Syfilis

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Initial diagnostik och information till patienten.

Syfilis ingår i screening av gravida och blodgivare. Positiv syfilisserologi hos gravid person ska handläggas enligt riktlinjerna i Infpreg

Anmälan via SmiNet till Smittskydd Stockholm, Region Stockholm.

Remiss till öppenvårdsmottagning hud/venereologi

Syfilis ska alltid behandlas och utredas på venereologisk mottagning då den serologiska diagnostiken är svår att bedöma. Det kan till exempel vara svårt att avgöra utifrån serologin om det rör sig om en färsk syfilisinfektion eller om det är en genomgången och utläkt infektion.

Remittera enbart till venereologisk mottagning:

 • Sesam Huddinge. I TakeCare: H Sesam hud mott Karolinska Universitetssjukhuset eller
 • Sektion Hud med Sexuell hälsa, Ersta sjukhus (tillhör Karolinska Universitetssjukhuset). I TakeCare: Ersta Spec sexuell hälsa eller
 • Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset för män som har sex med män (MSM)

Om man får provsvar att patienten har en genomgången syfilis, konsultera specialistläkare på någon av mottagningarna ovan.

Smittspårning utförs av kurator på venereologisk mottagning eller på Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset.

Remissinnehåll

 • Symtomduration
 • Klinisk undersökning
 • Tidigare antibiotikabehandling
 • Serologisvar
 • Önskemål om eventuell behandling och smittspårning

Återremiss till husläkarmottagning

Remissinnehåll

 • Diagnos
 • Resultat av utredning och eventuell behandling samt om smittspårning utförts

Bakgrund

Epidemiologi

Förekommer hos män och kvinnor, i Sverige främst hos män som har sex med män. Incidensen har ökat kraftigt bland män som har sex med män sedan år 2000.

Tänk på att patienten även kan ha en hiv-infektion.

Blodprovet som påvisar syfilis blir positivt först 2-3 månader efter smittotillfället och kan vara negativt när patienten har den primära syfilislesionen.

Utredning

Symtom

Stadium 1: efter 2-8 veckor (vanligast)

Ett oömt sår (chanker) av varierande utseende och djup, på penis, i eller vid munnen, vaginalöppningen, slidan, rektum eller vid analöppningen. Ibland kan dessa sår dock vara riktigt ömma, framförallt vid sår i munhåla och ändtarm.

Stadium 2: ytterligare 3-6 veckor efter debut av primärsåret som ej alltid är läkt

Småprickigt till storfläckigt hudutslag över hela kroppen. Många har även utslag i handflator och på fotsulor. Feber, trötthet, glest håravfall, inte sällan leverpåverkan med förhöjda leverenzymer.

Tänk på syfilisprov vid oklar leverpåverkan.

Symtomen vid både stadium 1 och 2 försvinner så småningom även utan behandling och infektionen kan gå över i en latent fas.

Stadium 3: efter flera år

Kommer flera år efter stadium 1 och 2. Huvudvärk, trötthet, illamående (encefalitbild), nervsmärtor som kan komma 20-30 år senare i alla kroppens stora nerver, beroende på var spiroketerna har slagit sig ner i nervsystemet. Smärtorna följer dermatom som vid bältros, men behöver inte vara ensidiga.

Demensutveckling förekommer.

Observera!

 • Viktigt att efterfråga eventuell tidigare syfilisinfektion.
 • Syfilis kan ge symtom från alla organsystem (den stora imitatören).
 • Har patienten fått antibiotikabehandling av annan anledning kan det försena uppkomsten av de olika stadierna.
 • Herxheimer-reaktion – en del patienter med syfilis kan vid antibiotikabehandling få feberstegring och obehagskänsla i kroppen.
 • Infektion utan symtom är vanligt förekommande.

Handläggning vid utredning

Vid symtom tas alltid syfilisserologi. Serumantikroppar IgG och IgM enligt lab-remissen. Tolkning av provresultat är komplicerat. Rådgör alltid med en specialist på ovanstående kliniker eller laboratoriet.

Tänk på att metoder för laboratorieanalyser ibland ändras, vilket kan försvåra tolkning och jämförelse med eventuellt äldre prover.

Differentialdiagnoser

 • Herpessår (stadium 1)
 • Andra bakteriella sår (stadium 1)
 • Läkemedelsutslag (stadium 2)
 • Hand, foot and mouth disease (stadium 2)
 • Virusinfektioner med hudutslag (stadium 2)
 • Andra leversjukdomar (stadium 2)
 • Borrelia och andra encefaliter (stadium 3)

Behandling

Handläggning vid behandling

Behandling sker på specialistklinik.
Patienten måste komma på återbesök om läkaren säger det.
Se mer information om syfilis (Smittskydd Stockholm).

Förebyggande åtgärder

Patient som har syfilis får inte riskera att smitta någon. Säkrast är att patienten inte har samlag eller annan typ av sexuell kontakt innan läkaren säger att patienten är botad. Om patienten ändå har sex, måste hen berätta för sin partner att hen har syfilis samt måste använda skydd (kondom/femidom).

Läkemedelsbehandling

Långtidsverkande penicillin intramuskulärt vid stadium 1 och 2 eller intravenöst i stadium 3. Vid penicillinallergi ges doxycyklin.

Sjukskrivning

Ej nödvändig i okomplicerade fall.

Uppföljning

Uppföljning på specialistklinik under 1 år efter tidig syfilis och 2 år efter sen syfilis.

Relaterad information

Sesampärmen (Kunskapsstöd för vårdgivare).

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.