Mastit, icke-amningsrelaterad

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Primär bedömning, utredning och behandling
 • Uppföljning efter utläkning

Se även Bröstcancer inklusive SVF.

Remiss till bilddiagnostik

 • För uppföljning efter utläkning

Remiss till amningsmottagning

 • Vid amningsrelaterad mastit

Remiss till bröstcentrum

 • Vid mastit som inte svarar på behandling
 • Vid misstänkt postoperativ infektion remiss till respektive opererande vårdgivare

Remiss till akutmottagning

 • Vid misstänkt abscess
 • Vid allmänpåverkan

Remissinnehåll

 • Relevant anamnes och status
 • Genomförd utredning och relevanta fynd
 • Effekt av eventuell given behandling
 • Information om eventuell bröstoperation

Bakgrund

Definition

Med mastit avses bröstinflammation med eller utan samtidig infektion. Infektionen är oftast orsakad av stafylokocker. Icke-amningsrelaterad mastit drabbar ofta yngre kvinnor som är rökare eller har kroniska sjukdomar såsom exempelvis diabetes mellitus. Infektionen kan utvecklas till en bröstabscess.

Utredning

Symtom

 • Ensidig svullnad, smärta, värmeökning och rodnad i bröstet
 • Feber
 • Vid bröstabscess: lokaliserad, kraftigt ömmande, buktande/fluktuerande resistens

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Riskfaktorer: rökning, andra sjukdomar
 • Nyligen bröstoperation

Status

 • Allmäntillstånd
 • Temp
 • Inspektion och palpation av bröstkörtlar bilateralt
 • Palpation av axillära lymfkörtlar bilateralt

Handläggning vid utredning

 • Ta CRP
 • Vid allmänpåverkan eller misstanke om bröstabscess ska patienten remitteras in akut
 • Vid behandling i primärvården odla från eventuellt sår på bröstet eller sekretion från bröstvårtan.

Diagnoskriterier

Mastit är en klinisk diagnos.

Differentialdiagnoser

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Behandla patient utan allmänpåverkan med perorala antibiotika
 • Smärtlindra med paracetamol och NSAID
 • Vid misstanke om abscess: remittera till akutmottagning för remiss till bilddiagnostik för ultraljud med/utan dränering
 • Vid hög feber, stegrat CRP och/eller allmänpåverkan: remittera till akutmottagning för ställningstagande till inläggning med i.v. antibiotika


OBS! Abscesser i bröst öppnas sällan kirurgiskt. Ultraljudsledd dränering är mindre besvärligt för patienten och ger ett bättre resultat än kirurgisk incision.

Vid ultraljudsledd inläggning av pigtaildränage ger bilddiagnostisk enhet patienten instruktioner om dränagespolning, samt sätter patienten i kontakt med Bröstcentrum för hjälp med avveckling och uppföljning.

Levnadsvanor

Rökstopp rekommenderas för att undvika recidiverande mastiter.

Omvårdnad

Vid ultraljudsledd inläggning av pigtaildränage sätter bilddiagnostisk enhet patienten i kontakt med Bröstcentrum för hjälp med avveckling och uppföljning.

Läkemedelsbehandling

 • Antibiotika: p.o. flukloxacillin 1 g x 3 i 10 dagar
 • Vid allergi: p.o. klindamycin 300 mg x 3 i 10 dagar

Kirurgisk behandling

OBS! Abscesser i bröst öppnas sällan kirurgiskt. Ultraljudsledd dränering är mindre besvärligt för patienten och ger ett bättre resultat än kirurgisk incision.

Uppföljning

Remiss till mammografienhet för kontrollundersökning med mammografi och/eller ultraljud efter sex till åtta veckor, för att utesluta underliggande malignitet. Frågeställningen är ”postmastitkontroll”.

Vid normal bilddiagnostik räcker det med telefonbesked till patienten.

Vid kvarstående knöl/symtom rekommenderas klinisk kontroll.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.