Astma - akut hos vuxna

Behandling

Allmäntillstånd, andningsfrekvens, saturation och PEF kan användas som mått på besvär och behandlingseffekt.

Akut behandling

  1. Syrgas - alltid till påverkad patient, 5-6 l/min eller för att uppnå saturation >90% (1-2 liter/minut vid KOL eller respiratorisk insufficiens).
  2. Inhalation av högdos beta 2-stimulerare
    I första hand: via spacer, salbutamolspray (Airomir 0,1 mg/dos), 10-15 doser, eventuellt i kombination med Ipratropiumspray (Atrovent 20 mikrogram/dos), 4 doser.
    I andra hand: via nebulisator, salbutamol 5-10 mg, eventuellt i kombination med ipratropium 0,5 mg.
  3. Steroider, engångsdos betametason (Betapred) 5 mg (10 st x 0,5 mg) eller prednisolon 50 mg (10 st x 5 mg). Därefter kur med prednisolon 5 mg (alternativt betametason 0,5 mg) 6 tabletter dagligen i 5 dagar. Välj prednisolon till gravida.
  4. Vid svårt anfall (allmänpåverkad, saturation <90%) och där patient ej orkar inhalera:
    Injektion terbutalin (Bricanyl), 0,25-0,5 mg subkutant eller långsamt iv spätt till 10 ml i NaCl.

Upprepa ovanstående inhalationer var 20:e minut vid otillräcklig förbättring.

Om patienten förbättras, subjektivt såväl som objektivt: Säkerställ rätt inhalationsteknik och ge skriftlig behandlingsplan enligt vårdprogrammet Astma hos vuxna. Hem med fyrdubblad dos inhalationssteroider, eventuellt tillägg av steroidkur enligt punkt 3 ovan och uppföljning inom 6 veckor hos läkare.

Om de obstruktiva besvären kvarstår trots ovanstående: Transport till sjukhus. Patienten bör ha en intravenös infart, syrgasbehandling och övervakning under transport.

Det här akutavsnittet är en bilaga till vårdprogrammet Astma hos vuxna

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.