Nokturi

Medicinskt område:
Urinvägssjukdomar

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Nokturi är ett tillstånd då man vaknar en eller flera gånger under natten på grund av urinträngningar, där varje blåstömning föregås och efterföljs av sömn.

Remissinnehåll

 • Urinretention
 • Tidigare genomgången prostatakirurgi (som kan tänkas ha givit striktur)
 • Upprepad UVI
 • Förhöjt S-kreatinin
 • Uttalade symtom
 • Övervägande lagringssymtom
 • Palpatorisk cancermisstanke
 • Avvikande PSA
 • Hematuri, alltid vid makroskopisk hematuri. Mikroskopisk hematuri utan
 • andra symtom från urinvägarna utreds inte
 • Insättande av desmopressin

Bakgrund

Nokturi är ett tillstånd då man vaknar en eller flera gånger under natten på grund av urinträngningar, där varje blåstömning föregås och efterföljs av sömn.

Nokturi är underdiagnosticerat och kan leda till kronisk sömnbrist.

Definition

Definition enligt ICS (International Continence Society)

 • Normalt: 1,2-2,0 l urin/dygn fördelat på 4-8 miktioner
 • >2,8 l betraktas som polyuri
 • Nattlig polyuri: >1/3 av hela dygnets urinvolym produceras på natten, inklusive första morgonurinen

Epidemiologi

Prevalens

 • I ålder 20-30 år: Kvinnor 20-44 procent och män 11-35 procent
 • Ökande med ökande ålder
 • I ålder 70-80 år: Kvinnor 74-77 procent och män 69-93 procent

(Metaanalys 43 artiklar, Ruud Bosch 2010)

Riskfaktorer

Utredning

Symtom

 • Miktion en till flera gånger per natt.
 • Nattlig polyuri: >1/3 av dygnets urinvolym produceras under natten

Anamnes

 • Förstoppning
 • Vätskeintag
 • Sömnapné
 • Bakomliggande sjukdom

Status

 • Män: Prostatapalpation
 • Kvinnor: Gynekologisk undersökning

Laboratorieprover

 • Urinsticka, urinodling
 • Elektrolytstatus inklusive kreatinin
 • Glukos

Undersökningar

 • Residualurinmätning

Egenmätning

 • Dryck- och urinmätningslista, 2 dygn
 • Tidsmiktion (män)
 • IPSS (män)

Här finns blanketter för olika mätningar att skriva ut (Nikola.nu)

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Eventuell bakomliggande sjukdom behandlas
 • Nattlig polyuri: Remiss urolog/gynekolog för övervägande av desmopressinbehandling
 • Livsstilsråd: Normalisera vätskeintag, undvika att dricka på kvällen, framförallt kaffe, te och alkohol
 • LUTS, överaktiv blåsa: Se vårdprogram Nedre urinvägssymtom, LUTS

Uppföljning

Vid insättande av ADH-analog (desmopressin) hos patient >65 år samt hos patienter som lider av andra tillstånd som kan öka deras risk för vätske- eller elektrolytrubbningar bör natrium i serum bestämmas innan samt efter 3 dagar. Mäts även vid dosökning samt efter 2 och 4 månaders behandling.

Komplikationer

Nokturi leder ofta till sömnbrist vilket kan bidra till kronisk trötthet med sänkt livskvalitet samt ökad morbiditet och mortalitet.

Hyponatremi efter insättning av ADH-analog (desmopressin).

Kvalitetsindikatorer

Minskat antal nokturitillfällen, minskad urinproduktion nattetid alternativt förbättrad nattsömn indikerar framgångsrik behandling.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.