Buksarkom (GIST) och gynekologiska sarkom SVF

Gastrointestinalt

Medicinskt område:
Cancersjukdomar

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer

Följande ska föranleda misstanke om buksarkom inkl. GIST och gynekologiska sarkom

 • Palpabel knöl i buken

Vid misstanke ska följande utföras

 • DT eller MRT

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd

 • Bilddiagnostik eller endoskopi som ger misstanke om intraabdominella (till exempel GIST) eller retroperitoneala sarkom eller gynekologiskt sarkom
 • Vävnadsbunden diagnostik (histopatologi eller cytologi)

Remissinnehåll

 • Anamnes, ange särskilt symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke, företagen utredning, allmäntillstånd och samsjuklighet, tidigare sjukdomar och behandlingar, längd och vikt, kreatinin, läkemedel (särskilt trombocythämmare, metformin eller antikoagulantia), social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter till patienten inklusive aktuella mobiltelefonnummer
 • Uppgift om att patienten är informerad
 • Direktnummer till bemannad tjänstetelefon till inremitterande/vårdcentralen

Remissen skickas till

Sarkomcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

För remittenter som saknar TakeCare ska remissen faxas till 08-517 746 99.

Markera i TakeCare konsultationsremiss att det gäller SVF - standardiserat vårdförlopp.

Inför remiss till utredning, informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
 • samt dela ut skriftlig information till patienten: Patientinformation på svenska och flera andra språk för utskrift

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Till Cancerrådgivningen kan även vårdgivare vända sig med frågor som rör biverkningar från olika typer av cancerbehandlingar samt frågor gällande symtom som skulle kunna vara ett återfall.

Källa: Regionalt Cancercentrum

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.