Hepatit A

Medicinskt område:
Infektion och smittskydd

Vårdnivå och remissrutiner

Smittspridning

Hepatit A orsakas av ett RNA-virus, picornavirus. Inkubationstiden är 2-6 veckor, i medeltal 4 veckor. Man är smittsam två veckor före till en vecka efter ikterusdebut. Små barn utvecklar oftast inte ikterus. Hepatit A-virus utsöndras med avföringen och kan därigenom spridas via mat eller vatten som förorenats med avloppsvatten.

Smittan kan spridas direkt från person till person vid mycket nära kontakt inom till exempel samma hushåll eller på förskola, men smittan kan också spridas sexuellt och med infekterade sprutor hos personer som injicerar droger.

OBS! Akut hepatit A är en allmänfarlig sjukdom som ska anmälas och smittspåras enligt Smittskyddslagen (SML). Dessa patienter har rätt till kostnadsfri vård enligt SML.

Husläkarmottagning

Akut hepatit A = Anti-HAV lgM-positiv.

Remiss till infektionsklinik

Vid komplikation såsom allmänpåverkan och dehydrering. Förhöjt INR bör följas inom några dagar och om ≥1,4, remiss till infektionsklinik på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge eller Danderyds sjukhus.

Remissinnehåll

 • Lab-data: Hepatitserologi, ASAT, ALAT, bilirubin, PK/INR, albumin
 • Uppgifter om utlandsresa med eller utan vaccination mot Hepatit A, familjemedlemmar
 • Yrke, förskole-/skolvistelse - denna information gäller alla hushållskontakter!
 • Om smittspårning påbörjats

Bakgrund

Epidemiologi

Hepatit A förekommer över hela världen. Risken att smittas är störst i områden som har dålig standard på vatten och avlopp. Epidemier av hepatit A orsakas oftast av kontaminerad föda eller vatten.

Under ordinära förhållanden finns hepatit A endemiskt i många länder. Under krigsförhållanden och naturkatastrofer uppstår lätt epidemier.

Prognos

God. Dödligheten är låg, väl under 1 procent Genomgången hepatit A-sjukdom ger livslång immunitet.

Riskfaktorer

Dålig hygien är den främsta riskfaktorn för smittspridning av hepatit A. Vid underliggande leversjukdom, såsom kronisk hepatit B/C eller alkoholcirrhos, utvecklas ofta en svår sjukdomsbild med risk för leversvikt. Även gravida och äldre riskerar svårare sjukdomsförlopp.

Utredning

Symtom

Symtomen kan indelas i två stadier

1. Prodromala eller preikteriska stadiet
 • Huvudvärk
 • Värk i kroppen och lederna
 • Illamående och matleda
 • Aptitlöshet
 • Diarré eller förstoppningar och
 • Feber i måttlig grad
2. Ikteriska stadiet
 • Kittfärgad avföring och mörk urin kan förekomma
 • Så småningom gulhet i huden och i ögonvitorna
 • Klåda och urtikaria
 • Ibland kan hudblödningar och petechier ses
 • Trötthet kan vara i flera veckor

Hepatit A-virus ger inte upphov till kronisk leversjukdom. Kroniskt bärarskap förekommer inte. Genomgången hepatit A-sjukdom ger livslång immunitet.

Observera att små barn kan ha en asymtomatisk infektion alternativt lindriga gastrointestinala symtom utan ikterus, de kan dock föra smittan vidare.

Laboratorieprover

 • Leverstatus, inklusive PK/INR och albumin.
 • Hepatitserologi. Begär akut svar! Anti-HAV av IgM-klass förenligt med akut hepatit A-infektion. IgM-antikroppar kan kvarstå upp till 6 månader. Positiv anti-HAV-IgG men negativ IgM talar för tidigare genomgången sjukdom eller vaccination.

Differentialdiagnoser

 • Annan akut virusorsakad hepatit B, C, D, E och reaktivering av hepatit B-virus
 • EBV/CMV
 • Gilberts familjära ikterus
 • Akut alkoholhepatit, autoimmun hepatit, läkemedelsutlöst hepatit
 • Graviditetshepatopati
 • Hos barn gastroenterit

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Ingen specifik behandling finns
 • Ingen smittfrihetskontroll behövs

Förhållningsregler

Se Hepatit A patientinformation (pdf) (Smittskydd Stockholm).

