Maligna lymfom och KLL inklusive SVF

Medicinskt område:
Cancersjukdomar

Standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke, SVF

Det standardiserade vårdförloppet gäller vuxna patienter med maligna lymfom och KLL. Vid misstanke om lymfom hos barn under 18 år bör närmaste barnonkologiska klinik kontaktas redan samma dag för skyndsam vidare utredning.

Följande ska föranleda misstanke

 • En eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter, vid klinisk undersökning (lymfkörtelförstoring inom huvud-halsområdet ska handläggas inom standardiserat vårdförlopp för huvud-halscancer om inte patienten samtidigt har lymfocytos >10 x 109/L)
 • Palpabel mjälte
 • Feber mer än 38 grader utan annan förklaring, till exempel infektion (det vill säga feber som funnits i mer än 1 vecka utan rimlig förklaring)
 • Oavsiktlig viktnedgång
 • Nattsvettningar

Kontrollera följande vid klinisk misstanke om lymfom, till exempel vid ovanstående symtom:

 • Blodstatus (hemoglobin, vita blodkroppar med differentialräkning, trombocyter)
 • Fysikaliskt status, särskilt lymfkörtel- och bukpalpation
 • Vid förstorade lymfkörtlar: bedömning av om det finns annan förklaring, till exempel infektion, vaccination, genomgången operation, sår

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd

 • En eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter vid klinisk undersökning, utan annan förklaring (lymfkörtelförstoring inom huvud-halsområdet ska handläggas inom standardiserat vårdförlopp för huvud-halscancer om inte patienten samtidigt har lymfocytos >10 x 109/L)
 • Palpabel mjälte, där blodstatus ej tyder på myeloproliferativ neoplasm (Polycytemia vera, essentiell trombocytemi, myelofibros)
 • Lymfocytos i differentialräkning (>10 x 109/L)
 • Misstanke om lymfom vid bilddiagnostik i samband med annan utredning
 • Misstanke om lymfom vid biopsi i samband med annan utredning

Observera: Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Remissinnehåll

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter till patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer/bemannad tjänstetelefon på vårdcentralen)

Remissen skickas till

Capio S:t Görans Sjukhus,
Hematologmottagningen
Sankt Göransplan 1, 112 81 Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset Solna
S Hematologi mottagning
Eugeniavägen 3, Solna
A9:01 Mottagning Hematologi
171 76 Stockholm
Telefon: 08-123 741 37

Södersjukhuset
Hematologmottagningen
118 83 Stockholm

Inför remiss till utredning, informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
 • samt dela ut skriftlig information till patienten: Patientinformation på svenska och flera andra språk för utskrift

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Till Cancerrådgivningen kan även vårdgivare vända sig med frågor som rör biverkningar från olika typer av cancerbehandlingar samt frågor gällande symtom som skulle kunna vara ett återfall.

Källa: Regionalt Cancercentrum

Bakgrund

Epidemiologi

Incidens

I Sverige diagnostiseras varje år 2.000 vuxna med lymfom och 500 med kronisk lymfatisk leukemi, KLL.

Etiologi

Lymfom innefattar ett 50-tal skilda sjukdomar med olika etiologi, sjukdomspresentationer, förlopp och prognos.

Etiologin till KLL är okänd. Sjukdomen är inte ärftlig men familjär anhopning förekommer. Majoriteten av patienterna diagnostiseras tidigt, 85% är i ett icke behandlingskrävande skede vid diagnos.

Utredning

Symtom

Symtom som ger misstanke

 • En eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter vid klinisk undersökning
 • Palpabel mjälte
 • Feber >38 grader utan annan förklaring (som infektion)
 • Oavsiktlig viktnedgång
 • Uttalade nattsvettningar

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Infektioner
 • Tidigare autoimmun- eller tumörsjukdom
 • Hereditet för hematologisk eller autoimmun sjukdom

Status

 • Allmäntillstånd
 • Bukpalpation
 • Lymfkörtelpalpation – vid förstorade körtlar, eftersök eventuell annan orsak (sår, genomgången operation, infektion, vaccination)

Handläggning vid utredning

Handläggning vid misstanke

Vid symtom som ger misstanke, gör en klinisk bedömning med anamnes och status samt ta laboratorieprover.

Handläggning vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid ett eller flera av följande:

 • En eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter vid klinisk undersökning, utan annan förklaring (utom vid förstorad körtel på huvud-halsområdet)
 • Palpabel mjälte utan annan förklaring
 • Lymfocytos i differentialräkning (>10 x 10⁹/L)
 • M-komponent IgM >10 g/L
 • Misstanke om lymfom vid bilddiagnostik eller biopsi i samband med annan utredning

Obs! Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss.

Fortsatt handläggning

 • Förstorad lymfkörtel på huvud-halsområdet utreds enligt huvud- och halscancer (utom vid samtidig lymfocytos)
 • Vid kvarvarande symtom eller fynd som inte uppfyller kriterier för SVF bör fortsatt utredning övervägas

Provtagningar

Laboratorieprover

 • Hb, leukocyter, differentialräkning, trombocyter

Komplikationer

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Relaterad information

Patientinformation

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.