Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Anamnes
 • Status
 • Röntgen hypofarynx/esofagus i vissa fall
 • Uppföljning av patienter med PEG

Remiss till öppenvårdsmottagning öron-näsa-hals eller foniatri

 • Vid oklarhet om diagnos
 • Vid tydliga esofageala symtom (till exempel kräkning direkt efter sväljning, illamående, stoppkänsla bakom bröstbenet, dryck går bra att svälja men fastare föda går inte)
 • Vid heshet, smärta i svalget, smärta vid sväljning eller att tuggan fastnar efter en i övrigt normal sväljning

Remiss för röntgenundersökning

 • Hypofarynx/esofagus

Remiss till logoped

 • För funktionell undersökning av patienter som har en diagnos som kan förklara sväljningssvårigheter
 • För behandling av orofaryngeala sväljsvårigheter
 • För utredning och behandling av samtidig dysartri (otydligt tal)

Remiss till dietist

 • För bedömning av nutritionstillståndet (status) samt behov av energi och näring
 • För rådgivning och behandling med konsistensanpassad kost
 • För förskrivning av specialprodukter (kosttillägg, förtjockningsmedel, berikning)
 • Vid viktförändring - även hos patienter med PEG-sond - för att ordinera adekvat mängd näring (enteral och oral)

Remiss till tandläkare

 • Smärtor i munnen
 • Uppenbart trasiga och lösa tänder
 • Bedömning av salivation
 • Dåligt sittande tandproteser

Remiss till tandhygienist

 • Problem med rengöring av munhålan
 • Beläggningar, gingivit, infektioner
 • Muntorrhet

Remissinnehåll

 • Subjektiva besvär (typ och grad)
 • Debut av symtom/besvär, förändring över tid
 • Viktförändring över tid
 • BMI
 • Eventuella röntgenresultat
 • Kliniska fynd
 • Övriga sjukdomar
 • Förekomst av reflux
 • Medicinering
 • Lunginflammationer, lungsjukdom
 • Typ av boende/social situation
 • Övriga relevanta anamnes- och statusfynd

Remiss till akutmottagning

Barn till och med 14 år till Astrid Lindgren Barnsjukhus, Karolinska Solna.

Barn över 15 år och vuxna till ÖNH-akuten, Karolinska Huddinge.

 • Vid sväljstopp
 • Uttalad viktnedgång senaste 6 månaderna och omedelbar kräkning efter sväljförsök
 • Vid misstanke om sväljningssvårigheter orsakade av akut stroke (till exempel sväljningssvårigheter i kombination med yrsel, heshet)

Bakgrund

Epidemiologi

Cirka 8 procent av befolkningen beräknas ha någon grad av dysfagi och 1,3 procent har medelsvår-svår manifest dysfagi. Inom kommunal äldreomsorg beräknas upp till cirka 80 procent av de boende ha dysfagi i någon grad.

Efter akut stroke får upp till 50 procent av patienterna dysfagi, det vill säga cirka 2 500-3 000 patienter i Region Stockholm varje år får dysfagi efter akut stroke. Kvarstående dysfagi efter stroke beräknas till 7 procent av alla som drabbas av stroke. Uppskattningsvis tillkommer varje år 175-210 patienter med kvarstående dysfagi efter stroke.

Vid neurologisk sjukdom (ALS, MS, Parkinsons sjukdom) får mellan 40-90 procent dysfagi. I framskridna skeden av ALS och Parkinsons sjukdom har de flesta av patienterna oftast betydande sväljsvårigheter.

Patienter med tumörsjukdomar i munhåla och svalg (cirka 300/år i Region Stockholm) får ofta bestående dysfagi efter kirurgi och/eller strålbehandling).

Etiologi

 • Neurologisk påverkan eller sjukdom, förvärvad hjärnskada, stroke, Parkinsons sjukdom, MS, ALS mm
 • Demensjukdomar
 • Medfödda eller tidigt förvärvade skador/sjukdomar med neurologisk påverkan, till exempel cerebral pares, asfyxi, Downs syndrom eller andra syndrom
 • Inflammation eller tumörer i munhåla/svalg samt som restsymtom efter tumörkirurgi/strålbehandling
 • Förträngning i matstrupen (tumör, striktur, web, sår, ärr)
 • Motorikstörning i matstrupen (tertiära kontraktioner, retroperistaltik, nutcracker esofagus, achalasi)
 • Esofagit
 • Störning i passagen mellan svalget och matstrupen (cricofaryngéusspasm)
 • Divertiklar i svalg (Zenkers divertikel) och matstrupe
 • Kronisk reflux
 • Reumatologiska sjukdomar (till exempel Sjögrens syndrom)
 • Muntorrhet
 • Nedsatt tandstatus och käkledsproblematik
 • Multisjuka
 • Mediciner som ger extrapyramidala symtom som biverkan (till exempel litium och annan antipsykotisk medicin)
 • Respiratorisk insufficiens (till exempel vid lungsjukdom som KOL eller neuromuskulära sjukdomar)
 • Sänkt vakenhetsgrad
 • Många mediciner
 • Whiplashskada
 • Gastrointestostinala sjukdomar
 • Medfödda hjärtfel hos barn

