Sköldkörtelrubbningar hos barn

Medicinskt område:
Barn och ungdomars hälsa

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Grundutredning enlig nedan.

Remiss till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)

Vid avvikande provsvar för bedömning och behandling, se under rubrik Utredning.

Remiss till barnendokrinologisk mottagning

  • Ta kontakt med barnendokrinolog direkt om barnet har sköldkörtelrubbning och är allmänpåverkat
  • Vid hypertyreos skrivs remiss direkt till barnendokrinolog

Remissinnehåll

  • Hereditet
  • Aktuella symtom
  • Provsvar (TSH, fritt T4, TPO och vid hypertyreos även TRAK)
  • Tillväxtkurva (BVC och skola) ska medfölja remissen, då det vid sjukdomar i sköldkörteln är av särskild vikt att bedöma även små avvikelser på vikt- och längdkurva

Bakgrund

Epidemiologi

Både hypo- och hypertyreos kan förekomma i alla åldrar men är vanligast hos flickor i tonåren. Hypotyreos är vanligare hos barn med Downs syndrom och Turners syndrom. Förvärvad hypotyreos är oftast autoimmun. Hypotyreos kan även vara jodbristorsakad (förekommer inte i Sverige).

Utredning

Symtom

Hypotyreos

Kongenital: Upptäcks via neonatal screening där förhöjt TSH upptäcks. De sällsynta fallen av central hypotyreos beroende på hypofysär svikt (lågt TSH med lågt fT4) fångas därför inte i screeningen.

Förvärvad: Dålig längdtillväxt tillsammans med lätt viktökning, försenad pubertet. ”Vuxensymtom” på hypotyreos som trötthet, frusenhet, förstoppning, torr hud, bradykardi och håravfall är ofta mindre uttalade hos barn och kan bli tydliga först retrospektivt efter substitution med sköldkörtelhormon.

Hypertyreos

Viktnedgång, takykardi, trötthet, muskelsvaghet, psykisk labilitet. Endokrin oftalmopati är ovanligt hos barn.

Laboratorieprover

Sjukdomar i sköldkörteln utreds med provtagning av TSH och fritt T4 samt kompletteras med antikroppsbestämning (anti-TPO och TRAK) och palpation av tyreoidea vid avvikande provsvar.

Schema för uppföljning vid avvikande provsvar

Provsvar

Åtgärd

Lågt TSH och förhöjt fT4

Vid provsvar som vid hypertyreos tas proverna om direkt och kompletteras med anti-TPO och TRAK. Remiss skrivs direkt till barnendokrinolog om provtagning fortsatt talar för hypertyreos.


Status kompletteras med inspektion av tyreoidea, registrering av vilopuls samt bedömning av tillväxtkurvans förlopp. BMI-utvecklingen kan vara upplysande avseende den kliniska signifikansen i

lab-avvikelserna.

TSH >10 oavsett övriga provsvar

Remiss till BUMM efter komplettering med prover (fritt T4, anti-TPO och TRAK) samt viktigt att bifoga tillväxtkurva.

TSH förhöjt men <10


TSH <5 och fT4 inom normalomådet: Om TPO-ak negativ kontroll efter ½ år. Om förhållandena då är stationära avslutas kontrollerna.


TSH 5-10 och fT4 inom normalområdet eller vid positiv TPO-ak: Kontroll av proverna inom 1-2 månader. Remiss till BUMM om TSH kvarstår tydligt förhöjt.


Då TPO-ak är positivt men fT4 och TSH är normala finns risk att på sikt utveckla hypotyreos varför det kan vara befogat med årliga kontroller av tyreoideavärden.


Obesitas medför vanligen lätt förhöjt TSH med normalt fT4: Då TSH <10 och TPO-ak neg kan ny kontroll göras efter ½ år. Om förhållandena då är stationära avslutas konrollerna. Då TPO-ak är positiv kontrolleras fT4 och TSH minst årligen för att bevaka eventuell utveckling mot hypotyreos. Remiss till BUMM om fT4 ligger nära eller nedanför nedre normalgränsen.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.