Pigment-, atypiska och dysplastiska nevi

Medicinskt område:
Hud och kön

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Screening av bruna fläckar med klinisk diagnos eller bedömning med avseende på benign/malign

Remiss till öppenvårdsmottagning hud

Remiss till hudspecialist. Om tillgång till teledermatologi finns görs detta i första hand.

Alla förändringar med misstanke på malignt melanom remitteras om inte primär excision med 2 mm marginal görs.

 • Patienter där diagnosen är oklar
 • Patienter med kliniskt avvikande nevi

Remissinnehåll

 • Trolig diagnos
 • Lesionens status storlek, färg och form samt lokalisation: förändringar över tid de senaste månaderna
 • Melanomhereditet och riskfaktorer

Om biopsi/excision visat malignt melanom, information enligt ovan samt:

 • PAD-kopia
 • Information om vilken åtgärd och marginal
 • Att patienten är informerad om diagnosen

Remissinstans avgörs av tjocklek och lokalisation, se nationellt vårdprogram Malignt melanom (2017, Regionalt Cancercentrum).

Remiss till kirurg om melanom tjockare än 1 mm och till plastikkirurg vid svåra lokalisationer.

Bakgrund

Riskfaktorer

 • Melanomhereditet
 • Stort antal nevi (över 100), speciellt med avvikande klinik (atypiska-dysplastiska)
 • Solkänslig hud (hudtyp I-II)
 • Upprepade akuta solskador

Utredning

Symtom

Pigmentnevi är alla förändringar som innehåller nevusceller i nästen. De bruna förändringar som saknar nevusceller kan ej utvecklas till melanom.

Pigmentnevi kommer framförallt under barnaåren med första tillväxtpeaken i och efter puberteten. Fullvuxna skandinaver har i vuxen ålder omkring 60 nevi. Tillväxten stimuleras av UV-ljus (solljus såväl som solarier). Nevi utvecklas långsamt genom livet för att i medelåldern avta och i seniet till och med försvinna.

Vanliga nevi

Börjar ofta som små mörka fläckar (junctionnevus) som under livet utvecklas och mognar ut till sammansatta (compound) och intradermala nevi (skäggvårtor). Som slutstadium kan en total regress ses eller en färglös restflik.

Atypiska (dysplastiska) nevi

Klinisk avvikande, ofta multipla, nevi som debuterar redan i puberteten med förhållandevis stort antal mångfacetterade pigmentförändringar. Dessa nevi tenderar att bli större än vanliga nevi och mer oregelbundna - "oroliga". Dessa patienter har i regel 100 nevi eller fler.

Blått nevus

Svartblå, ibland upphöjd pigmentfläck. Sitter vanligen på extremiteter och i ansiktet. Storlek från några millimeter till centimeter-stor. Kan vara svår att skilja från malignt melanom men är alltid välavgränsat mot omgivningen.

Maligna melanom

Utvecklas i mer än hälften av fallen från befintliga nevi. Kliniskt ses en snabb förändring av färgen, formen eller storleken av ett befintligt nevus eller ett snabbt tillväxande nytt nevus.

Behandling

Handläggning vid behandling

Vanliga nevi

Behöver inte åtgärdas. Patienten rekommenderas egenkontroll av nevi cirka 2 gånger årligen med tonvikt på nevi större än 5 mm. Snabb förändring i färg, form eller storlek (till exempel fördubbling av diametern på 3-6 månader) inger misstanke på melanomutveckling.

Observera! Återhållsamhet med excision av nevi hos unga på bålen som ej uppvisar misstanke på malignitetskriterier. Varje excision ger upphov till breddökat, ibland hypertrofiskt ärr som ofta upplevs som mycket missprydande. Om indikation föreligger avlägsnas nevi med ovalärexcision med 3 mm marginal och primärsutur. Alltid preparat till PAD. Det är kontraindicerat att destruera nevi med till exempel laser eller diatermi.

Atypiska (dysplastiska) nevi

Om den kliniska bilden är orolig och svårbedömd, rekommenderas remiss till hudspecialist för riskbedömning. Alltid remiss till hudspecialist vid misstanke på malignitetstecken. Alla nevi med histopatologisk dysplasi ska excideras radikalt. Om ett nevus är radikalt exciderat, oavsett dysplasigrad, räcker detta och ingen utvidgad excision krävs.

Gravt dysplastiskt nevus anmäls till Cancerregistret.

Maligna melanom

Omedelbar remiss till hudklinik. Misstänkta melanom excideras med förtur. Handläggning och uppföljning enligt nationellt vårdprogram Malignt melanom (2017, Regionalt Cancercentrum).

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.