Utredning

Symtom

 • Ofrivillig viktnedgång
 • Svårt att tugga
 • Svårt att svälja
 • Frekventa felsväljningar
 • Hosta vid måltid
 • Upprepade pneumonier av oklar genes
 • Andningspåverkan efter måltid
 • Lång tidsåtgång vid måltid
 • Kräkning efter måltid, ej relaterat till akut infektion
 • Upplevelse av stopp i halsen
 • Sväljer upprepade gånger för varje tugga
 • Läckage ut genom mun eller näsa vid måltid
 • Lång latens från det att maten kommer i munnen tills man har svalt
 • Förändrad kost på grund av svårigheter att äta och dricka

Hos barn

 • Failure to thrive, uppfödningssvårigheter
 • Amningssvårigheter
 • Svårt att övergå till andra konsistenser

Bilddiagnostik

 • Hypofarynx/esofagusröntgen
 • Videoradiografisk sväljröntgen med flera olika konsistenser. Samarbete logoped/röntgenläkare

Undersökningar

Sker ofta polikliniskt, men kan även utföras då patienten är inneliggande av någon anledning.

 • FUS (fiberskopisk undersökning av sväljningen). Utförs av foniater eller specialutbildad logoped
 • Bedsidebedömning/icke-instrumentell sväljundersökning av logoped
 • Kost-/vätskeregistrering
 • Esofagoskopi i lokalanestesi - eller vid misstanke om hypofarynx-/ esofagusförträngning - hypofaryngoskopi/ esofagoskopi med stelt endoskop

Differentialdiagnoser

 • Nedsatt aptit av annan anledning (till exempel sjukdom, medicinering)
 • Frivillig viktnedgång
 • Ätstörning
 • Svårigheter att äta på grund av nedsatt ork/nedsatt allmäntillstånd

Behandling

Egenvård

Dietist

 • Bedömning av energibehov
 • Tillgodose att intaget av energi- och näringsämnen blir optimalt, samt åtgärda viktförlust
 • Råd om konsistensanpassning
 • Se till att patient/anhörig/närstående får hjälp med konsistensanpassning samt tillgång till specialprodukter via landstingsbidrag.

Logoped

 • Sväljträning, instruktion i sväljteknik
 • Utprovning av konsistens på mat och dryck
 • Information och instruktioner kring sväljning och ätande till patient/anhörig/vårdpersonal

Nutrition

 • I förekommande fall: Införande av alternativ nutrition (nasogastrisk sond, PEG, parenteral nutrition)

Läkemedelsbehandling

 • Refluxbehandling vid behov

Kirurgisk behandling

 • I förekommande fall: Kirurgi - m cricofaryngéus, esophagus

Uppföljning

Patient med PEG följs upp av allmänläkare:

 • Efter 3 månader kan man byta ut slangen mot en knapp - remiss till gastromottagningen
 • Kontrollera att patienten är viktstabil
 • Initiera ny utredning innan PEG dras

Komplikationer

 • Luftvägsbesvär (rosslig/gurglig, tungandad)
 • Besvär med slem i munhåla, svalg och luftrör
 • Aspirationspneumoni
 • Viktnedgång
 • Malnutrition
 • Dehydrering
 • Svårigheter att ta sin medicin
 • Nedsatt förmåga för kroppen att ta upp medicinen
 • Sociala konsekvenser (isolering, nedsatt matlust)

Om innehållet

Författare: Sanna Holstein Jansson, leg. logoped, Per-Åke Lindestad, överläkare, docent, Maria Juslin, leg. tandhygienist, Louise Britse, leg. dietist, Gerd Faxén-Irving, leg. dietist och med. dr

Granskare: Pierre Bergensand, distriktsläkare, Stuvsta vårdcentral

Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för öron-, näs- och halssjukdomar: Mats Holmström, ordf, mars 2016

Publicerat:

Uppdaterat: