Fysisk aktivitet på recept

FaR

Vårdnivå och remissrutiner

Alla vårdgivare ska kunna

 • identifiera personer i kontakt med vården som har behov av ökad fysisk aktivitet
 • ge enkla råd för fysisk aktivitet
 • remittera vidare för FaR vid behov.

Husläkarmottagning

Arbete med fysisk aktivitet vid prevention och behandling ingår i uppdraget som specialist i allmänmedicin. Alla ska kunna ge enkla råd och de flesta även rådgivande samtal med tillägg av ordination av fysisk aktivitet, FaR.

Sjuksköterska/distriktssköterska kan ge enkla råd och de flesta ska även kunna ge rådgivande samtal med tillägg av ordination av fysisk aktivitet, FaR.

Remiss till specialistläkare

Om det föreligger osäkerhet kring medicinska risker med fysisk aktivitet kan patienten behöva bedömas av specialist inom, för patienten, relevant område innan fysisk aktivitet påbörjas.

Remiss för rådgivande samtal eller utprovning av fysisk aktivitet skickas till primärvårdsrehab vid behov.

Återremiss till husläkarmottagning

Beskriv vilken insats som genomförts så som till exempel rådgivande samtal om fysisk aktivitet, fysisk aktivitet på recept, FaR, eller utprovning och initiering av träning i vården innan utslussning i friskvård. Beskriv även effekter av behandlingen rörande fysisk kapacitet eller mätt med sjukdomsspecifika markörer så som exempelvis diagnosspecifika självskattningar eller blodtryck.

Remissinnehåll

Medicinska diagnoser med diagnoskod, ej bara fritext. Särskilt relevant är information om begränsande faktorer rörande hjärt-kärlfunktion eller diabetes. Information om planerade undersökningar eller information från undersökningar som nyligen genomförts.

Bakgrund

Fysisk aktivitet är ett komplext beteende som är svårt att mäta. Det är viktigt att ta reda på patientens aktuella nivå av fysisk aktivitet. För alla som inte kommer upp i rekommenderade nivåer kan FaR vara aktuellt. För kunskap om hur man bedömer aktivitetsnivå hos en patient samt rekommendation om fysisk aktivitet rekommenderas avsnittet Fysisk aktivitet i vårdprogram Otillräcklig fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet behandlar och förebygger sjukdom. I dagsläget finns vetenskapligt stöd för att fysisk aktivitet förebygger och behandlar mer än 30 olika diagnoser, allt ifrån artros till ångestsyndrom. Den behandlande effekten av fysisk aktivitet är ofta lika stor som vid läkemedelsbehandling eller kan ersätta läkemedelsbehandling. Det gäller till exempel ofta vid behandling av mild-måttlig depression, hypertoni eller diabetes typ 2. Vid många andra diagnoser är fysisk aktivitet en hörnsten i behandlingen såsom vid KOL, astma och osteoporos. I den evidensbaserade sammanställningen FYSS 2017 finns information om vilken dos och form av fysisk aktivitet som har effekt vid olika sjukdomar och/eller risktillstånd.

FaR är en evidensbaserad metod för att stödja personer till att öka sin fysiska aktivitet och kan användas både i sjukdomsförebyggande och behandlande syfte. Metoden består av fem komponenter vilka är: rådgivande samtal, evidens, individanpassad skriftlig ordination, samarbete med friskvård samt uppföljning. Utförligare beskrivning av dessa finns längre ner i texten. FaR får förskrivas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som har kännedom om personens hälso- och sjukdomstillstånd. FaR kan förskrivas under förutsättning att fysisk aktivitet har effekt enligt tillgänglig evidens samt att patienten kan utföra den fysiska aktiviteten utanför hälso- och sjukvården. För personer i behov av socialt stöd för genomförande av ordinationen bör stödperson involveras. FaR har visat god följsamhet där 65 procent av patienterna rapporteras följa sin ordination efter 6 månader. Efter 1 år rapporteras följsamhet till ordinerad aktivitet vara 50 procent. Av de som inte har full följsamhet efter 1 år rapporteras ändå hälften ha ökat sin aktivitetsnivå jämfört med baseline. FaR har således visat på ökad fysisk aktivitetsnivå hos 75 procent av patienterna i minst 1 år efter aktivitet ordinerats. Svenska FaR-metoden uppmärksammad internationellt. Den goda följsamheten är beroende av att förskrivaren följer metoden FaR och inte bara lämnar ut recept. FaR kan användas till barn från 6 år.

