Astma - akut hos barn och ungdomar

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Allmänna principer

Lugn och ro, lämna inte barnet ensamt.

Syrgas

  • Var frikostig med syrgas till alla som är påverkade
  • Mät SaO2 om möjligt. Vid SaO2 under 90% ges anfuktad syrgas på mask/tratt (5/10 liter/min)

Vätska

Vid måttliga till svåra astmabesvär är det viktigt att ge rikligt med vätska, per os (vätskelista) alternativ intravenöst.

Remiss till barnakutmottagning

Eventuell inläggning:

  • Om patienten inte förbättras avsevärt av given behandling eller
  • Om besvären återkommer inom två till tre timmar

Remissinnehåll

  • Relevant sjukhistoria
  • Aktuella symtom
  • Aktuella läkemedel
  • Resultat av eventuell akut utredning
  • Resultat av prövad akut behandling

Utredning

Symtom

symtom

Symtom

Svår akut obstruktivitet

Lindrig-måttlig akut obstruktivitet

Förbättringstecken

SaO2

<92%

>= 92%

>94%

Allmän-
tillstånd

Påverkat AT i vila. Andfådd, svårt att prata, kan vara svår att få kontakt med. Vill sitta och inte ligga. Vid mycket svår astma är barnet oroligt, kallsvettigt och trött.

Kan prata obehindrat. Barnet är opåverkat i vila. Leker och rör sig normalt eller med korta vilopauser.

Opåverkat allmäntillstånd.

Puls
OBS! ß2-dos före kan ge takykardi!

6 mån-2 år: >140/min
2-5 år: >140/min
>5 år: >125/min 

6 mån-2 år: <140/min
2-5 år: <140/min
>5 år: <125/min

Sjunkit.

Andnings-frekvens6 mån-2 år: >50/min
2-5 år: >40/min
>5 år: >30/min

6 mån-2 år: <50/min
2-5 år: <40/min
>5 år: <30/min

6 mån-2 år: <40/min
2-5 år: <30/min
>5 år: <20/min

Auskultation

Rikligt med ronki, hörs även på distans. Kraftigt pressat expirium eller tyst ytlig andning med kraftiga indragningar. Försvagade andningsljud är ett allvarligt tecken.

Expiratoriska ronki vid forcerad expiration. Lätt förlängt expirium. Lätta/måttliga indragningar.

Minskat förlängt expirium med minskande ronki eller större andningsdjup med initialt ökade ronki.

Behandling

Läkemedelsbehandling

läkemedelsbehandling

Behandling

Svår akut obstruktivitet

Lindrig-måttlig akut obstruktivitet

Syrgas

Ge syrgas via mask/tratt
5 resp. 10 liter/minut om SaO2 <90%.


Spray Beta-2-agonist i spacer

Se instruktionsfilm


Spray och andningsbehållare: Spray Airomir.
6 mån-2 år: 4 separata puffar.
2-5 år: 6 separata puffar.
Behandlingen kan vid behov upprepas 2-3 ggr var 20:e minut under första timmen, därefter glesare beroende på behandlingssvar.

eller

läkemedelsbehandling

Beta-2-agonist i nebulisator
helst med syrgas (salbutamol)

­5 mg/ml.

Inhalera alltid i första hand via munstycke och i övriga fall flöda med mask eller slang 1 cm från näsa och mun.

Inhalation Aiolos
6 mån-5 år: 0,5 ml (2,5 mg salbutamol) + NaCl 1,5 ml
>5 år: 1 ml (5 mg salbutamol) + NaCl 1 ml.

Inhalation Maxin
2 ml (10 mg salbutamol). Inhalera i 2 minuter. Inhalationstiden är lika oavsett ålder/storlek på barnet.

OBS! Undantag är barn som klarar att använda munstycke och väger <20 kg. Halvera då tiden.

Samma.

Kortison

Ge T Betapred
6 mån-5 år: 6 tabletter
>5 år: 10 tabletter

Överväg T Betapred:
6 mån-5 år: 6 tabletter
>5 år: 10 tabletter

fortsatt handläggning

Fortsatt handläggning

Svår akut obstruktivitet

Lindrig-måttlig akut obstruktivitet

Upprepa Beta-2-agonist behandling efter 15-30 minuter och planera överföring till akutmottagning med ambulans.

Om bra svar, upprepa
eventuellt Beta-2-agonist-

behandling efter 15-30 minuter. Om status är stabilt närmaste timmarna, överväg hemgång med observation och behandling i hemmet.


Om tveksamt eller dåligt

svar på upprepad

inhalationsbehandling

(och eventuell peroral kortisonbehandling) skrivs

remiss till akutmottagning. Ett alternativ är att göra en ny bedömning efter ett par timmar.

Övrigt

övrigt

Svår akut obstruktivitet

Lindrig-måttlig akut obstruktivitet

Stanna hos patienten, ge fortsatt syrgas och inhalation i ambulans vid behov.


Vid hemgång ges skriftlig information.

Planera för uppföljning inom något till några dygn.

Uppföljning

Vid hemgång bör man planera för uppföljning inom något-några dygn. Ett barn med akut astma/obstruktiva besvär är inte färdigbehandlat förrän man bestämt hur och när uppföljning ska ske.

Åtgärder vid anafylaxi

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.