Endometrios

Medicinskt område:
Kvinnohälsa

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Identifiera kvinnor med endometriosrelaterade besvär
 • Färdigbehandlade patienter

Remiss till öppenvårdsmottagning gynekologi

För bedömning, utredning och ställningstagande till diagnostisk laparoskopi om utebliven behandlingseffekt. Endometrioscentra och endometriosteam handlägger svårare fall av endometrios, på remiss från gynekolog.

Remissinnehåll

 • Anamnes
 • Status med fynd om gynekologisk undersökning utförts

Bakgrund

Epidemiologi

 • Prevalens 5-10 procent av kvinnor i fertil ålder
 • Vid infertilitet 25-40 procent

Etiologi

Ärftlig faktor.

Utredning

Symtom

 • Svår dysmenorré, ofta riklig blödning eller mellanblödning
 • Ovulationssmärta/blödning
 • Kronisk buk, bäckensmärtor
 • Dyspareuni, djup smärta vid samlag som kan omöjliggöra samlag
 • Infertilitet
 • Menstruationsrelaterade tarm-och urinvägsbesvär (smärta vid tarmtömning, blödning rektalt, IBS-liknande samt cystitliknande besvär)
 • Akut buk (vid ruptur alternativt torsion av endometrioscysta)
 • Ileus/subileus vid adherensbildning

Anamnes

Dysmenorré, dyspareuni, infertilitet och fynd som ofta är mer ospecifika, se under rubriken Symtom.

Undersökningar

Gynekologisk undersökning

Smärta vid djup vaginal palpation över uterus/sakrouterinligament samt ömhet över adnexa. Synliga eller palpabla fynd som ömmande, blåskimrande knottror i bakre vaginalfornix ses ibland.

Remiss till gynekolog för bedömning, utredning och ställningstagande till diagnostisk laparoskopi om utebliven behandlingseffekt.

Differentialdiagnoser

 • Dysmenorré orsakad av myom, polyper, spiral, cervixstenos, infektioner
 • Dyspareuni orsakad av infektioner, vaginism, vestibulit, bäckenbottenskador postpartum, bäckenvaricer, ovarialcystor inklusive tumörer
 • Buksmärtor/kroniska buksmärtor orsakade av tarmrelaterade (IBS, IBD, laktos-/glutenintolerans, divertikulit, kronisk obstipation), urinvägsrelaterade (cystit/interstitiell cystit, kronisk uretrit) eller muskuloskeletala besvär
 • Akut buk orsakad av extrauteringraviditet, infektion, njur-/uretärsten, appendicit, ovarialcysta, cystruptur/torsion

Behandling

Egenvård

Amning kan fungera som recidivprofylax efter graviditet.

Fysioterapeut

Vid behov (smärtbedömning).

Smärtklinik

Vid behov.

Sexolog

Vid behov.

Psykologisk behandling

Psykologiskt omhändertagande vid behov.

Läkemedelsbehandling

 • Symtomlindring med analgetika; paracetamol och NSAID.
 • Hormonell behandling med mål att uppnå amenorré och anovulation:
  • Kombinerade p-piller eller p-ring: monofasiska, kontinuerligt utan uppehåll.
  • Gestagener: tabletter, p-stav, hormonspiral, p-spruta.
  • GnRH-analoger kan förskrivas av specialist om diagnosen är bekräftad.

Kirurgisk behandling

Kirurgi om hormonell behandling ej gett tillfredsställande effekt (djupt infiltrerande endometrios, adenomyos). Postoperativt ges hormonell behandling som recidivprofylax.

Uppföljning

 • Vanligen hos gynekolog i öppenvård
 • Besvärsfria patienter återremitteras av gynekologen
 • Allmänläkaren remitterar tillbaka vid försämring

Komplikationer

 • Infiltrativ växt i vagina, tarm, urinblåsa och bäckenväggar. Risk för stenosering av tarm och/eller uretär med ileus respektive njurpåverkan som följd
 • Kronisk smärtproblematik
 • Ökad risk för olika cancerformer, framförallt ovarialcancer

Kvalitetsindikatorer

 • Symtomfrihet
 • Bevarad fertilitet

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.