Synstörningar, akuta

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner. Tillägg framtagna av Region Stockholm anges tydligt i texten.

Vårdnivå och remissrutiner

Rött öga, ögonskador och skelning tas upp i andra vårdprogram, se medicinskt område Ögon.

Husläkarmottagning

 • Primär bedömning av patient som söker husläkarmottagning

Remiss till medicinsk akutmottagning

 • Vid plötsligt synfältsbortfall vid misstanke om cerebrovaskulär genes (stroke/TIA)

Remiss till ögonakut

Kontakta tjänstetelefon innan remittering kvällstid (kl. 16.00-08.00) och helger, om möjligt även dagtid.

 • Plötslig synförlust där retinalt vaskulär embolisering kan misstänkas
 • Ridåfenomen (misstänkt näthinneavlossning)
 • Misstänkt akut glaukom
 • Temporalisarterit (jättecellsarterit) med synpåverkan

Remiss till öppenvårdsmottagning ögon

 • Halvakut – nytillkomna flotterande prickar, fläckar eller streck med eller utan blixtar (glaskroppsavlossning, glaskroppsblödning)
 • Elektiv – diabetesretinopati, hyperopi hos barn <8 år, katarakt (synnedsättning ofta i kombination med bländningsbesvär), senil ”våt” maculadegeneration ("gula fläcken")

Remiss till optiker

 • Långsamt tilltagande bilateral synnedsättning
 • Refraktionsbesvär
 • Hyperopi eller myopi hos patient >8 år

Optiker har skyldighet skicka till ögonläkare om ej god synskärpa kan nås.

Bakgrund

Den här rekommendationen ger vägledning i det primära omhändertagandet av akuta synstörningar.

Riskfaktorer

Riskfaktorer för synstörning av cerebrovaskulär genes är:

 • Hjärt-kärlsjukdom
 • Diabetes
 • Rökning
 • Tidigare kardiovaskulär eller cerebrovaskulär händelse

Riskfaktorer för synstörning av annan orsak är:

 • Näthinneavlossning – närsynthet eller trauma
 • Glaskroppsblödning – diabetes, trauma eller samtidig näthinneavlossning
 • Optikusneurit vid exempelvis MS

Utredning

Symtom

För nedanstående tillstånd kan ett eller flera fenomen förekomma.

Cerebrovaskulär genes

 • Bilateral synpåverkan – kan vara tecken på stroke
 • Amaurosis fugax
 • Homonymt synfältsbortfall
 • Plötslig debut – smygande debut förekomma vid progressiv stroke
 • Synnedsättning – ibland övergående
 • Binokulärt dubbelseende
 • Huvudvärk

Retinalkärlsocklusion

 • Unilateral synförlust – plötslig (arteriell) eller mer utdragen (venös)
 • Amaurosis fugax
 • Blödningar i retina med eller utan mjuka exsudat samt med eller utan ödem
 • Vid grenvenstrombos segmentella näthinneförändringar
 • Nedsatt direkt pupillreaktion

Näthinneavlossning

 • Partiell synförlust
 • Ensidig
 • Gardinfenomen
 • Ljusblixtar och/eller prickar kan föregå avlossning

Grumling, avlossning eller blödning i glaskropp

 • Fläckar, prickar eller streck – rörliga eller stilla
 • Ljusblixtar
 • Suddig syn

Våt makuladegeneration

 • Tilltagande försämring av synskärpa
 • Raka linjer blir krokiga i centrala synfältet

Jättecellsarterit

 • Huvudvärk – ofta tinning eller nacke
 • Tuggsmärta
 • Allmänsymtom – trötthet, sjukdomskänsla
 • Partiell eller total ensidig synförlust kan förekomma
 • Ögonmuskelpares
 • Palpationsömhet tinningartärer
 • Vanligen hög SR/CRP

Optikusneurit

 • Unilateral
 • Nedsatt synskärpa och färgseende
 • Smärta vid ögonrörelse
 • Nedsatt direkt pupillreaktion

Akut glaukom

Tre fynd som tillsammans ofta föregår smärtan vid akut glaukom är:

 • Suddig syn
 • Disig kornea
 • Medelvid trögreagerande pupill

Komplikation i nyopererat öga

 • Partiell eller total synförlust
 • Kärlinjektion
 • Svullnad eller hematom periorbitalt
 • Ljuskänslighet
 • Störningar i röd reflex
 • Blödning i främre kammaren
 • Deformerad pupill

Anamnes

Vid synförlust

 • Debut – plötslig eller smygande
 • Duration – övergående eller varaktig
 • Utbredning – total eller partiell samt ena eller båda ögonen
 • Symtom – suddig syn, synfältsbortfall

Vid synfenomen

 • Ljusblixtar, fläckar eller prickar (rörliga eller stilla)
 • Gardin eller slöja, krokseende
 • Dunklare färger

Komplettera anamnesen med:

 • Dubbelseende binokulärt – cerebrovaskulär sjukdom eller ögonmuskelsjukdom, myasteni
 • Dubbelseende monokulärt – ögongenes som brytningsfel och katarakt
 • Smärta i nyopererat öga
 • Trauma
 • Huvudvärk
 • Muskelvärk eller muskelsvaghet
 • Riskfaktorer
 • Andra sjukdomar

Status

 • Hjärt-kärlstatus inklusive blodtryck
 • Ögon – röd reflex i genomfallande ljus
 • Synskärpa
 • Neurologi – pupillstorlek och reaktion, synfältsundersökning enligt Donders, ögonmotorik
 • Palpation av temporalisartärer

Handläggning vid utredning

 • Värdera klinisk bild utifrån symtom, anamnes och undersökningsfynd och bedöm trolig orsak.
 • Misstänkt retinalt vaskulär och cerebrovaskulär genes bör bedömas akut inom specialiserad vård.
 • Övriga tillstånd bör bedömas akut eller skyndsamt av ögonläkare.
 • Samråd med specialiserad vård vid behov.

Följande tillstånd kan handläggas enligt separata rekommendationer:

 • Jättecellsarterit
 • Rött öga med smärta – exempelvis keratit eller sklerit
 • Ögonskador – exempelvis kemiska eller traumatiska

Laboratorieprover

 • Överväg CRP, SR och p-glukos

Behandling

Behandling ges utifrån specifik diagnos.

Patientinformation

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.