Läkemedelsbehandling

Postexpositionsprofylax

Ges snarast, senast 14 dagar efter smittotillfället, till mottagliga personer som varit utsatta för smitta. Provtagning av kontakter (till exempel familjemedlemmar) sker i samband med uppföljning innan postexpositionsprofylax ges, se Smittskydd Stockholm

 • Hepatit A-vaccin ges till personer i åldrarna 1-40 år
 • Gammaglobulin ges som postexpositionsprofylax till personer >40 år eller <1 år och till personer med kronisk leversjukdom eller nedsatt immunförsvar samt till gravida

Rekommenderat vaccin som pre- och postexpositionsprofylax

Skriv tabellbeskrivning här

Vuxna och barn >16 år

Hepatit A vaccindos

1 ml intramuskulärt

Barn 1-15 år

Hepatit A vaccindos

0,5 ml intramuskulärt

Dos I är kostnadsfri enligt Smittskyddslagen. För långtidsprofylax (se nedan) krävs ytterligare en dos efter 6-12 månader som man får bekosta själv. Ska beställas på vårt kundnummer, se Smittskydd.

Vaccin samt immunglobulin bekostas av Smittskydd Stockholm. Upphandlat vaccin, Havrix, beställs via Oriola Kundservice på telefon 031-88 72 90, med angivande av Smittskydd Stockholms kundnummer 30674. Immunglobulinet Beriglobin beställs hos SBL vaccin på telefon 08-735 12 50, med angivande av Smittskydd Stockholms kundnummer 30674.

Prislista med upphandlade vacciner (Smittskydd Stockholm)

Förskola/skola: Efterhör om patienten/familjemedlem går på förskola, notera förskolans namn och telefonnummer. Patienten/familjemedlem bör stanna hemma från förskolan tills samråd har skett med Smittskydd Stockholm. Ställningstagande till information och eventuell postexposiotionsprofylax på förskolan görs i samarbete med Smittskydd Stockholm.

Riskarbetsplatser: Vid risk för smittspridning på arbetsplats eller patient med riskyrke (bereder/hanterar oförpackade livsmedel, vårdar spädbarn eller immunsupprimerade) kontaktas smittskyddsläkaren.

Om patienten eller familjemedlem har bedrivit livsmedelsarbete, informeras smittskyddsläkaren som kontaktar miljö- och hälsoskyddsförvaltning. Eventuell avstängning eller omplacering beroende på typ av sysselsättning.

Preexpositionsprofylax

Kan ges till resenärer som besöker eller vistas i områden med omfattande spridning av hepatit A-virus.

Är kostnadsfritt i Region Stockhlm för personer som injicerar och män som har sex med män.

Se Prislista med upphandlade vacciner (Smittskydd Stockholm).

Ges med vaccin som endast ger skydd mot hepatit A, ej kombinationsvacciner. Hepatit A-vaccin ger skydd i cirka 20 år. Preexpositionsprofylax betalas av patienten.

Vuxna >15 år

Skriv tabellbeskrivning här

Hepatit A-vaccin

Dos I

1 ml intramuskulärt


Dos II

1 ml intramuskulärt 6-12 mån efter dos I

Barn 1-15 år (kan ges från 6 månader)

Skriv tabellbeskrivning här

Hepatit A-vaccin

Dos I

0,5 ml intramuskulärt


Dos II

0,5 ml intramuskulärt 6-12 mån efter dos I

Viktigt att vaccinera barn som reser för att besöka släktingar i riskområden samt vaccinera barn i familj innan adoptivbarn från riskområden tas emot.

Rekommenderas i första hand från ett års ålder men kan ges från 6 månaders ålder vid längre resor och hög risk. Om >12 månader sedan dos I kan dos II ges oavsett tid sedan dos I, med ett förväntat gott skydd under minst 20 år.

Kombinationsvaccin av hepatit A och B, se länk ovan för prislista med upphandlade vacciner, rekommenderas i första hand från ett års ålder men kan ges från 6 månaders ålder vid längre resor och hög risk. För fullgott skydd inför resa bör 2 doser med en månads intervall ha givits. För långvarigt skydd krävs en tredje dos 6 månader efter den första 0,5 ml intramuskulärt 1-15 år, vuxna barn >15 år 1,0 ml intramuskulärt.

Hepatit A+B-vaccin är kostnadsfri vaccination för män som har sex med män och intravenösa missbrukare.

Sjukskrivning

Att tänka på vid sjukskrivning

Missbruk och påverkan på allmäntillståndet.

Att tänka på vid bedömning av arbetsförmåga

 • Bedömning av smittsamhet - Hepatit A är mycket smittsamt i två veckor före till en vecka efter det akuta insjuknandet med fekal-oral smittväg
 • Akut hepatit påverkar allmäntillståndet
 • Trötthet är ofta dominerande och ibland långvarigt symtom vid akut hepatit

Att tänka på vid utfärdande av sjukintyg

Noga ange vad som orsakar sjukskrivningen. Vid riskyrke (bereder/hanterar oförpackade livsmedel, vårdar spädbarn eller immunsupprimerade) kan det eventuellt finnas behov av avstängning under en kortare period om patienten i övrigt är opåverkad och kan arbeta.

Rekommenderad tid för sjukskrivning, se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Virushepatiter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.