FaR i samband med operation

Det finns vetenskapligt stöd för att kondition, mätt som VO2Max, är en viktig indikator för utfall och återhämtning i samband med operation. Väl värt att beakta särskilt inför elektiv kirurgi. För att öka VO2Max är det aktuellt att skriva ett FaR minst 6 veckor innan operation. Den fysiska aktiviteten som ordineras behöver vara av aerob karaktär och på minst måttlig intensitet.

FaR och äldre

Äldre personer kan särskilt ha nytta av stödet och strukturen som en ordination ger. Fysisk aktivitet kan förutom att behandla och förebygga sjukdom även öka självständighet, minska fallrisk och ge möjlighet till social stimulans. Hos äldre personer kan fysisk aktivitet behöva påbörjas i en lägre dos och sedan succesivt stegras till önskad nivå.

FaR – stöd i lagen, riktlinjer och vårdprogram

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är en av hälso- och sjukvårdens huvuduppgifter att förebygga ohälsa. I enlighet med patientlagen ska patienter informeras om metoder för att förebygga och behandla sjukdom eller skada”. I Stockholm antogs riktlinjer för FaR redan 2007. Dessa uppdaterades 2019 och idag finns riktlinjer för FaR till vuxna samt rekommendationer för FaR till barn och ungdomar.

Här kan riktlinjerna och rekommendationerna läsas i sin helhet

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (2018) beskrivs evidensbaserade åtgärder som hälso- och sjukvården bör erbjuda personer som har ohälsosamma levnadsvanor till exempel otillräcklig fysisk aktivitet. Rådgivande samtal är den rekommenderade åtgärden vid otillräcklig fysisk aktivitet. Riktlinjerna fokuserar på riskgrupper och för dem bedöms otillräcklig fysisk aktivitet innebära ännu större risk och ges därför högre prioritet.

Regionalt vårdprogram Ohälsosamma levnadsvanor- prevention och behandling 2019 bygger på rekommendationer om fysisk aktivitet samt Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och behandling, FYSS.

Definition

I befolkningen är otillräcklig fysisk aktivitet vanligt men fysisk aktivitet är utmanande att mäta. Aktivitetsnivån överskattas ofta när frågeformulär används som mätmetod. När den fysiska aktivitetsnivån istället mäts med objektiva mätmetoder är andelen vuxna i befolkningen som når den rekommenderade nivå lägre, ungefär 50 procent. Bland personer med kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättning är andelen som når den rekommenderade nivån lägre. Eftersom subjektivt skattad aktivitetsnivå tenderar att bli överskattad är det extra viktigt att ställa specifika följdfrågor rörande intensitet och faktiskt frekvens vid anamnestagning.

Samsjuklighet

Hälso- och sjukvården ska fokusera på att stödja riskgrupper att förändra ohälsosamma levnadsvanor, men ska även ge stöd generellt till andra patienter som inte tillhör riskgrupper.

Riskgrupper

 • Vuxna med särskild risk
  • Sjukdom (till exempel diabetes, astma, KOL, cancer, hjärtkärlsjukdom, långvarig smärta, schizofreni, depression)
  • Fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning
  • Social sårbarhet (till exempel låg socioekonomisk ställning)
  • Biologiska riskmarkörer (till exempel högt blodtryck, blodfettsrubbningar, övervikt, fetma)
  • Andra riskfaktorer (till exempel flera ohälsosamma levnadsvanor samtidigt, en olycksfallsskada)
 • Vuxna som ska genomgå en operation
 • Barn och unga
 • Gravida

Utredning

Anamnes

Använd frågor klassificerade i grupper och/eller utforskande frågor.

Utforskande frågor:

 • Vad för fysisk aktivitet tycker du om? Vad har du gjort tidigare?
 • Har du funderat på att bli mer fysiskt aktiv? Berätta!
 • Vilken fysisk aktivitet skulle du kunna komma tänka dig att igång med?
 • När, var och hur kan du vara fysiskt aktiv?

Status

I status kan en bedömning av gångförmåga, balans, styrka och kondition ingå. Denna bedömning kräver ofta särskild kompetens och kan därför med fördel remitteras till primärvårdsrehab. I övrigt behöver särskilt hjärt-kärlsjukdom, eventuell förekomst av diabetes, psykisk sjukdom och lungsjukdom beaktas. Information om kontraindikationer, både relativa och absoluta finns att läsa i FYSS 2017. För flertalet diagnoser finns även särskilda faktorer att beakta. Som exempel kan nämnas att fysisk aktivitet rekommenderas med max tvådygns mellanrum för att be hålla den blodsänkande effekten vid diabetes eller att patienter med depression ofta behöver extra stöd för att komma igång samt extra uppföljning för att vidmakthålla aktiviteten. Dessa diagnosspecifika faktorer beskrivs under respektive diagnos i FYSS 2017.

Handläggning vid utredning

 • Dokumentera levnadsvanor och given åtgärd under rätt sökord i journalen.
 • Sätt relevant KVÅ-kod:
 • DV132 Rådgivande samtal om fysisk aktivitet
 • DV 200 Utfärdande av recept på fysisk aktivitet FaR

Behandling

Vid otillräcklig fysisk aktivitet rekommenderas rådgivande samtal, gärna med tillägg av ordination av fysisk aktivitet (FaR) eller stegräknare och med uppföljning.

Här finns mer information om rådgivande samtal

Utifrån perspektivet fysisk aktivitet är det särskilt viktigt att beakta personens intresse, personens egen målsättning, tidigare erfarenheter, medicinering samt hälso-och sjukdomstillstånd.

Om patienten är otillräckligt fysiskt aktiv för en god hälsa, det vill säga inte uppfyller rekommendationerna samt är intresserad av att öka sin aktivitetsnivå kan FaR-metoden användas. Detta förutsatt att patienten bedöms kunna utföra aktiviteten utanför hälso- och sjukvården. Här vägs både medicinska och praktiska förutsättningar in. Om patienten är i behov av stödperson så som assistent, vårdnadshavare eller annan närstående ska denne involveras i samtalet för att säkerställa att ordinationen är praktiskt genomförbar.

Metoden FaR består av fem komponenter

Metoden FaR består av fem komponenter där Individuellt rådgivande samtal, Individanpassad skriftlig ordination (FaR-blankett) och Uppföljning utgör kärnan i behandlingen. Komponenterna Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS, och Samverkan med föreningar och aktivitetsarrangörer kan användas som metodstöd.

 • Individuellt rådgivande samtal: ett personcentrerat samtal med kartläggning av personens förmåga, aktuell fysisk aktivitet och träning samt bedömning av motivationsgrad.
  • Metodstödet Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS, innehåller en allmän del för ordination som prevention vid otillräcklig fysisk aktivitet och en systematisk, detaljerad och evidensgraderad rekommendation om fysisk aktivitet vid olika sjukdomstillstånd. Metodstödet finns i bokform, digitalt och som eFYSS.
 • Individanpassad skriftlig ordination, FaR-blankett: en skriftlig ordination med typ av aktivitet och dos, dvs. intensitet, hur ofta och dessutom antal minuter för dos av aerob aktivitet. Ordinationen ska utgå från personens förmåga och egna målsättning. När, var och hur ordinationen ska genomföras bör identifieras, exempelvis på egen hand eller med stöd av någon aktivitetsarrangör, då detta förbättrar följsamhet.
  • Samverkan med föreningar och friskvårdsaktörer: webbplatsen FaRledare.se med Stockholms FaR-ledarnätverk, är aktivitetsarrangörer som är kvalitetssäkrade av Region Stockholm. Förskrivaren ska ha kännedom om de aktiviteter de själva ordinerar.
 • Uppföljning: FaR ska på samma sätt som annan behandling alltid följas upp, både avseende följsamhet, fysisk aktivitetsnivå och hälsoutfall. För att stödja beteendeförändringen rekommenderas en första uppföljning inom några veckor. Nytt ställningstagande kan tas till förnyad ordination med målsättning att på sikt uppnå optimal dos. Effekt kan ofta utvärderas efter 2-3 månader beroende på indikation för ordination.

