Lentigo solaris

-simplex, -maligna och -maligna melanom

Medicinskt område:
Hud och kön

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Lentigo och lentigo solaris kan bedömas inom primärvården.

Lentigo maligna och lentigo maligna melanom handläggs enligt standardiserat vårdförlopp för malignt melanom. Bifoga gärna ett foto med remissen.

Bakgrund

Epidemiologi

  • Lentigo maligna troligtvis stor underrapportering, så därför inga säkra uppgifter om antalet
  • Upp till 50 procents risk för övergång till lentigo maligna melanom
  • Lentigo maligna melanom utgör cirka 7 procent av alla maligna melanom

Riskfaktorer

  • Solexponering
  • Ökande ålder

Utredning

Symtom

Lentigo solaris eller benign aktinisk lentigo: "Åldersfläck”, jämt ljusbrun, oftast skarpt avgränsad kant, sitter på solexponerad hud. Ibland föregångare till seborroisk keratos. Oftast >5 millimeter upp till flera centimeter stor.

Lentigo simplex: Liten platt eller lätt upphöjd mörkbrun-svart pigmentfläck med välavgränsad, ibland taggig kant. Ofta föregångare till pigmentnevus.

Lentigo maligna: Solexponerade områden hos äldre oftast >60-65 åå. 90 procent sitter i ansiktet. Spräcklig, ofta en till flera centimeter stor. Växer långsamt under många år. Lentigo maligna är den extremt långa in situ-fasen av melanom på solexponerad hud.

Lentigo maligna melanom: Ser ofta ut som lentigo maligna men är ibland ojämnt upphöjda.

Lentigo maligna och lentigo maligna melanom kan vara amelanotiska, som en rodnad, lätt upphöjd, eksemlik fläck eller knottra.

Se bildbilagor Kliniska melanomfall med dermatoskopi (pdf) och Melanom hos äldre (Cancercentrum).

Handläggning vid utredning

Vid stark misstanke, remittera patienten enligt riktlinjerna i vårdprogrammet Malignt melanom.

Flera biopsier behöver oftast tas och med vägledning av dermatoskopi.

Differentialdiagnos

  • Nevi
  • Lentigo solaris
  • Tunna seborroiska keratoser
  • Utredning

Behandling

Vanliga nevi

Behöver inte åtgärdas. Patienten rekommenderas egenkontroll av nevi cirka 2 gånger årligen med tonvikt på nevi större än 5 mm. Snabb förändring i färg, form eller storlek (till exempel fördubbling av diametern på 3-6 månader) inger misstanke på melanomutveckling.

OBS! Återhållsamhet med excision av nevi hos unga på bålen som ej uppvisar misstanke på malignitetskriterier. Varje excision ger upphov till breddökat, ibland hypertrofiskt ärr som ofta upplevs som mycket missprydande. Om indikation föreligger avlägsnas nevi med ovalärexcision med 3 mm marginal och primärsutur. Alltid preparat till PAD. Det är kontraindicerat att destruera nevi med till exempel laser eller diatermi.

Atypiska (dysplastiska) nevi

Om den kliniska bilden är orolig och svårbedömd, rekommenderas remiss till hudspecialist för riskbedömning. Alltid remiss till hudspecialist vid misstanke på malignitetstecken. Alla nevi med histopatologisk dysplasi ska excideras radikalt. Om ett nevus är radikalt exciderat, oavsett dysplasigrad, räcker detta och ingen utvidgad excision krävs.

Gravt dysplastiskt nevus anmäls till Cancerregistret.

Maligna melanom

Omedelbar remiss till hudklinik. Misstänkta melanom excideras med förtur. Handläggning och uppföljning enligt nationellt vårdprogram Malignt melanom (2017), Regionalt Cancercentrum.

Uppföljning

Årligen. När lentigo maligna är färdigbehandlad avskrivs patienten i regel efter avslutande kontrollbesök.

Komplikationer

Lentigo simplex: Inga.

Lentigo solaris: Kan övergå i seborroisk keratos.

Lentigo maligna: Kan utvecklas till lentigo maligna melanom.

Ökad risk för lokala återfall då lentigo maligna har ett diffust och svåravgränsat växtsätt i periferin.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.