Rött öga med smärta

Medicinskt område:
Akuta tillståndÖgon

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner. Tillägg framtagna av Region Stockholm anges tydligt i texten.

Vårdnivå och remissrutiner

Ögonskador, akuta synstörningar och rött öga utan smärta tas upp i andra vårdprogram.

Husläkarmottagning

 • Primär bedömning av patient som söker primärvård
 • Primär behandling av episklerit

Remiss till ögonakut

Kontakta tjänstetelefon innan remittering kvällstid (kl. 16.00-08.00) och helger, helst även dagtid.

 • Akut glaukom (skyndsamt).
 • Värk i nyopererat öga. Primärt till den opererande kliniken.
 • Misstanke om irit, keratit eller sklerit.
 • Kontaktlinsbärare med ensidig rodnad, smärta.

Remiss till öppenvårdsmottagning ögon

 • Episklerit som inte läker
 • Uttalade symtom utan känd orsak

Bakgrund

Den här rekommendationen avser att underlätta bedömning och handläggning vid rött öga med smärta.

Definition

Rött öga kan uppstå genom:

 • Att blodkärl i ögats bindehinna utvidgas eller brister
 • Inflammatoriska och infektiösa tillstånd i och kring ögat

Etiologi

 • Infektiösa och inflammatoriska tillstånd i ögats olika delar, inklusive tårkörtlar och ögonlock
 • Trauma
 • Akut glaukom
 • Postoperativ komplikation

Utredning

Symtom

 • Skav, gruskänsla eller uttalad främmande kroppskänsla
 • Rinnande ögon, igenklibbade
 • Ljuskänslighet, smärta
 • Klåda
 • Synnedsättning

Anamnes

 • Debut – akut eller smygande debut
 • Symtom – ensidiga eller bilaterala, dubbelseende
 • Tidigare besvär
 • Övre luftvägsinfektion – pågående eller föregående
 • Utlösande faktorer – kontaktlinser, nytt smink, trauma, kemisk skada
 • Annan sjukdom – särskilt autoimmun eller autoinflammatorisk

Status

 • Allmäntillstånd
 • Ögon – i första hand med spaltlampa, i andra hand med luppglasögon eller oftalmo-/otoskop
 • Ögonlock – överväg evertering
 • Fluoresceinfärgning – gärna vid misstanke om ytlig skada, undvik om penetrerande skada misstänks
 • pH-test – vid behov vid kemskada

Fynd att bedöma är:

 • Allmäntillstånd – eventuell smärtpåverkan, feber
 • Ögonsekretion– purulent eller klar
 • Ögoninspektion – konjunktival eller ciliär perikorneal injektion (rodnad), subkonjunktival blödning
 • Ögonundersökning – klar eller rökig kornea, ljusväg, färgupptag av fluorescein
 • Ögonlocksevertering – knottrig insida, främmande kropp, vagel
 • Syn – nedsatt synskärpa, vid ökad tårfilm eller kladd kan synen bedömas genom stenopeiskt hål
 • Pupill – storlek, reaktion på direkt och indirekt ljus
 • Smärta – vid belysning av sjukt och/eller friskt öga, ömhet vid palpation

Handläggning vid utredning

 • Värdera klinisk bild utifrån symtom, anamnes och undersökningsfynd och bedöm trolig orsak.
 • Samråd med specialiserad vård för handläggning i de flesta fall.
 • Handlägg misstänkt akut glaukom skyndsamt.

Följande tillstånd handläggs enligt specifika rekommendationer:

 • Ögonskador – exempelvis kemiska eller traumatiska
 • Akuta synstörningar – exempelvis kärlocklusion, optikusneurit, postoperativ komplikation
 • Rött öga med lite eller ingen smärta – exempelvis konjunktivit, torra ögon och blefarit

Orsaker till rött öga med smärta

Akut glaukom

 • Allmänt – svår smärta, ibland allmänpåverkan
 • Ögonsymtom – ensidiga besvär, dimsyn, ibland ökat tårflöde
 • Ögonfynd – diffus konjunktival injektion och rökig kornea, ögat känns hårt vid palpation i jämförelse med ett friskt öga
 • Pupill – något förstorad i storlek, ingen eller tydligt trög pupillreaktion för ljus

Akut irit

 • Allmänt – vanligare vid autoimmun eller autoinflammatorisk sjukdom
 • Ögonsymtom – molande djup värk och/eller ljuskänslighet, ibland ensidig dimsyn
 • Ögonfynd – ciliär injektion, kornea klar
 • Pupill – ibland mindre pupillstorlek

Keratit

 • Allmänt – kontaktlinsbesvär kan ge skav eller smärta samt ökad risk för keratit
 • Ögonsymtom – lätt till stark, oftast ensidig skavande värk, ibland sekretion
 • Ögonfynd – normal till kraftigt nedsatt synskärpa, ciliär injektion, fluoresceinupptag, kornea ibland lokalt grumlig

Episklerit

 • Allmänt – recidiverande besvär, vanligare vid autoimmun eller autoinflammatorisk sjukdom
 • Ögonsymtom – ofta ensidigt obehag från ögat, sällan svår värk, ibland ömhet vid palpation
 • Ögonfynd – normal synskärpa, lokaliserad konjunktival injektion, kornea klar
 • Pupill – normal pupillstorlek, normal pupillreaktion för ljus

Sklerit

 • Allmänt – ovanligt jämfört med episklerit, ses i princip bara vid autoimmun eller autoinflammatorisk sjukdom
 • Ögonsymtom – svår värk
 • Ögonfynd – gråblå fläckar i sklera, olika grader av rodnad

Behandling

Handläggning vid behandling

De flesta orsaker till rött öga med smärta behandlas inom specialiserad vård. I vissa fall kan episklerit och irit primärt handläggas inom primärvården.

Episklerit

Behandling är exspektans då tillståndet ofta läker spontant inom två veckor. Peroral behandling med NSAID kan övervägas.

Irit

Vid känd recidiverande irit kan patienten påbörja behandling med kortisondroppar och pupillvidgande i samråd med ögonläkare.

Patientinformation

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.