Aktiviteter för att bryta stillasittande, fysisk aktivitet i vardagen eller träningsaktivitet kan förskrivas och ska utgå från personens tidigare erfarenheter, hälsotillstånd, mål, möjligheter, motivation och evidens. Det är viktigt att vara tydligt med patienten om att den fysiska aktiviteten utförs utanför hälso- och sjukvården och att patienten själv betalar för sin aktivitet. Vissa aktivitetsarrangörer väljer att subventionera priset för alla som har ett FaR, information om detta finns under respektive aktivitet på FaRledare.se. Riktlinjer för förskrivning av FaR till vuxna finns på Vårdgivarguiden. Där finns även rekommendationer för användning av FaR till barn.

Webbaserad rådgivning

I stöd och Behandlingsprogrammet, SoB, finns programmet Fysisk aktivitet som behandling. Patienter kan genom det digitala programmet få stöd till ökad fysisk aktivitet.

Självhjälpsmaterial

1177 Vårdguiden, inklusive filmer som kan användas för träning hemma.

Handläggning vid behandling

All vårdpersonal ska kunna uppmärksamma otillräcklig fysisk aktivitet, ge enkla råd och kunna hänvisa vidare vid behov.

Rådgivande samtal är rekommenderad åtgärd vid otillräcklig fysisk aktivitet och kan ges av

 • Specialist i allmänmedicin
 • Sjuksköterska/distriktssköterska
 • Fysioterapeut/Sjukgymnast
 • Psykolog
 • Barnmorska
 • Psykoterapeut
 • Legitimerad kurator
 • Dietist
 • Arbetsterapeut
 • Kiropraktor
 • Naprapat

Rehabilitering

Patienter som har behov av fysisk aktivitet inom hälso- och sjukvården av medicinska skäl bör remitteras till sjukgymnast/fysioterapeut. Stöd i denna bedömning kan fås genom FYSS 2017.

Uppföljning

Naturlig del i både rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal. Uppföljning sker individuellt och kopplas till aktuellt hälsotillstånd, till exempel blodtryck, diabetes typ 2 eller smärta. Fysisk aktivitetsnivå kan utvärderas med

 • Effekt på de besvär patienten sökt för? Patientens egna tankar, nöjdhet och önskemål.
 • Aktivitetsdagbok
 • Stegräknare/aktivitetsmätare
 • Uppföljningen kan innefatta flera besök, telefonuppföljning eller annan typ av kontakt till exempel via videobesök.
 • Journalför nuvarande fysisk aktivitetsnivå vid uppföljningen på samma sätt som vid kartläggningen.

Om bedömning gjorts av patientens fysiska kapacitet i form av t.ex. konditionstest, test av gångförmåga, muskelstyrka, uppresningsförmåga eller balans så bör utvärdering ske med samma bedömningsinstrument minst 6-8 veckor efter aktiviteten påbörjats.

Vid uppföljning av FaR KVÅ-kodas: AW005, Uppföljning av tidigare utfärdat recept på fysisk aktivitet (FaR).

Komplikationer

Fysisk aktivitet är förenat med få komplikationer. Bland de vanligare kan fotledsdistorsion eller muskelsmärta i form av träningsvärk nämnas. Risk för allvarligare, ovanliga komplikationer kan avsevärt minskas om den fysiska aktiviteten initieras på en lägre nivå och sedan stegras successivt. Detta bör särskilt beaktas hos patienter som har en metabol- riskprofil eller ackumulerade riskfaktorer avseende hjärt-kärlsjukdom. Vid flertalet sjukdomstillstånd så som till exempel KOL, stroke, bör om möjligt den fysiska aktiviteten provas ut av fysioterapeut/sjukgymnast initialt. Mer information om detta finns i FYSS 2017.

Kvalitetsindikatorer

Socialstyrelsen samlar årligen in uppföljningsindikatorer avseende regionernas arbete med levnadsvanor.

Indikatorer för nationella riktlinjer, Socialstyrelsen

Relaterad information

Om innehållet

Författare: Kunskapsteam FaR vid Akademiskt primärvårdscentrum

Granskare: Åsa Thurfjell, specialist i allmänmedicin, Akademiskt primärvårdscentrum, RPO Levnadsvanor

Publicerat:

Uppdaterat: