Gonorré

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Initial diagnostik, information och förhållningsregler till patienten
 • Anmälan via SmiNet till Smittskydd Stockholm, Region Stockholm

Remiss till venereologisk mottagning

Alla patienter med gonorré ska remitteras till specialistmottagning för behandling, smittspårning och uppföljning:

 • Specialistmottagning sexuell hälsa Huddinge: I TakeCare: H Sesam hud mott Karolinska Universitetssjukhuset eller
 • Hudkliniken med specialistcentrum sexuell hälsa, Ersta sjukhus: I TakeCare: Ersta Spec sexuell hälsa) eller
 • Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset för män som har sex med män (MSM)

Behandling/uppföljning sker på specialistmottagning då antibiotikaresistensen för de vanligaste antibiotika är utbredd. Kontakta STI-mottagning per telefon vid akuta besvär. De tar vanligen emot patienten med kort väntetid.

Smittspårning sker på den specialistmottagning dit patienten remitterats för behandling.

Remissinnehåll för behandling och smittspårning

 • Kontaktuppgifter till patienten
 • Symtom och duration
 • Bifoga PCR-svar samt odlingssvar om det har tagits
 • Eventuella läkemedel och andra sjukdomar
 • Information om att smittskyddsanmälan är utförd
 • Att kontaktspårning önskas

Bakgrund

Definition

Gonorré är en sexuellt överförbar infektion (STI). Den lyder under smittskyddslagen och är anmälningspliktig, smittspårningspliktig och allmänfarlig.

Epidemiologi

Gonorré är vanligt och i Sverige är inhemsk smitta vanligast. Incidensen har ökat i flera år, men minskade tillfälligt under covid-pandemin. År 2023 anmäldes 4.212 fall i Sverige.

Etiologi

Gonorré orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae.

Samsjuklighet

En patient kan ha flera sexuellt överförbara sjukdomar samtidigt. Erbjud provtagning för annan STI utifrån sexualanamnes och symtombild.

Sjukdomsförlopp

Inkubationstiden varierar från några dagar till någon vecka.

Utredning

Symtom

Infektionen kan vara symtomfri, särskilt hos kvinnor samt vid smitta i svalg och rektum. Symtomen beror på lokalisationen av infektionen:

 • Sveda eller obehag vid miktion.
 • Purulent flytning från vagina, urinrör eller rektum.
 • Hos kvinnor – mellanblödning, kontaktblödning och lågt sittande buksmärta.
 • Konjunktivit hos vuxna och i ovanliga fall hos nyfödda. I sällsynta fall keratit.
 • Faryngitsymtom kan förekomma, men är ovanligt.

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Sexualanamnes
 • Sexualpartner
 • Tidigare sexuellt överförbara infektioner

Status

Fynd som kan förekomma vid undersökning:

 • Flytning från uretra, vagina eller anus
 • Kontaktblödning eller ruckömhet över cervix

Tecken på uppåtstigande infektion:

 • Feber, allmänpåverkan
 • Buksmärtor uni- eller bilateralt
 • Smärta eller svullnad av bitestikel eller testikel

Handläggning vid utredning

 • Anamnes, inklusive sexualanamnes.
 • Provtagning vid symtom eller tidigast en vecka efter misstänkt smittillfälle. Var frikostig med upprepad provtagning om kort tid gått från smittillfälle.
 • Svar på gonorré och klamydia erhålls från samma prov.
 • Ge förhållningsregler redan vid provtagning.
 • För vidare utredning med odling och resistensbestämning samt behandling – remittera till mottagning med inriktning på STI.
 • Om symtom kvarstår men klamydia-/gonorré-prov är negativt bör prov tas för Mycoplasma genitalium.

Laboratorieprover

 • DNA-test kvinnor: vaginalprov eller vaginalprov i urin (beroende på rutin vid lokalt lab), män: urinprov. Provtagning från rektum och svalg görs efter bedömning och sexualanamnes (tas som rutin hos män som har sex med män).
 • Följ laboratoriets provtagningsanvisningar.

Differentialdiagnos

Behandling

Handläggning vid behandling

Vid positivt odlingssvar: Ge inte behandling mot gonorré i primärvård. Remittera till specialistvård vid påvisad gonorré för kompletterande odling och resistensbestämning, behandling, uppföljning och smittspårning.
Gör klinisk smittkskyddsanmälan (SmiNet) och skriv i anmälan till vilken specialistmottagning patienten remitterats. Specialistmottagningen gör sen en kompletterande smittskyddsanmälan.

SmiNet – elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar

Informera patienten om:

 • Diagnosen.
 • Att smittspårning, behandling och uppföljning sker inom specialiserad vård.
 • Att undersökning, diagnostik och behandling är kostnadsfri.
 • Att patienten har informationsplikt gentemot sexualpartner samt är skyldig att använda skydd vid sex.
 • Ge information och förhållningsregler muntligt och skriftligt, använd gärna smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

Smittskyddsblad med patientinformation och förhållningsregler vid gonorré (Smittskyddsläkarföreningen)

Översättningar på flera språk av smittskyddsbladen (Vårdgivarguiden)

Smittskyddsblad med läkarinformation om gonorré (Smittskyddsläkarföreningen)

Komplikationer

 • Uppåtstigande infektioner kan leda till epididymit och PID (pelvic inflammatory disease), och i förlängningen infertilitet, extrauterin graviditet och kroniska buksmärtor.
 • Hematogen spridning kan ge disseminerad gonokockinfektion men är väldigt sällsynt.
 • Immunologiska komplikationer kan i enstaka fall förekomma, oftast i form av reaktiv artrit.

Relaterad information

Rekommendation om gonorré (Svenska sällskapet för dermatologi och venereologi)

Sjukdomsinformation om gonorré (Folkhälsomyndigheten)

Smittskyddsblad med läkarinformation om gonorré (Smittskyddsläkarföreningen)

Gonorré (1177 för vårdpersonal)

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.