Cancer utan känd primärtumör SVF

CUP

Medicinskt område:
Cancersjukdomar

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer

Välgrundad misstanke föreligger vid

Välgrundad misstanke om CUP föreligger vid fynd av en eller flera metastasmisstänkta förändringar där primärtumören inte är känd och där det inte finns kliniska symtom eller fynd som tyder på organspecifik cancertyp. Biopsi krävs inte. För att kunna remitteras via standardiserat vårdförlopp (SVF) ska patienten vara 18 år eller äldre. P-Kreatinin måste tas inför remiss till DC på grund av planerad DT-undersökning. Provsvar behöver inte inväntas.

Remissen ska skickas samma dag som beslutet fattats om att välgrundad misstanke föreligger. Remissdatum måste således överensstämma med datumet för när remissen skickas.

Remissinnehåll

Innan remiss skrivs ska läkaren överväga om patienten har nytta av vidare utredning och av potentiell behandling. Bedömningen ska göras i samråd med patienten och med närstående om patienten önskar det. Vid tveksamheter om utredning via Diagnostiskt Centrum (DC) lämpar sig för enskild patient kan läkare på DC kontaktas. För utredning enligt SVF ska patientens allmäntillstånd i princip medge utredning i öppenvård, men DC Danderyd kan vid behov utföra utredning i slutenvård för patienter med välgrundad misstanke om CUP.

 • Fullständig anamnes, ange särskilt:
  • fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke och tidigare utredning av dem
  • information om DT thorax och/eller buk genomförts inom de senaste två månaderna
  • eventuellt övriga relevanta utredningar hos vårdgivare som inte har TakeCare
  • datum för sista mens (fertila kvinnor)
  • allmäntillstånd och samsjuklighet
  • tidigare sjukdomar, särskilt malignitet
  • tidigare relevanta behandlingar
  • tobaksanamnes
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller
  • funktionsnedsättningar
 • Om patienten behöver tolk ska detta framgå av remissen liksom behov av hjälp vid funktionsnedsättning
 • Aktuella kontaktuppgifter till patienten inklusive mobiltelefonnummer
 • Direktnummer till bemannad tjänstetelefon till inremitterande/vårdcentralen

Remissen skickas till

I Region Stockholm finns två DC, ett vid Danderyds respektive Södertälje sjukhus, som utreder patienter enligt SVF för allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer (AOS) och SVF för cancer med okänd primärtumör (CUP).

DC Danderyd kan vid behov utföra utredning i slutenvård för patienter från hela Region Stockholm med välgrundad misstanke om CUP.

Betjäningsområden för respektive DC är följande:

DANDERYD

Betjäningsområde: Bromma, Danderyd, Essinge, Hässelby, Järfälla, Kista, Lidingö, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Spånga, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Vällingby, Västerled, Österåker och Stockholm: Adolf Fredrik, Domkyrko, Engelbrekt, Gustav Vasa, Hedvig Eleonora, Kungsholmen, Oscar, Sankt Göran, Sankt Johannes, Sankt Matteus.

Remiss till Diagnostiskt Centrum Danderyd:

Skickas elektroniskt via TakeCare (SVF-remiss) alternativt faxas tillsammans med provsvar till: DS-Diagnostiskt Centrum, faxnummer: 08-446 50 43.

OBS! Ställningstagande till DT-thorax/buk tas på Diagnostiskt Centrum som också ombesörjer remiss till röntgen. Remitterande enhet belastas inte ekonomiskt för undersökningen.

Kontaktuppgifter:

Läkare: 08-123 593 51
Fax: 08-446 50 43
Telefontid: mån-fre 08.00-15.00

SÖDERTÄLJE

Betjäningsområde: Botkyrka, Brännkyrka, Ekerö, Enskede, Farsta, Haninge, Huddinge, Hägersten, Högalid, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Skarpnäck, Skärholmen, Södertälje, Tyresö, Vantör, Värmdö och Stockholm: Katarina, Maria Magdalena, Sofia.

Remiss till Diagnostiskt Centrum Södertälje:

Skickas elektroniskt via TakeCare (SVF-remiss) alternativt faxas tillsammans med provsvar till: STSAB-Diagnostiskt C, faxnummer: 08-123 244 37

OBS! Ställningstagande till DT-thorax/buk tas på Diagnostiskt Centrum som också ombesörjer remiss till röntgen. Remitterande enhet belastas inte ekonomiskt för undersökningen.

Kontaktuppgifter:

Sjuksköterska: 08-123 249 59
Läkare: 08-123 244 11
Fax: 08-123 244 37
Telefontid: mån-ons 08.00-12.30 och 14.00-15.30, tors 09.00-12.30 och 14.00-15.30, fre 08.00-12.30 och 14.00-14.30

Inför remiss till utredning, informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer eller någon annan allvarlig sjukdom
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den första fasen
 • att man kan erbjuda en snabb utredning via DC
 • att röntgenundersökningen och läkarundersökning vanligtvis genomförs inom 4 kalenderdagar
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
 • samt dela ut skriftlig information till patienten: Patientinformation på svenska och flera andra språk för utskrift

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Till Cancerrådgivningen kan även vårdgivare vända sig med frågor som rör biverkningar från olika typer av cancerbehandlingar samt frågor gällande symtom som skulle kunna vara ett återfall.

Källa: Regionalt Cancercentrum

Hur går utredning på Diagnostiskt Centrum till?

Efter accepterad remiss är målet att patienter ska tas emot inom fyra kalenderdagar vid DC. Patienter ska inför sitt läkarbesök genomgå en DT thorax/buk som utförs enligt ett särskilt DC-protokoll, undersökningen sker på röntgen på Danderyd respektive Södertäljes sjukhus. Sjuksköterska vid DC ringer patienten efter att remissen accepterats och informerar om tider för undersökning och läkarbesök. Vid DC sker kompletterande undersökningar till dess att diagnos har ställts. DC remitterar därefter patienten vidare för behandling till den enhet som anses aktuell. I vissa fall kan patienten remitteras vidare för utökad utredning. Målet är att DC ska avsluta sin basutredning inom 22 kalenderdagar från remissbeslut om välgrundad misstanke.

Rutiner för remissvar

Remissvar från röntgen bevakas och följs upp av DC. DC skickar ett elektroniskt remissvar till remitterande läkare efter första läkarbesöket. I de fall utredningen inte är klar efter det första läkarbesöket anges i remissvaret att det är ett preliminärsvar och att slutsvar följer. När utredningen är klar skickas ett elektroniskt slutsvar på samma remiss. I de fall remittenten saknar TakeCare skickas kopia på läkaranteckningen från läkarbesöket som huvudsaklig text till remissvaret. I remissvarstexten framgår om kompletterande svar följer, enligt ovanstående rutin.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.