Testikelcancer SVF

Medicinskt område:
Cancersjukdomar

Standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke, SVF

Följande fynd ska föranleda misstanke

 • Palpabel knöl i testikeln (ger omedelbart välgrundad misstanke)
 • Förändring av storlek eller konsistens på testikel
 • Smärta, obehag eller tyngdkänsla i testikel utan annan uppenbar förklaring
 • Misstänkt bitestikelinflammation där symtomen kvarstår efter tre veckor trots behandling
 • Nytillkommen bröstkörtelförstoring utan annan uppenbar förklaring

Vid misstanke ska följande utföras

 • Klinisk undersökning med grundlig undersökning av testiklarna
 • Vid nytillkommen bröstkörtelförstoring utan annan uppenbar förklaring: beta-hCG (humant choriongonadotropin)
 • Vid kvarstående misstanke eller oklara fynd ska patienten remitteras till ultraljud

Remissen till ultraljud ska innehålla

 • Anamnes, ange särskilt symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke, företagen utredning, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter till patienten inklusive mobiltelefonnummer
 • Direktnummer till bemannad tjänstetelefon till inremitterande/vårdcentralen

Svaret ska skyndsamt tas om hand. Om den diagnostiska undersökningen ger välgrundad misstanke ska patienten remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd:

 • Palpabel knöl i testikeln
 • Testikeltumör påvisad vid bilddiagnostik
 • Förhöjt AFP som inte förklaras av leversjukdom
 • Förhöjt beta-hCG
 • Histopatologiskt fynd talande för germinalcellscancer
 • Fynd vid diagnostisk ultraljudsundersökning enligt ovan

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Vid radiologiska eller kliniska tecken på omfattande metastasering eller vid mycket höga tumörmarkörnivåer (AFP (alfa-fetoprotein) och beta-hCG) ska regionansvarig uroonkolog vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna, kontaktas omgående och patienten ska handläggas akut.

Resursläkare, Uro-onkologiska sektionen, telefon: 073-699 4374 eller via växeln: 08-517 700 00

Remissinnehåll

 • Anamnes, ange särskilt symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke, företagen utredning, allmäntillstånd och samsjuklighet, tidigare sjukdomar och behandlingar, läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia), social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter till patienten inklusive aktuella mobiltelefonnummer
 • Direktnummer till bemannad tjänstetelefon till inremitterande/vårdcentralen

Remissen skickas till

Urologisk klinik vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna eller Huddinge, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus eller S:t Görans sjukhus

Inför remiss till utredning, informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
 • samt dela ut skriftlig information till patienten: Patientinformation på svenska och flera andra språk för utskrift

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Till Cancerrådgivningen kan även vårdgivare vända sig med frågor som rör biverkningar från olika typer av cancerbehandlingar samt frågor gällande symtom som skulle kunna vara ett återfall.

Källa: Regionalt Cancercentrum

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.