Erysipelas hos vuxna och barn

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Undersökning och behandling
 • Behandling av predisponerande faktorer såsom venös insufficiens med kompressionsbehandling
 • Noggrann sårvård

Remiss till medicinakutmottagning med tillgång till specialist i infektionssjukdomar

Inläggning vid allmänpåverkan, påverkade vitalparametrar, svår smärta, kräkningar eller andra nutritionsproblem, behov av sårrevision eller mer avancerad/daglig sårvård, rörelsesvårigheter.

Remiss till akutmottagning Danderyds sjukhus, S:t Görans sjukhus, Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Södertälje sjukhus, Norrtälje sjukhus eller valfri barnakutmottagning (Södersjukhuset/Karolinska Universitetssjukhuset Solna/Huddinge).

Remissinnehåll

 • Allmäntillstånd, vitala parametrar inklusive temp, blodtryck, puls, andningsfrekvens och saturation
 • Antal tidigare rosfeberepisoder
 • Sjukdomsduration
 • Temperatur
 • Pågående behandling
 • Svullnad
 • Sår

Bakgrund

Riskfaktorer

Utredning

Symtom

Akut påkommen feber >38 grader med eller utan frossa. Välavgränsad, värmeökad hudrodnad. Eventuell allmänpåverkan.

De vanligaste lokalisationerna är nedre extremitet (cirka 70 procent), övre extremitet (20-25 procent), ansikte (5-10 procent). Vanligen orsakad av betahemolyserande streptokocker grupp A, men även grupp C och G förekommer. Om utgånget från bensår kan S. aureus även förekomma, men är inte orsaken till erysipelas.

Oftast äldre patienter med predisponerande faktorer såsom venös insufficiens (tidigare varicer eller trombos), lymfödem, pareser, diabetes mellitus.

Handläggning vid utredning

CRP. Odla liberalt från sår/misstänkt ingångsport.

Erysipelas med samtidig trombos (DVT) är ovanlig varför flebografi/ultraljud djupa vener i allmänhet inte behövs. Vid atypisk klinik och svårigheter med differentialdiagnostik rekommenderas ultraljud.

Differentialdiagnoser

Behandling

Förebyggande åtgärder

Det är angeläget med behandling av eksem, fotsvamp och andra hudsjukdomar samt kompressionslindning/stödstrumpa vid venös insufficiens för att undvika ny infektion.

Läkemedelsbehandling

Doseringarna gäller för patienter med normal njur- och leverfunktion.

 • Barn: PcV (Kåvepenin) 25 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 1 g x 3).
  Vid PC-allergi: Klindamycin (Dalacin) 5 mg/kg x 3 i 10 dygn.
 • Vuxna: PcV (Kåvepenin/fenoximetylpenicillin) 1 g x 3 i 10 dygn. Vid vikt >90 kg: PcV 2 g x 3 i 10 dygn.
  Vid PC-allergi: Klindamycin (K Dalacin) 300 mg x 3 x 10 dygn.

Vid mer än två recidiv kan PcV utskrivas för tidig egenbehandling. Vid täta recidiv kan daglig penicillinprofylax övervägas (1-2 g) i 6-12 månader. Frikostig kontakt med infektionskonsult i dessa fall.

Uppföljning

Kompressionsbehandling vid venös insufficiens, såromläggning. Gärna högläge av benet både akut och i konvalescensfas.

Komplikationer

 • Blåsbildning, nekroser, fasciit, abscess
 • Lymfangit är ovanlig
 • Bakteriemi i 5 procent och ibland septisk bild med embolisering
 • Samtidig trombos mycket ovanlig

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.