Livmoderkroppscancer inklusive SVF

Medicinskt område:
Cancersjukdomar

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner. Tillägg framtagna av Region Stockholm anges tydligt i texten.

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård
 • Initiera utredning enligt standardiserat vårdförlopp när kriterier är uppfyllda
 • Uppföljning av vissa patienter som får palliativ behandling som inte kräver gynekologisk kompetens eller där avancerad sjukvård i hemmet inte är indicerad

I detta vårdförlopp kan välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp oftast inte fastställas i primärvården. Vid misstanke enligt nedan skickas remiss till gynekologisk öppenvårdsmottagning, där det avgörs om välgrundad misstanke föreligger och om standardiserat vårdförlopp ska inledas.

Observera! Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid bilddiagnostiskt fynd talande för gynekologisk cancer (överraskningsfynd).

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss till S Gyn cancer mott, NKS. Telefon till gyn-onkologisk konsult: 08-123 708 45.

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer

Följande inger misstanke om cancer

 • Postmenopausal blödning (>12 månader efter menopaus)
 • Nytillkomna menorragier/metrorragier hos pre-/perimenopausal kvinna, som inte svarar på sedvanlig behandling
 • Pyometra/hematometra (var/blod i livmodern)
 • Avvikande flytningar utan annan uppenbar orsak hos peri-/postmenopausal kvinna

Vid misstanke ska följande utföras

Remiss till gynekologisk öppenvårdsmottagning med önskemål om bedömning enligt SVF. Se information längre ned i rutan.

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Hereditet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt metformin, trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Remissen skickas till

Gynekologisk öppenvårdsmottagning enligt vårdval gynekologi - Vårdutbudstjänsten (Vårdgivarguiden).

Klicka i SVF-rutan i remissen när det finns eller skriv SVF i frågeställningen när SVF-rutan saknas.

Remiss till gynekolog får ta högst 3 dagar och tid ska ges till patienten inom 7 dagar efter ankomst enligt SVF.

Inför remiss till utredning, informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
 • samt dela ut skriftlig information till patienten: Patientinformation på svenska och flera andra språk för utskrift

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Till Cancerrådgivningen kan även vårdgivare vända sig med frågor som rör biverkningar från olika typer av cancerbehandlingar samt frågor gällande symtom som skulle kunna vara ett återfall.

I detta förlopp är det öppenvårdsgynekolog som kan ta beslut om välgrundad misstanke.

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd:

 • Förtjockad slemhinna ≥5 mm eller omätbar slemhinna hos postmenopausal kvinna med blödning eller avvikande flytning
 • Kliniskt eller bilddiagnostiskt fynd tydligt talande för gynekologisk cancer
 • Histopatologiskt fynd visande endometriecancer eller ingivande misstanke om endometriecancer (hyperplasi med atypi)

Källa: Regionalt Cancercentrum

Bakgrund

Epidemiologi

 • Årligen insjuknar drygt 1.300 kvinnor i Sverige, med svagt ökande trend
 • Den stigande incidensen är associerad med livsstilsfaktorer
 • Medianåldern vid insjuknande är 69 år, mycket få kvinnor insjuknar före 50 års ålder

Prognos

Den relativa femårsöverlevnaden är god, cirka 80 procent. Den goda prognosen beror sannolikt på att sjukdomen upptäcks tidigt.

Riskfaktorer

 • Övervikt och fetma
 • Sen menopaus
 • Barnlöshet
 • Långvarig östrogenbehandling utan progesterontillägg
 • Långvarig behandling med tamoxifen vid bröstcancer
 • Patologiska tillstånd med hormonstörningar som polycystisk ovarialsyndrom (PCOS)
 • Ärftlighet för livmoderkroppscancer före 50 års ålder och för kolorektalcancer (Lynch syndrom)
 • Hypertoni

Utredning

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Riskfaktorer
 • Allmän och gynekologisk anamnes

Status

 • Allmäntillstånd
 • Överväg gynekologisk undersökning

Differentialdiagnoser

 • Dysfunktionella uterinblödningar
 • Endometriehyperplasi
 • Myom
 • Polyp
 • Infektioner
 • Livmoderhalscancer
 • Trofoblasttumörer

Komplikationer

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Under pågående cellgiftsbehandling är risken för allvarliga infektioner förhöjd på grund av nedsatt immunförvar. Feber >38 grader C under pågående eller efter nyligen avslutad cellgiftsbehandling ska alltid bedömas akut avseende neutropeni.

Efter bukkirurgi och strålbehandling föreligger förhöjd risk för ileus varför akuta buksmärtor och upphävd tarmpassage måste handläggas skyndsamt.

Relaterad information

Standardiserat vårdförlopp livmoderkroppscancer (Regionala cancercentrum i samverkan)

Nationellt vårdprogram livmoderkroppscancer (Regionala cancercentrum i samverkan)

Patientinformation

Patientinformation om standardiserade vårdförlopp (Regionala cancercentrum i samverkan)

Standardiserade vårdförlopp (1177)

Livmodercancer (1177)

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.