Urinblåse- och urinvägscancer SVF

Medicinskt område:
Cancersjukdomar

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner. Tillägg framtagna av Region Stockholm anges tydligt i texten.

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Primär bedömning av patient som söker primärvård
 • Utredning av icke urologiska bifynd som upptäckts vid CT njurar/urinvägar via urolog
 • Uppföljning av vissa patienter som får palliativ behandling

Remiss till öppenvårdsmottagning urologi

 • Vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp, innefattande CT njurar/urinvägar följt av cystoskopi

Remiss till akutsjukvård

 • Vid pågående omfattande makroskopisk hematuri
 • Vid urinstopp

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd:

 • Makroskopisk hematuri (vid ett eller flera tillfällen) hos individer äldre än 50 år
 • Misstanke om urinblåsecancer eller tumör i övre urinvägarna vid bilddiagnostik eller cystoskopi i samband med annan utredning

Observera att bakteriuri eller blodförtunnande medicinering inte minskar sannolikheten för att individer med makroskopisk hematuri enligt definitionerna ovan har en bakomliggande urinblåsecancer.

Makroskopisk hematuri hos personer under 50 år ska i de flesta fall utredas vidare men inte inom SVF. Kvinnor som är 40 år eller yngre med makroskopisk hematuri vid förstagångs cystit och som blir symtomfria på behandling, behöver dock inte utredas.

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart lämna kreatinin och remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. (Urologen ansvarar för CT-utredningen).

Remissinnehåll vid SVF

 • Anamnes, ange särskilt symtom som ligger till grund för den välgrundade misstanken
 • Samsjuklighet, särskilt diabetes och allergier (notera särskilt allergi eller ej mot kontrastvätska samt att metformin ska utsättas i samband med CT-undersökning)
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt antikoagulantia och metformin)
 • Längd och vikt
 • Aktuellt kreatinin
 • Social situation samt eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter till patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Remissen skickas till

Urologiska öppenvårdsmottagningar inom vårdval urologi, se Vårdgivarguiden

Inför remiss till utredning, informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • Att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
 • samt dela ut skriftlig information till patienten, se länk:
  Patientinformation på svenska och flera andra språk för utskrift

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Till Cancerrådgivningen kan även vårdgivare vända sig med frågor som rör biverkningar från olika typer av cancerbehandlingar samt frågor gällande symtom som skulle kunna vara ett återfall.

Källa: Regionalt Cancercentrum

Bakgrund

Standardiserat vårdförlopp

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Det standardiserade vårdförloppet gäller urotelial cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör.

Definition

Urotelial cancer kan manifestera sig i hela urinvägarna från njurbäcken till uretra, men urinblåsecancer är vanligast.

Epidemiologi

Incidensen i Sverige ligger på 3.200 fall per år. Makroskopisk hematuri är debutsymtom hos 75 procent av alla patienter med blåscancer.

Könsfördelningen mellan män och kvinnor är ungefär 3:1. Medianåldern vid insjuknande i Sverige är 75 år.

Riskfaktorer

Vanligaste riskfaktorerna i Sverige är:

 • Rökning (viktigaste riskfaktorn)
 • Exponering för kemiska substanser (aromatiska aminer) och förbränningsgaser
 • Familjär ansamling, särskilt vid Lynchs syndrom
 • Tidigare strålbehandling över bäckenområdet

Utredning

Symtom som ger välgrundad misstanke

Makroskopisk hematuri (vid ett eller flera tillfällen) hos personer som är 50 år eller äldre.

Andra symtom

Andra symtom som kan förekomma utifrån lokalisation är:

 • Irritativa symtom med trängningar, dysuri och smärta vid miktion
 • Upprepade urinvägsinfektioner
 • Flanksmärta

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Rökning
 • Hematuri – debut? Förekomst av koagler?
 • Blodförtunnande mediciner

Status

 • Bukstatus
 • Lymfkörtlar – palpation av ljumskar
 • Prostata – palpation

Laboratorieprover

 • Kreatinin (inför DT)
 • Överväg temp, urinsticka och urinodling

Handläggning vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid minst ett av följande:

 • Makroskopisk hematuri (vid ett eller flera tillfällen) hos personer som är 50 år eller äldre
 • Misstanke om urinblåsecancer eller tumör i övre urinvägarna vid bilddiagnostik

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss. Blodförtunnande medicinering, bakterieuri eller misstänkt urinvägsinfektion ändrar inte handläggningen.

Patient som redan har utretts enligt SVF men som inom ett år uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke igen ska ingå i SVF men med individuellt planerad utredning.

Fortsatt handläggning

Makroskopisk hematuri hos personer under 50 år ska i de flesta fall utredas vidare men inte inom SVF. Kvinnor som är 40 år eller yngre med makroskopisk hematuri vid förstagångs cystit och som blir symtomfria på behandling, behöver dock inte utredas.

Differentialdiagnoser

De vanligaste godartade sjukdomarna som kan ge makroskopisk hematuri är:

 • Sten i urinvägarna
 • Godartad prostataförstoring
 • Urinvägsinfektion
 • Förträngning i urinröret

Komplikationer

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Relaterad information

Patientinformation

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.