Astma - akut hos vuxna

Uppdatering under covid-19-pandemin:

Använd Spacer vid behandling av astma/KOL på mottagningen, ej nebulisator. Nebulisatorer är aerosolbildande vilket ökar risk för smittöverföring. Spacer L'espace och Vortex kan autoklaveras, Optichamber rengörs med väteperoxid.

Behandling

Allmäntillstånd, andningsfrekvens, saturation och PEF kan användas som mått på besvär och behandlingseffekt.

Akut behandling

  1. Syrgas - alltid till påverkad patient, 5-6 l/min eller för att uppnå saturation >90% (1-2 liter/minut vid KOL eller respiratorisk insufficiens).
  2. Inhalation av högdos beta 2-stimulerare
    I första hand: via spacer, salbutamolspray (Airomir 0,1 mg/dos), 10-15 doser, eventuellt i kombination med Ipratropiumspray (Atrovent 20 mikrogram/dos), 4 doser.
    I andra hand: via nebulisator, salbutamol 5-10 mg, eventuellt i kombination med ipratropium 0,5 mg.
  3. Steroider, till exempel betametason (Betapred) 10 tabletter (5 mg) eller prednisolon 30-60 mg som engångsdos och därefter i regel en prednisolonkur 5 mg, 4-8 tabletter i 5-7 dagar.
  4. Vid svårt anfall (allmänpåverkad, saturation <90%) och där patient ej orkar inhalera:
    Injektion Bricanyl, 0,25-0,5 mg subkutant

Upprepa ovanstående inhalationer var 20:e minut vid otillräcklig förbättring.

Om patienten förbättras, subjektivt såväl som objektivt: Hem med fyrdubblad dos inhalationssteroider, eventuellt tillägg av steroidkur enligt punkt 3 ovan och uppföljning hos ordinarie läkare.

Om de obstruktiva besvären kvarstår trots ovanstående: Transport till sjukhus. Patienten bör ha en intravenös infart, syrgasbehandling och övervakning under transport.

Det här akutavsnittet är en bilaga till vårdprogrammet Astma hos vuxna

Om innehållet

Författare: Anne Geborek, överläkare, Lung-Allergisektionen, Södersjukhuset, Astrid Sjöström, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Ringen, Jenni Viitala, specialist i allmänmedicin, Lisebergs vårdcentral, Ove Oksvold, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Slussen, Katarina Perlhagen, specialist i allmänmedicin, Boo vårdcentral

Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för lung- och allergisjukdomar: Giovanni Ferrara, ordf, november 2018

Region Stockholms läkemedelskommitté, expertgruppen för luftvägs- och allergisjukdomar: Michael Runold, ordf, november 2018

Uppdaterat enligt Kloka listan: Januari 2023

Publicerat:

Uppdaterat: