anala sår och fissurer
 • Atypiska eller tätt återkommande perianala abscesser
 • Blod i avföringen
 • Nytillkomna trängningar till avföring eller läckage

Vid misstanke ska följande utföras

 • Anamnes inklusive identifiering av riskgrupper (se välgrundad misstanke nedan)
 • Inspektion av analregionen
 • Rektalpalpation
 • Palpation av ljumskar
 • Om möjligt rektoskopi/proktoskopi

Om undersökningarna leder till förmodat godartat fynd ska patienten informeras om att oförändrade symtom efter fyra veckor bör föranleda ny kontakt med primärvården.

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd:

 • Stark malignitetsmisstanke vid klinisk undersökning
 • Initialt förmodad godartad anal eller perianal förändring som kvarstår oförändrad efter fyra veckor trots riktad behandling
 • Nytillkomna eller förändrade anala symtom utan annan uppenbar förklaring hos följande riskgrupper:
  • HIV-positiva
  • män som har sex med män
  • immunsupprimerade personer
  • personer som har eller har haft HPV-relaterad genital in situ eller invasiv neoplasi
  • histopatologiskt fynd talande för analcancer
  • bilddiagnostiskt fynd talande för analcancer

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Remissinnehåll

 • Anamnes, ange särskilt symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke, företagen utredning, allmäntillstånd och samsjuklighet, särskilt HIV, tidigare sjukdomar och behandlingar, särskilt känd förekomst av HPV, cervix- eller vulvacancer, läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia), rökning, social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter till patienten inklusive aktuella mobiltelefonnummer
 • Direktnummer till bemannad tjänstetelefon till inremitterande/vårdcentralen

Remissen skickas till

Gastrokirurgisk konsultation på en av följande:

 • Ersta kirurgmottagning
 • Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Kolorektalsektionen (NAK)

Markera i TakeCare konsultationsremiss att det gäller SVF - standardiserat vårdförlopp.

Inför remiss till utredning, informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
 • samt dela ut skriftlig information till patienten: Patientinformation på svenska och flera andra språk för utskrift

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Till Cancerrådgivningen kan även vårdgivare vända sig med frågor som rör biverkningar från olika typer av cancerbehandlingar samt frågor gällande symtom som skulle kunna vara ett återfall.

Källa: Regionalt Cancercentrum

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.